Mistä eväät lapsettomuuskriisin käsittelyyn?

Simpukan, Helminauha-hankkeen ja Felicitas Mehiläisen yhteistilaisuus Oulussa

Ajan­koh­ta: ma 16.1.2023 klo 17 - 19.15

Paik­ka: Oulu Mehi­läi­nen Felici­tas, Media­po­lis 1.krs, Kokous­ti­la Semi­naa­ri, Kivi­har­jun­tie 11

Tilai­suu­des­sa kuul­laan Felici­tas Mehi­läi­sen asian­tun­ti­joi­den puheen­vuo­rot hedel­möi­tys­hoi­dois­ta ja psyyk­ki­ses­tä jak­sa­mi­ses­ta. Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät ker­to­vat toi­min­nas­taan ja luot­saa­vat puheen­vuo­ro­jen jäl­keen vertaistapaamisen.

Tilai­suu­teen tulee ilmoit­tau­tua etu­kä­teen. Ilmoit­tau­du täl­lä lomak­keel­la: Ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke, Mis­tä eväät lap­set­to­muus­krii­sin käsit­te­lyyn, tilai­suus Oulussa.

Ohjel­ma:

Hedel­möi­tys­hoi­don ABC, Kat­rii­na Nie­me­lä, vas­taa­va lää­kä­ri, Felici­tas Mehi­läi­nen Oulu

Lap­set­to­muus ja jak­sa­mi­nen, Tii­na Aho­nen, per­he- ja parip­sy­ko­te­ra­peut­ti, Felici­tas Mehiläinen

Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen puheen­vuo­rot, mil­lais­ta tie­toa ja tukea on tar­jol­la taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­vil­le sekä lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lahjasoluperheille.

Ver­tais­kes­kus­te­lua, kaik­ki pai­kal­la ole­vat ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta jää­mään kes­kus­te­le­maan ver­tais­ten kesken!

Nainen katsoo itseään huurustuneesta pelistä. Mistä eväät lapsettomuuskriisin käsittelyyn? Tilaisuus Oulussa 16.1.2023 klo 17 - 19.15. Simpukan, Helminauha-hankkeen ja Felicitas Mehiläisen logot.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä