Simpukka ry:n kahdeksan työntekijää pukeutuneena mustiin t-paitoihin ja aurinkolaseihin. Kaikilla on käsissä erilaisia soittimia. Kuvan päällä teksti Childwish.

Simpukan huikea kampanja 2024: kuvitteellinen Childwish-bändi keikkailee lapsettomuusbiiseillä

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan innos­ta­vaa ja hul­va­ton­ta Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­pu­kan jäsen­kam­pan­jaa! Sim­pu­kan Ins­ta­gram-tilil­lä keik­kai­lee koko vuo­den ajan Childwish-bän­di. Nap­paa käyt­töö­si jäse­ne­dut!

Childwish (suo­mek­si Lap­si­toi­ve) on Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­pu­kan työ­tä tuke­va kuvit­teel­li­nen bän­di. Bän­din jäse­net ovat Sim­pu­kan työntekijöitä. 

Childwish-bän­di keik­kai­lee haus­koin kuvin ja vai­kut­ta­vin sanoi­tuk­sin Sim­pu­kan Ins­ta­gram-tilil­lä vuo­den 2024 ajan. Childwis­hin Ins­ta­gram-kier­tu­eel­la jul­kais­taan uudel­leen sanoi­tet­tu­ja, tun­net­tu­ja kap­pa­lei­ta, jot­ka ker­to­vat lap­si­toi­vees­ta, lap­set­to­muu­den surus­ta, lap­set­to­muus­hoi­dois­ta, hedel­mäl­li­syy­des­tä, toi­von menet­tä­mi­ses­tä ja lopul­li­sen lap­set­to­muu­den hyväksymisestä.

Kam­pan­jan sano­ma­na on, että yksin ei kan­na­ta jää­dä näi­tä bii­se­jä soit­te­le­maan. Sim­pu­kan jäse­ne­nä saat tie­toa, tukea ja edun­val­von­taa tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­muk­seen. Räpä­tään, roka­taan, rai­vo­taan ja toi­vo­taan yhdes­sä duu­ris­ta mol­liin ja takai­sin. Tämä ei ole soololevy.

Kam­pan­ja tar­jo­aa hui­kei­ta jäse­ne­tu­ja Sim­pu­kan yhteis­työ­kump­pa­neil­ta kai­kil­le Sim­pu­kan jäsenille.

Liity Simpukan jäseneksi

Lii­ty Childwish-bän­din fani­jouk­koon liit­ty­mäl­lä Sim­pu­kan jäse­nek­si. Samal­la pää­set käyt­tä­mään Sim­pu­kan jäse­ne­tu­ja. Jäse­ne­dut päi­vit­ty­vät läpi vuo­den. Jäse­ne­dut jul­kais­taan Sim­puk­ka-leh­des­sä sekä Sim­pu­kan verk­ko­si­vuil­la. Verk­ko­si­vun osoit­teen saat uuden jäse­nen info­pa­ke­tis­ta. Jos olet jo Sim­pu­kan jäsen, kat­so kaik­ki jäse­ne­dut Sim­pu­kan sivul­ta. Jäse­nel­le.

Lue lisää Sim­pu­kan jäse­nyy­des­tä: Lii­ty jäse­nek­si.

Childwish etsii faneja! Liity mukaan!

 

Simpukka ry:n kahdeksan työntekijää pukeutuneena mustiin t-paitoihin ja talvisiin asusteisiin. Kaikilla on käsissä erilaisia soittimia. Kuvan päällä yläreunassa teksti Liity fanijoukkoon! ja alareunassa Childwish.

Tule yhteistyökumppaniksemme!

Sopi­si­ko sinun tuot­tee­si tai pal­ve­lusi Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­pu­kan jäse­ne­duk­si vuo­del­le 2024? Etsim­me yhteistyökumppaneita!

Etsit­te­lem­me kuta­kin yri­tys­tä yhden kuu­kau­den ajan Ins­ta­gram-tilil­lä @simpukkary. Jäse­ne­dut löy­ty­vät Sim­puk­ka-leh­des­tä sekä Sim­pu­kan verkkosivuilta.

Voit myös ehdot­taa Sim­pu­kal­le yri­tys­tä, jon­ka tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta toi­vot jäsenalennusta!

Yhtey­de­no­tot vies­tin­nän asian­tun­ti­jal­le hanna.parviainen(at)simpukka.info.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä