Jul­kais­tu 15.6. Sim­puk­ka ry:n sivuilla

THL:n lin­jauk­sen (1.6.2021) mukaan hedel­möi­tys­hoi­to­ja ei tar­vit­se siir­tää koro­na­ro­ko­tuk­sen vuok­si. THL kat­soo, että ras­kaa­na ole­va tai ras­kaut­ta suun­nit­te­le­va voi halu­tes­saan ottaa koronarokotteen.

Asias­ta uuti­soi myös TAYS tie­dot­tees­saan 8.6.2021. TAYS muis­tut­taa, että kai­kil­la rokot­teil­la voi olla hait­ta­vai­ku­tuk­sia, jois­ta useim­mat ovat lie­viä ja ohi­me­ne­viä. Ei ole viit­tei­tä sii­tä, että koro­na­vi­rus­tau­tia tor­ju­vat vas­ta-aineet aiheut­tai­si­vat ongel­mia hedel­mäl­li­syy­teen, ras­kau­teen tai istu­kan kehittymiseen.

THL:n ja lap­set­to­muuskli­ni­koi­den lin­jauk­set perus­tu­vat euroop­pa­lai­siin ESHRE:n suo­si­tuk­siin lap­set­to­muus­hoi­dois­ta. Lue lin­jauk­set suo­men­net­tu­na tääl­tä.

Koro­na­ro­ko­tuk­ses­ta hedel­möi­tys­hoi­to­jen aika­na voi ja kan­nat­taa kes­kus­tel­la hoi­ta­van tahon kans­sa. Pää­tös roko­tuk­sen otta­mi­ses­ta on kui­ten­kin teh­tä­vä itse.