Ano­nyy­miä kes­kus­te­lua on mah­dol­lis­ta käy­dä Tuki­ne­tis­sä (tukinet.net). 

Uuden kes­kus­te­lua­lus­tan toi­min­ta­pe­ri­aa­te sama kuin Sim­pu­kan verk­ko­si­vuil­la, mut­ta kul­kee Tuki­ne­tis­sä nimel­lä ryh­mä­kes­kus­te­lu.

Luo käyttäjätunnus ja keskustele vertaisten kanssa

Kes­kus­te­luun osal­lis­tuak­seen tulee Tuki­net­tiin luo­da käyttäjätunnus.

Tuki­ne­tis­sä Sim­pu­kal­la on kol­me ryh­mä­kes­kus­te­lua, jois­ta kak­si on yksi­tyi­siä. Nämä yksi­tyi­set kes­kus­te­lut näky­vät vain kir­jau­tu­neil­le käyt­tä­jil­le. Kes­kus­te­luun osal­lis­tuak­seen hen­ki­lön tulee täyt­tää yksin­ker­tai­nen hakemuslomake.

  • Sim­pu­kan ver­tais­kes­kus­te­lu-tee­maan, jos­sa voi käy­dä kes­kus­te­lua lap­set­to­muu­den monis­ta aiheista.
  • Sim­pu­kan yksi­tyi­nen ver­tais­kes­kus­te­lu-tee­ma tar­jo­aa tilan ano­nyy­mil­le kes­kus­te­lul­le sil­loin, kun aihe tun­tuu eri­tyi­sen sen­si­tii­vi­sel­tä ja tah­dot koh­da­ta ver­tai­sia niin sano­tus­ti sul­jet­tu­jen ovien takana.
  • Hel­mi­nau­han yksi­tyi­nen ver­tais­kes­kus­te­lu-tee­ma on tar­koi­tet­tu niil­le, jot­ka poh­ti­vat tai käy­vät läpi lah­ja­su­kuso­lu­hoi­to­ja, tai ovat jo saa­neet lap­sen lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avulla.