Kuvassa on teksti ohje video-ohjelmisto Zoomin käyttöön ja teksti vieressa on kuvat Simpukan henkilökunnasta vilkuttamassa tietokoneen kameroille.

 

 

Tällä sivulla ohjeistetaan video-ohjelmisto Zoomin käyttöön, joka Simpukalla on käytössään mm. vertaistuellisissa videotapaamissa

 

Yksityiskohtaiset ohjeet Zoomin käyttöön löydät täältä.

 

Zoomiin pääsee linkin ja salasanan avulla
  • Saat lin­kin ja sala­sa­nan ryh­mä­si video­ta­paa­mi­seen pyy­tä­mäl­lä sen oman ver­tais­ryh­mä­si ver­tai­soh­jaa­jal­ta sähköpostilla.
  • Link­kiä klik­kaa­mal­la ja sala­sa­nan syöt­tä­mäl­lä pää­set Zoo­min sivuille.
  • Jos klik­kaat link­kiä mobii­li­lait­teel­la, sivu pyy­tää sinua asen­ta­maan sovel­lus­kau­pas­ta Zoom Cloud Mee­tings -sovelluksen.
  • Jos käy­tät Zoo­mia tie­to­ko­neel­la, pyy­tää sivus­to sinua asen­ta­maan pie­nen ohjelmiston.
  • Jos käy­tät Chro­me-selain­ta, voit käyt­tää Zoo­mia myös ilman ohjel­mis­ton asen­ta­mis­ta. Zoo­mia voi käyt­tää tie­to­ko­neen selai­mel­la, Android-puhe­li­mil­la ja Iphoneilla.
 
Video-ohjelmiston käyttämisen check-list:
  • Tes­taa hyvis­sä ajoin ennen tapaa­mis­ta saa­ma­si lin­kin toi­mi­vuus ja että saat Zoo­min käyn­nis­ty­mään. Tes­taa samal­la myös mik­ro­fo­nin ja kuu­lok­kei­de­si toimivuus.
  • Käy­tä kuu­lok­kei­ta video­ta­paa­mi­ses­sa – ryh­mäs­sä kes­kus­tel­lut asiat ovat yksi­tyi­siä, eikä tar­koi­tet­tu kai­ut­ti­men kaut­ta mui­den ihmis­ten kor­vil­le. Jos sinul­la ei ole kuu­lok­kei­ta, hakeu­du tilaan, jos­sa ei ole mui­ta ja ohjeis­ta lähei­siä­si ole­maan häi­rit­se­mät­tä sinua video­pa­la­ve­rin aikana.
  • Video­ta­paa­mi­ses­sa lai­ta mik­ro­fo­ni äänet­tö­mäl­le eli ”mutel­le”, kun et puhu. Kat­so kuvaoh­je alta, kuin­ka voit lait­taa mik­ro­fo­nin äänettömälle

 

HUOM! Yhdis­tyk­sen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen ver­kos­sa, niin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kuin muu­ten­kin, sisäl­tää ris­kin sii­tä, että hen­ki­lön yksi­tyi­syy­teen liit­ty­vää tie­toa pää­tyy muil­le kuin hen­ki­löl­le itsel­leen. Sim­puk­ka-yhdis­tys pyr­kii eri­lai­sin toi­min var­mis­ta­maan, että kes­kus­te­lu verk­ko­ver­tais­ryh­mis­sä on mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta, mut­ta on huo­mioi­ta­va, että sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­den suo­jauk­siin ja ryh­män jäse­niin ei voi aukot­to­mas­ti luot­taa. Jokai­sen verk­ko­ver­tais­ryh­män jäse­nen on tämän vuok­si otet­ta­va itse vas­tuu sii­tä, kuin­ka avoi­mes­ti itses­tään ja omas­ta lap­set­to­muus­ko­ke­muk­ses­taan ryh­mäs­sä kertoo.

 

 

 

1. Zoomin käyttö selaimella - Suosittelemme vahvasti käyttämään Chrome-selainta

Zoo­mia voit käyt­tää kai­kil­la ylei­sim­mil­lä selai­mil­la, mut­ta aina­kin Fire­foxin kans­sa on ilmen­nyt välil­lä ongel­mia. Suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään Google Chro­me -selain­ta. Kun klik­kaat link­kiä, jon­ka sait ryh­mä­noh­jaa­jal­ta­si, pää­dyt allao­le­van kal­tai­seen näky­mään. Seu­raa kuvien ohjei­ta, niin pää­set mukaan keskustelemaan.

Kuvassa on ohjekuva Zoomin käytöstä.
Kuvassa on ohjekuva Zoomin käytöstä.
Kuvassa on ohjekuva Zoomin käytöstä, ja teksti klikkaa "join with computer audio. Voit myös testata kuulokkeita ja mikrofonia painamalla alempaa "test speaker and microphone".
Kuvassa on ohjekuva Zoomin käytöstä ja teksti ohjelma lataa ja asentaa Zoomin ja käynnistää ohjelman automaattisesti -seuraavaksi anna nimesi ja klikkaa "join meeting"
Kuvassa on ohjekuva Zoomin käytöstä ja teksti Olet nyt mukana keskustelussa! Tästä voit kääntää mikrofonin pois päältä kun et puhu ja nuoli osoittaa mikrofonia.
2. Zoomin käyttö selaimella (ilman asennusta)

Jos käy­tät Google Chro­me -selain­ta, voit käyt­tää Zoo­mia hie­man yksin­ker­tais­te­tum­mas­sa muo­dos­sa suo­raan selai­men kaut­ta, ilman ohjel­mis­to­jen asen­ta­mis­ta. Se tapah­tuu klik­kaa­mal­la ryh­mä­noh­jaa­jan sinul­le anta­maa link­kiä, peruut­ta­mal­la ohjel­mis­ton lataus, klik­kaa­mal­la ”down­load here” -link­kiä ja PERUUTTAMALLA uudel­lee­nal­ka­nut lataus jäl­leen. Tämän jäl­keen sivul­le ilmes­tyy teks­ti ja link­ki ”join from your brow­ser”. Klik­kaa sii­tä, niin pää­set osal­lis­tu­maan Zoo­miin ilman ohjel­mis­ton asentamista.

Kuvassa on ohjekuva Zoomin käytöstä ja teksti Kun olet peruuttanut tallennuksen, klikkaa "download here" -linkkiä ja peruuta sen jälkeen uusikin tallennus. Nyt alle on ilmestynyt teksti ja linkki "join from your browser".
3. Zoomin käyttö mobiililaitteella

Kun avaat ryh­mä­noh­jaa­jal­ta­si saa­ma­si lin­kin äly­pu­he­li­mel­la tai table­til­la, niin sinut ohja­taan auto­maat­ti­ses­ti asen­ta­maan Zoom Cloud Mee­tings -sovel­lus sovelluskaupasta.

Kuvassa on Zoom-sovelluksen mainoskuva googlen sovelluskaupassa

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä