Helminauhan anonyymit vertaischatit Tukinetissä

Helminauha järjestää vertaischatteja kahdelle kohderyhmälle:

 • Hel­mi­nau­ha-ver­taischat­tiin ovat ter­ve­tul­lei­ta lah­ja­so­lu­hoi­to­ja har­kit­se­vat, hoi­dois­sa tai ras­kaa­na ole­vat ja lah­ja­so­lu­hoi­doil­la lap­sen saaneet.
 • Itsel­lis­ten ver­taischat­tiin ovat ter­ve­tul­lei­ta itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­vat, itsel­li­ses­ti lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa ole­vat ja lah­ja­so­lu­hoi­doil­la itsel­li­ses­ti lap­sia saa­neet vanhemmat.
Taustalla kädet ja puhelin. Kuvan päälle puhekuplat, joissa lukee Helminauhan vertaischatit. Anonyymia vertaistukea Tukinet.net-palvelussa.

Ver­taischa­tit tapah­tu­vat Tuki­ne­tis­sä ja kes­kus­te­lu­ja ohjaa­vat kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set chat-ver­tai­soh­jaa­jat. Chat-kes­kus­te­luis­sa kes­kus­tel­laan ano­nyy­mis­ti. Avoi­meen chat-ryh­mään mah­tuu 12 kes­kus­te­li­jaa ker­ral­laan, joten kan­nat­taa tul­la mukaan hyvis­sä ajoin.

Tuki­ne­tin chat­tiin löy­dät tääl­tä. Jos olet uusi tuki­ne­tis­sä, niin luo itsel­le­si tun­nuk­set ja kir­jau­tu­mal­la sisään pää­set mukaan keskusteluun.

Kes­kus­te­lut tois­ten saman­kal­tai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien kans­sa hel­pot­ta­vat omaa oloa ja saat­ta­vat antaa työ­ka­lu­ja omien sisäis­ten sol­mu­koh­tien aukai­se­mi­seen. Muis­tat­han, että ver­tais­tu­kea anne­taan taval­li­sen ihmi­sen omaan koke­muk­seen ja elä­män­tai­toi­hin noja­ten, joten se ei kor­vaa ammat­ti­lai­sen tar­joa­maa tera­pi­aa tai muu­ta ammattiapua.

Ver­taischat­tien ajan­koh­dat löy­dät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Helminauha-vertaischattien ajankohdat syksyllä 2022:

 • ma 5.9. klo 19-20.30
 • ma 3.10. klo 19-20.30
 • ma 7.11. klo 19-20.30
 • ma 5.12. klo 19-20.30

Itsellisten vertaischattien ajankohdat syksyllä 2022:

 • la 10.9 klo 10-11.30
 • ti 20.9. klo 18-19.30
 • la 8.10 klo 10-11.30
 • ti 18.10. klo 18-19.30
 • la 5.11. klo 10-11.30
 • ti 15.11. klo 18-19.30
 • la 3.12 klo 10-11.30
 • ti 13.12. klo 18-19.30

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä