Tällä sivulla ohjeistetaan video-ohjelmisto Zoomin käyttöön, joka Simpukalla on käytössään mm. vertaistuellisissa videotapaamissa

 

Yksityiskohtaiset ohjeet Zoomin käyttöön löydät täältä.

 

Zoomiin pääsee linkin ja salasanan avulla
  • Saat lin­kin ja sala­sa­nan ryh­mä­si video­ta­paa­mi­seen pyy­tä­mäl­lä sen oman ver­tais­ryh­mä­si ver­tai­soh­jaa­jal­ta säh­kö­pos­til­la.
  • Link­kiä klik­kaa­mal­la ja sala­sa­nan syöt­tä­mäl­lä pää­set Zoo­min sivuil­le.
  • Jos klik­kaat link­kiä mobii­li­lait­teel­la, sivu pyy­tää sinua asen­ta­maan sovel­lus­kau­pas­ta Zoom Cloud Mee­tings -sovel­luk­sen.
  • Jos käy­tät Zoo­mia tie­to­ko­neel­la, pyy­tää sivus­to sinua asen­ta­maan pie­nen ohjel­mis­ton.
  • Jos käy­tät Chro­me-selain­ta, voit käyt­tää Zoo­mia myös ilman ohjel­mis­ton asen­ta­mis­ta. Zoo­mia voi käyt­tää tie­to­ko­neen selai­mel­la, Android-puhe­li­mil­la ja Ipho­neil­la.
 
Video-ohjelmiston käyttämisen check-list:
  • Tes­taa hyvis­sä ajoin ennen tapaa­mis­ta saa­ma­si lin­kin toi­mi­vuus ja että saat Zoo­min käyn­nis­ty­mään. Tes­taa samal­la myös mik­ro­fo­nin ja kuu­lok­kei­de­si toi­mi­vuus.
  • Käy­tä kuu­lok­kei­ta video­ta­paa­mi­ses­sa – ryh­mäs­sä kes­kus­tel­lut asiat ovat yksi­tyi­siä, eikä tar­koi­tet­tu kai­ut­ti­men kaut­ta mui­den ihmis­ten kor­vil­le. Jos sinul­la ei ole kuu­lok­kei­ta, hakeu­du tilaan, jos­sa ei ole mui­ta ja ohjeis­ta lähei­siä­si ole­maan häi­rit­se­mät­tä sinua video­pa­la­ve­rin aika­na.
  • Video­ta­paa­mi­ses­sa lai­ta mik­ro­fo­ni äänet­tö­mäl­le eli ”mutel­le”, kun et puhu. Kat­so kuvaoh­je alta, kuin­ka voit lait­taa mik­ro­fo­nin äänet­tö­mäl­le

 

HUOM! Yhdis­tyk­sen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen ver­kos­sa, niin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kuin muu­ten­kin, sisäl­tää ris­kin sii­tä, että hen­ki­lön yksi­tyi­syy­teen liit­ty­vää tie­toa pää­tyy muil­le kuin hen­ki­löl­le itsel­leen. Sim­puk­ka-yhdis­tys pyr­kii eri­lai­sin toi­min var­mis­ta­maan, että kes­kus­te­lu verk­ko­ver­tais­ryh­mis­sä on mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta, mut­ta on huo­mioi­ta­va, että sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­den suo­jauk­siin ja ryh­män jäse­niin ei voi aukot­to­mas­ti luot­taa. Jokai­sen verk­ko­ver­tais­ryh­män jäse­nen on tämän vuok­si otet­ta­va itse vas­tuu sii­tä, kuin­ka avoi­mes­ti itses­tään ja omas­ta lap­set­to­muus­ko­ke­muk­ses­taan ryh­mäs­sä ker­too.

 

 

 

1. Zoomin käyttö selaimella - Suosittelemme vahvasti käyttämään Chrome-selainta

Zoo­mia voit käyt­tää kai­kil­la ylei­sim­mil­lä selai­mil­la, mut­ta aina­kin Fire­foxin kans­sa on ilmen­nyt välil­lä ongel­mia. Suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään Google Chro­me -selain­ta. Kun klik­kaat link­kiä, jon­ka sait ryh­mä­noh­jaa­jal­ta­si, pää­dyt allao­le­van kal­tai­seen näky­mään. Seu­raa kuvien ohjei­ta, niin pää­set mukaan kes­kus­te­le­maan.

2. Zoomin käyttö selaimella (ilman asennusta)

Jos käy­tät Google Chro­me -selain­ta, voit käyt­tää Zoo­mia hie­man yksin­ker­tais­te­tum­mas­sa muo­dos­sa suo­raan selai­men kaut­ta, ilman ohjel­mis­to­jen asen­ta­mis­ta. Se tapah­tuu klik­kaa­mal­la ryh­mä­noh­jaa­jan sinul­le anta­maa link­kiä, peruut­ta­mal­la ohjel­mis­ton lataus, klik­kaa­mal­la ”down­load here” -link­kiä ja PERUUTTAMALLA uudel­lee­nal­ka­nut lataus jäl­leen. Tämän jäl­keen sivul­le ilmes­tyy teks­ti ja link­ki ”join from your brow­ser”. Klik­kaa sii­tä, niin pää­set osal­lis­tu­maan Zoo­miin ilman ohjel­mis­ton asen­ta­mis­ta.

3. Zoomin käyttö mobiililaitteella

Kun avaat ryh­mä­noh­jaa­jal­ta­si saa­ma­si lin­kin äly­pu­he­li­mel­la tai table­til­la, niin sinut ohja­taan auto­maat­ti­ses­ti asen­ta­maan Zoom Cloud Mee­tings -sovel­lus sovel­lus­kau­pas­ta.