Helminauha-hankkeen perhevalmennukset keväällä 2024

Miten puhua lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta? Mil­loin puhu­mi­sen voi aloit­taa, ja miten sitä jat­ke­taan lap­sen kasvaessa? 

Mitä tar­koit­taa tur­val­li­nen avoi­muus? Mitä lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet lap­set ajat­te­le­vat omas­ta taustastaan? 

Miten muis­sa per­heis­sä puhu­taan lap­sel­le lahjasolutaustasta?

Mui­den muas­sa näi­hin kysy­myk­siin tar­jo­taan vas­tauk­sia Hel­mi­nau­ha-hank­keen perhevalmennuksissa.

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa per­he­val­men­nuk­sia kol­mel­le koh­de­ryh­mäl­le: taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­neil­le nais-mies­pa­ris­kun­nil­le, sateen­kaa­ri­per­heil­le sekä lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le itsel­li­sil­le vanhemmille.

Val­men­nuk­set ovat mak­sut­to­mia. Nii­tä pide­tään sekä paik­ka­kun­ta­koh­tai­ses­ti kas­vok­kain että etä­nä Zoomissa.

Lapsi leikkii helmitaululla. Päällä teksti: Perhevalmennukset lahjasoluilla lapsia saaneille perheille. Alla Helminauha-hankkeen logo.

Val­men­nuk­sia ohjaa­vat pää­asias­sa Hel­mi­nau­ha-hank­keen per­he­val­men­nuk­sen ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neet vapaa­eh­toi­set, mut­ta tar­vit­taes­sa myös hanketyöntekijät.

Per­he­val­men­nuk­sis­sa käy­dään kes­kus­te­lu­ja ver­tais­ryh­män kes­ken ja poh­di­taan yhdes­sä lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Val­men­nuk­sis­sa tar­jo­taan tut­ki­mus- ja koke­mus­tie­toa lah­ja­su­kuso­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­ses­tä niin las­ten, van­hem­pien kuin lah­joit­ta­jien­kin näkö­kul­mas­ta. Van­hem­mat saa­vat tie­toa ja työ­ka­lu­ja lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumiseen.

Kevääl­lä 2024 tar­joam­me seu­raa­vat perhevalmennukset:

  • la 20.4. nais-mies­pa­reil­le etä­nä Zoo­mis­sa (Huo­maa muut­tu­nut paikka!)
  • la 4.5. itsel­li­sil­le van­hem­mil­le Tampereella
  • su 26.5. ja 2.6. itsel­li­sil­le van­hem­mil­le Kuopiossa
  • ke 29.5., 5.6. ja 12.6.sateenkaariperheille etä­nä Zoomissa 

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen verk­ko­si­vu­jem­me Perhevalmennussivulla.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä