Mitä kehysriihessä tehdyt leikkauspäätökset tarkoittavat Helminauha-hankkeessa kehitetyn toiminnan kannalta? 

Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry:n alai­sen Hel­mi­nau­ha-hank­keen STEAs­ta saa­ma han­ke­ra­hoi­tus päät­tyy kevääl­lä 2025. Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa kehi­te­tyl­le laa­jal­le toi­min­nal­le oli tar­koi­tus hakea pysy­vää rahoi­tus­ta STEAs­ta kevään 2024 haussa. 

Kehys­rii­hes­sä teh­ty­jen leik­kaus­pää­tös­ten vuok­si pysy­vää rahoi­tus­ta ei ole nyt mah­dol­lis­ta hakea. Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ja Hel­mi­nau­ha-han­ke ovat jär­kyt­ty­nei­tä tilanteesta. 

Hel­mi­nau­has­sa kehi­te­tyn toi­min­nan tule­vai­suus on nyt siis vie­lä auki. Tämän vuo­den aika­na sel­vi­täm­me, miten toi­min­taa oli­si mah­dol­lis­ta jat­kaa aina­kin jos­sain muo­dos­sa han­ke­ra­hoi­tuk­sen päätyttyä. 

Hel­mi­nau­has­sa on kehi­tet­ty ja toteu­tet­tu pal­jon laa­du­kas­ta ja per­heil­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä toi­min­taa. Tule­vai­suu­des­sa tie­don, tuen ja toi­min­nan tar­ve vain kas­vaa, kun hoi­to­jen mää­rien kas­vaes­sa per­hei­den mää­rät kas­va­vat ja vuon­na 2026 täy­si-ikäi­sik­si tule­vat lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet voi­vat läh­teä sel­vit­tä­mään lah­joit­ta­jan henkilöllisyyden. 

Vuo­den 2024 ajan toi­min­tam­me jat­kuu nor­maa­lis­ti. Tar­joam­me yhä ver­tais­tu­kea kai­kil­le lah­ja­so­lu­hoi­doil­la las­ta toi­vo­vil­le, lap­sen saa­neil­le ja lah­ja­so­lu­hoi­doil­la alkun­sa saa­neil­le. Tar­joam­me myös per­he­val­men­nuk­sia, lap­sel­le puhu­mi­sen tilai­suuk­sia, verk­ko­luen­to­ja ja moni­puo­li­ses­ti tie­toa lahjasoluteemoista. 

Lisä­tie­toa kehys­rii­hen vai­ku­tuk­sis­ta jär­jes­tö­jen rahoi­tuk­seen löy­tyy Sos­ten sivuilta.

Liit­ty­mäl­lä Sim­pu­kan jäse­nek­si tai lah­joit­ta­mal­la Sim­pu­kal­le tuet tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien, lah­ja­so­lu­per­hei­den ja lah­ja­so­lu­taus­tais­ten hyvin­voin­nin eteen teke­määm­me työtä. 

Lii­ty Sim­pu­kan jäse­nek­si.

Lisä­tie­dot:

Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­vas­taa­va, Helminauha-hanke

jenni@simpukka.info

040 5323010

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä