Kuvassa on nainen niitylläja teksti: PCOS on aiheuttanut minulle läpi elämän ongelmia itsetunnon kanssa, häpeää ja nyt lapsettomuutta.

PCO lapsitoiveen jarruna

Muna­sar­jo­jen moni­rak­ku­la­oi­reyh­ty­mä on monen lap­set­to­muus­ta­ri­nan taus­tal­la. Oireyh­ty­mään ei ole paran­nus­kei­noa, mut­ta apua lap­set­to­muu­teen voi saa­da itse­hoi­dos­ta ja hedelmöityshoidoista.

Muna­sar­jo­jen moni­rak­ku­la­oi­reyh­ty­mä (polycys­tic ova­ry syndro­me, PCOS) on var­sin ylei­nen nais­ten hor­mo­ni­toi­min­nan häi­riö, jota esiin­tyy noin 5-15 pro­sen­til­la nai­sis­ta. Oireyh­ty­män syy­tä ei tark­kaan tun­ne­ta, mut­ta oirei­den taka­na ovat häi­riöt aivo­li­säk­keen sää­te­ly­hor­mo­nien erit­ty­mi­ses­sä. Kes­kei­siä oirei­ta ovat kuu­kau­tis­ten epä­sään­nöl­li­syys, pit­kit­ty­neet vuo­dot tai jopa kuu­kau­tis­ten pois­jää­mi­nen. Tyy­pil­lis­tä on myös kar­voi­tuk­sen lisään­ty­mi­nen eri­tyi­ses­ti kas­vo­jen, vat­san ja selän alueil­la. Oireyh­ty­mään liit­tyy usein kudos­ten vähen­ty­nyt insu­lii­ni­herk­kyys, joka voi aiheut­taa ras­va-aineen­vaih­dun­nan häi­riöi­tä ja liho­mis­herk­kyyt­tä. Noin puo­let PCO-nai­sis­ta onkin yli­pai­noi­sia. Osal­le oireet aiheut­ta­vat vai­keuk­sia saa­da toi­vot­tu ras­kaus alulle.

PCOS voi­daan tode­ta oirei­den perus­teel­la sekä gyne­ko­lo­gi­ses­sa kai­ku­tut­ki­muk­ses­sa. Lää­kä­riin kan­nat­taa hakeu­tua, mikä­li kuu­kau­tis­häi­riöt ovat han­ka­lia tai jos ras­kaus ei yri­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta ala tai jos oireet muu­ten huo­les­tut­ta­vat. Aina ult­ra­ää­ni­tut­ki­muk­ses­sa havai­tut run­saat muna­rak­ku­la­va­ras­tot eivät ole PCO:a. PCO:n suh­teen teh­dään nais­ten­tau­tien ja syn­ny­tys­ten eri­kois­lää­kä­ri Tar­ja Olki­nuo­ran mukaan pal­jon tur­hia diag­noo­se­ja. – Jos asia askar­rut­taa, on aina hyvä käy­dä huo­lel­li­nen diag­nos­tiik­ka ja tilan­teen pro­fi­loin­ti läpi. Jos­kus huo­li pois­tuu, kun saa hyvän kuvan omas­ta tilanteestaan.

PCO lapsettomuuden taustalla

Kun muna­rak­ku­la ei ovu­laa­tio­häi­riön vuok­si puh­kea ja kier­to on pit­kä, on sel­vää, että hedel­möit­ty­mi­sel­le otol­li­sia tilan­tei­ta tulee har­vem­min. PCO voi siis aina­kin hidas­taa ras­kaak­si tule­mis­ta. – Saman­ai­kai­ses­ti voi olla mui­ta­kin, esi­mer­kik­si kump­pa­nin tilan­tee­seen liit­ty­viä seik­ko­ja, jot­ka vai­kut­ta­vat hedel­mäl­li­syy­teen, Olki­nuo­ra muis­tut­taa. – Koko­nais­ku­va oli­si hyvä saa­da suh­teel­li­sen var­hai­ses­sa vai­hees­sa, jot­ta aika ras­kau­den alka­mi­seen oli­si mah­dol­li­sim­man lyhyt ja mah­dol­li­sia hoi­to­ja teh­täi­siin hyvis­sä olo­suh­teis­sa. Täl­löin hoi­dot ovat toden­nä­köi­sim­min myös tuloksekkaita.

”PCOS on aiheut­ta­nut minul­le läpi elä­män ongel­mia itse­tun­non kans­sa, häpe­ää ja nyt lapsettomuutta.”

PCO-epäi­lyn koh­dal­la koko­nais­ti­lan­teen kar­toit­ta­mi­nen on ensim­mäi­nen askel. Esi­mer­kik­si Felici­tas-kli­ni­kan hedel­mäl­li­syys­neu­vo­lan vas­taa­no­tol­la voi­daan etsiä sopi­via kei­no­ja mah­dol­lis­taa jopa spon­taa­ni ras­kaus. Usein ras­kaus saa­daan­kin alka­maan mel­ko vähin hoi­dol­li­sin toi­min. – Hedel­mäl­li­syys­neu­vo­lan toi­min­ta täh­tää juu­ri tähän – luo­maan omis­ta läh­tö­koh­dis­ta par­haat edel­ly­tyk­set luon­non toi­mia itse, kiteyt­tää Olkinuora.

Hedel­möi­tys­hoi­dot ja nii­den tar­ve riip­pu­vat täy­sin yksi­löl­li­ses­tä tilan­tees­ta. Hedel­möi­tys­hoi­to­ja –muna­rak­ku­lan kas­va­tus­ta, inse­mi­naa­tioi­ta ja IVF-hoi­to­ja – teh­dään, kun tilan­ne sitä vaa­tii ja kun koko­nais­ter­vey­den­ti­lan läh­tö­koh­dat ovat par­haal­la tolal­la. Usein PCO-nais­ten koh­dal­la tämä tar­koit­taa myös pai­non pudottamista.


Oireet kuriin painonhallinnalla

Vaik­ka oireyh­ty­mään ei ole paran­nus­kei­noa, posi­tii­vis­ta on, että oirei­ta voi­daan hal­li­ta. Oirei­den ehkäi­se­mi­sel­lä voi­daan ede­saut­taa myös toi­vo­tun ras­kau­den alka­mis­ta. Kier­ron sään­nöl­lis­tä­mi­nen hor­mo­ni­hoi­dol­la on teho­kas­ta. Ras­kaut­ta toi­vo­val­le yhdis­tel­mäeh­käi­sy­pil­le­rit eivät kui­ten­kaan ole vaihtoehto.


Useim­mi­ten lää­kä­ri kan­nus­taa­kin pai­non pudot­ta­mi­seen ja hal­lin­taan. Resep­ti­nä täl­löin on nou­dat­taa ter­veel­lis­tä ruo­ka­va­lio­ta ja har­ras­taa sään­nöl­li­ses­ti lii­kun­taa. Pie­ni­kin pai­non­pu­do­tus voi sään­nöl­lis­tää kier­ron. On tär­ke­ää tie­dos­taa, että laih­tu­mi­nen saat­taa olla PCO-nai­sil­le taval­lis­ta vai­keam­paa. Ei siis kan­na­ta lan­nis­tua, jos pai­no ei heti putoa!

– Ras­kaut­ta toi­vot­taes­sa PCO-nais­ten oli­si tär­ke­ää käyt­tää foo­li­hap­poa ja huo­leh­tia nor­maa­li­pai­noi­suu­des­ta, Olki­nuo­ra muis­tut­taa. – Ei ole yhden­te­ke­vää, mis­sä olo­suh­teis­sa ras­kaus alkaa. Hyväs­sä ravit­se­mus- ja hii­li­hy­draat­tiai­neen­vaih­dun­nan tasa­pai­nos­sa alka­va ras­kaus saa parem­mat läh­tö­koh­dat kehit­tyä hyvin. Joil­le­kin, joil­la ras­kaus toi­vo­tus­ti alkaa, saat­taa PCO aiheut­taa ongel­mia myös ras­kau­den aika­na. Eri­tyi­ses­ti ris­ki ras­kau­den­ai­kai­seen dia­be­tek­seen ja veren­pai­neen nousuun on kohon­nut. PCO-diag­noo­sis­ta onkin tär­ke­ää ker­toa neu­vo­las­sa ras­kau­den seu­ran­taa varten.


”Ajan myö­tä helpottaa”

PCO muut­taa kuvaa ajan kans­sa. Jos­kus kier­to sään­nöl­lis­tyy, ovu­la­to­ri­suus lisään­tyy ja spon­taa­nin ras­kau­den mah­dol­li­suus kas­vaa iän myö­tä. PCO-nai­sen run­saat muna­rak­ku­la­va­ras­tot mer­kit­se­vät sitä, että hedel­mäl­lis­tä poten­ti­aa­lia on. -Tämä on monel­le poh­jim­mil­taan hyvä uuti­nen, tote­aa Olkinuora.

Omaan tilan­tee­seen liit­ty­vän huo­len kans­sa ei kan­na­ta aikail­la vaan ottaa yhteyt­tä lää­kä­riin koko­nais­ku­van saa­mi­sek­si. Näin voi­daan var­mis­taa, että hoi­toa tar­vit­se­vat saa­vat oikea-aikai­ses­ti hoi­toa ja antaa aikaa niil­le, joil­la on edel­ly­tyk­set saa­vut­taa toi­vot­tu tulos hel­pom­min. – Se pol­ku, johon sisäl­tyy vähi­ten tur­hau­tu­mis­ta, on suo­si­tel­ta­vin. On tär­ke­ää miet­tiä, mikä lähes­ty­mis­ta­pa tun­tuu omal­ta, Olki­nuo­ra kehot­taa. – Luu­len­pa, että pareil­la itsel­lään on se tie­to sisimmässään.


Asian­tun­ti­ja­na on haas­ta­tel­tu lää­ke­tie­teen toh­to­ri, nais­ten­tau­tien ja syn­ny­tys­ten eri­kois­lää­kä­ri Tar­ja Olki­nuo­raa Felicitas-klinikalta.

Läh­teet:
Duo­decim ter­veys­kir­jas­to: Muna­sar­jo­jen muna­rak­ku­la­oi­reyh­ty­mä (PCOS), 2015. www.terveyskirjasto.fi
Marit­ta Hip­pe­läi­nen: Muna­sar­jo­jen moni­rak­ku­la­oi­reyh­ty­mä on ter­veys­ris­ki, Lää­ke­tie­teel­li­nen Aika­kaus­kir­ja Duo­decim 2002.
Lai­nauk­set ovat Sim­pu­kan PCO:ta kos­ke­van kyse­lyn vas­tauk­sis­ta. Kii­tos kai­kil­le koke­muk­si­aan jakaneille!

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä