Muutoksia Helminauha-hankkeen tiimissä vuonna 2023

Hel­mi­nau­ha-hank­keen tii­mis­sä on tulos­sa työn­te­ki­jä­muu­tok­sia, kun han­ke­suun­nit­te­li­ja Annii­na Val­ko­nen jää per­he­va­paal­le 2.1.2023. Hänen sijai­sek­si tulee Lau­ra Hir­vo­nen, joka on toi­mi­nut Sim­pu­kan jär­jes­tö­työn­te­ki­jä­nä 1.9.2021-31.8.2022.

Ter­vei­siä Anniinalta:

On ollut ilo pereh­dyt­tää Lau­raa jo mar­ras­kuun alus­ta asti hank­kee­seen ja han­ke­suun­nit­te­li­jan teh­tä­viin. Lähe­tän läm­pi­mät kii­tok­set täs­tä vuo­des­ta kai­kil­le Hel­mi­nau­han vapaa­eh­toi­se­na toi­mi­vil­le. Ver­tais­toi­mi­jat, verk­ko­ver­tai­set ja chat-ohjaa­jat teke­vät val­ta­van arvo­kas­ta työ­tä mah­dol­lis­ta­mal­la koh­taa­mi­sia sekä kuun­te­le­mal­la ja tuke­mal­la mui­ta samas­sa tilan­tees­sa ole­via. Suu­ri kii­tos kehit­tä­jä­tii­mi­läi­sil­le innos­ta­vis­ta koh­taa­mi­sis­ta ja kes­kus­te­luis­ta sekä tär­keis­tä näkö­kul­mis­ta. Te vapaa­eh­toi­set olet­te meil­le äärim­mäi­sen tärkeitä!

Kii­tos myös kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, lap­sen saa­neil­le ja lah­ja­so­lual­kui­sil­le, jot­ka ovat olleet muka­na toi­min­nas­sa ja/tai seu­ran­neet hank­keen kuu­lu­mi­sia. Suu­ri kii­tos kulu­nees­ta vuo­des­ta myös yhteis­työs­tä lah­ja­so­lu­tee­mo­jen paris­sa työs­ken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le ja yhteistyötahoillemme. 

Näh­dään taas per­he­va­paan jälkeen!

Annii­na

kaksi naista hymyilevät.
Lau­ra Hir­vo­nen (kuvass­sa vasem­mal­la) toi­mii han­ke­suun­nit­te­li­jan sijai­se­na, kun Annii­na Val­ko­nen (kuvas­sa oikeal­la) jää perhevapaalle. 

Hel­mi­nau­ha-hank­keen yhteys­tie­dot 2023:

Lau­ra Hir­vo­nen, han­ke­suun­nit­te­li­ja (va)

laura.hirvonen@simpukka.info

puh. 045 7873 5433 (2.1.2023 alkaen)

 

Jen­ni Huh­ta­la, hankevastaava

jenni.huhtala@simpukka.info

puh. 040 5323 010

040 532301

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä