Simpukka-viikko ja Lapsettomien lauantai

Tahat­to­maan lap­set­to­muu­teen ilmiö­nä ja koke­muk­se­na kes­kit­ty­vää Sim­puk­ka-viik­koa vie­te­tään 2.–8.5. Viik­ko hui­pen­tuu 7.5. vie­tet­tä­vään Lap­set­to­mien lau­an­tai­hin, joka on tänä vuon­na myös Hel­men päi­vä. Joka vii­des hedel­mäl­li­ses­sä iäs­sä ole­va koh­taa tahat­to­man lap­set­to­muu­den. Lap­si­toi­veen toteu­tu­mat­to­muus on monil­le suu­ri suru ja yksi aikui­se­lä­män isoim­mis­ta krii­seis­tä. Tahat­to­man lap­set­to­muu­den syy­nä voi­vat olla hedel­mäl­li­syy­teen liit­ty­vät ongel­mat tai muut fysio­lo­gi­set syyt. Jos­kus lap­set­to­muu­den syy­tä ei saa­da sel­vil­le. Elä­män­ti­lan­ne­lap­set­to­muu­den taus­tal­la voi olla esi­mer­kik­si lap­si­toi­veen eriä­vyys tai se, että kump­pa­nia ei ole.

Tahat­to­maan lap­set­to­muu­teen ilmiö­nä ja koke­muk­se­na kes­kit­ty­vää Sim­puk­ka-viik­koa vie­te­tään 2.–8.5. Viik­ko hui­pen­tuu 7.5. vie­tet­tä­vään Lap­set­to­mien lau­an­tai­hin. Päi­vä muis­tut­taa sii­tä, että van­hem­muus ei ole itses­tään sel­vää. Kai­kis­ta ei tule toi­veis­taan huo­li­mat­ta äite­jä tai isiä, ja joil­la­kin mat­ka van­hem­mak­si on pit­kä ja kipeä.

Teemana mielen hyvinvointi

Vuo­den 2022 Sim­puk­ka-vii­kon tee­ma­na on mie­len hyvin­voin­ti. Taha­ton lap­set­to­muus ja lap­set­to­muus­hoi­dot kuor­mit­ta­vat kehoa ja miel­tä. Sim­pu­kan teet­tä­män tuo­reen kyse­lyn mukaan noin 90 pro­sent­tia lap­set­to­muus­hoi­dois­sa käy­neis­tä sanoo kai­van­neen­sa psy­ko­so­si­aa­lis­ta tukea.

– Hyvin­voin­nis­ta kan­nat­taa pitää huol­ta. Lap­set­to­muut­ta koke­van kan­nat­taa mah­dol­li­sen lää­ke­tie­teel­li­sen avun lisäk­si hakea psy­ko­so­si­aa­lis­ta tukea. Mer­kit­tä­vä voi­ma­va­ra koke­muk­sen läpi­käy­mi­ses­sä on myös muil­ta saman koke­neil­ta saa­tu ver­tais­tu­ki. Yksin ei kan­na­ta jää­dä, sanoo Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Piia Savio.

Sim­puk­ka-vii­kol­la jär­jes­te­tään moni­puo­li­ses­ti verk­ko­luen­to­ja, ver­tais­ta­paa­mi­sia, -chat­te­ja sekä Lap­set­to­mien lau­an­tain verkkotilaisuus.

Lisä­tie­toa Sim­puk­ka-vii­kon tapah­tu­mis­ta löy­dät Sim­pu­kan verk­ko­si­vuil­ta: SIMPUKKA-VIIKKO 2022.

piirretty hahmo pitää sylissä kissaa. ympärillä vihreitä lehtiä

Tarjolla avoimia verkkoluentoja

Sim­puk­ka tar­jo­aa kai­kil­le avoi­mia verk­ko­luen­to­ja Sim­puk­ka-vii­kol­la. Luen­not ovat kai­kil­le avoi­mia ja ilmaisia.

Tiis­tai­na 3.5. kel­lo 18 psy­ko­lo­gi ja psy­ko­te­ra­peut­ti Mir­ka Paa­vi­lai­nen luen­noi aihees­ta Kun elä­mä jat­kuu ilman lap­sia – lopul­li­seen lap­set­to­muu­teen sopeu­tu­mi­nen. Osal­lis­tu­mis­link­ki luen­nol­le tääl­lä. ID 82152431245.

Kes­ki­viik­ko­na 4.5. kel­lo 18 nais­ten­tau­tien ja syn­ny­tys­ten eri­kois­lää­kä­ri, LT Kat­ja Ahin­ko luen­noi aihees­ta Hedel­möi­tys­hoi­dot jul­ki­sel­la sek­to­ril­la.  Osal­lis­tu­mis­link­ki luen­nol­le tääl­lä. ID 89417140948.

Tors­tai­na 5.5. kel­lo 18 tut­ki­ja Siru Leh­to luen­noin lap­set­to­muu­den jäl­keen äidik­si tulos­ta luen­nol­la Lap­set­to­mas­ta äidik­si – muil­ta kät­ket­ty ja armo­ton kamp­pai­lu. Osal­lis­tu­mis­link­ki luen­nol­le tääl­lä. ID 86127021440.

Vertaistukea lahjasoluilla lasta toivoville ja lapsen saaneille

MAANANTAI 2.5. Hel­mi­nau­ha-ver­taischat Tuki­ne­tis­sä klo 19. Ver­taischat­tiin ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki lah­ja­so­lu­hoi­to­ja har­kit­se­vat, lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa tai nii­den avul­la ras­kaa­na ole­vat ja lah­ja­so­lu­hoi­doil­la lap­sen saa­neet. Hel­mi­nau­ha-ver­taischat

TIISTAI 3.5. Val­ta­kun­nal­li­nen Hel­mi­nau­ha-ryh­män video­ta­paa­mi­nen Zoo­mis­sa klo 18.45. Tapaa­mi­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat, lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa ole­vat ja lap­sen saa­neet. Kat­so tar­kem­mat tie­dot Sim­pu­kan tapahtumakalenterista.

TORSTAI 5.5. Hel­sin­gin Hel­mi­nau­ha-ryh­män live-tapaa­mi­nen klo 17–18.30 Leik­ki­puis­to Sepäs­sä. Tapaa­mi­siin ovat ter­ve­tul­lei­ta lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neet, tapaa­mi­seen voi tul­la lap­sen kans­sa. Ilmoit­tau­du tapaa­mi­seen vii­meis­tään ke 4.5. osoit­tee­seen: helsinki.helminauha.simpukka@gmail.com.

LAUANTAI 7.5. Itsel­lis­ten ver­taischat Tuki­ne­tis­sä 7.5. kel­lo 10–11.30. Ver­tai­ac­hat­tiin ovat ter­ve­tul­lei­ta itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­vat, lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa ole­vat ja itsel­li­ses­ti lap­sia saa­neet itsel­li­set äidit. Itsel­lis­ten vertaischat 

Lapsettomien lauantai 7.5.

Tule mukaan Lap­set­to­mien lau­an­tain ohjel­maan ver­kon väli­tyk­sel­lä kel­lo 12–15.30! Tapah­tu­ma on kai­kil­le avoin ja mak­su­ton. Voit liit­tyä mukaan itsel­le­si sopi­vas­sa vai­hees­sa tai olla muka­na koko tapah­tu­man ajan.

Lapsettomien lauantain ohjelma verkossa:

Tar­kem­pi ohjel­ma ja osal­lis­tu­mis­oh­jeet löy­ty­vät tääl­tä: Lap­set­to­mien lau­an­tain verk­ko­ta­pah­tu­ma 7.5. Osal­lis­tu­mis­link­ki myös tääl­lä. ID 87503221624.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä