Syyskuinen tervehdys Helminauha-hankkeesta

Syyskuva

Aika on men­nyt hur­jaa vauh­tia ja huh­ti­kuus­sa 2019 alka­nees­ta hank­kees­ta on jäl­jel­lä enää lop­pusuo­ra. Kol­me vuot­ta on men­nyt sii­vil­lä, ja pal­jon on saa­tu aikaan, mut­ta vie­lä niin moni asia on kes­ken ja toi­saal­ta myös tar­pei­ta on tul­lut toi­min­nan ja hank­keen koh­de­ryh­mien laa­je­ne­mi­sen myö­tä koko ajan lisää. Tämän vuok­si vii­me tou­ko­kuus­sa haim­me hankkeelle:

  1. jat­koa tule­vak­si kol­mek­si vuo­dek­si (2022 - 2024), ja
  2. kol­mat­ta työn­te­ki­jää kehit­tä­mään lah­ja­so­lu­taus­tais­ten hen­ki­löi­den toi­min­taa ja tukea.

 

Jat­ko­hank­keen rahoi­tuk­ses­ta saam­me tie­toa Steal­ta (Sosi­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen avus­tus­kes­kus) jou­lu­kuus­sa, joten täs­sä vai­hees­sa eläm­me hyvin epä­var­mo­ja aiko­ja hank­keen tule­vai­suu­den suhteen. 

Hel­mi­nau­ha-hank­keen tois­tai­sek­si vii­mei­nen syys­kausi on nyt siis käyn­nis­sä ja yhtä aikaa, kun hank­keen nor­maa­li toi­min­ta jat­kuu, me hank­kees­sa kat­som­me myös tule­vaan, ja käym­me läpi eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja tule­vai­suu­den suh­teen. Tule­vaan varau­tu­mi­nen on tar­peen, jot­ta jou­lu­kuus­sa olem­me  val­mii­ta toi­mi­maan par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la taa­tak­sem­me Hel­mi­nau­ha-toi­min­nan ja per­hei­den tuen säi­ly­mi­sen rahoi­tuk­sen mää­räs­tä riip­pu­mat­ta. Totuus on, että jos Hel­mi­nau­ha-han­ke ei saa jat­koa, niin jos­ta­kin toi­min­nas­ta on luo­vut­ta­va, mut­ta esi­mer­kik­si ver­tais­tu­kea oli­si edel­leen saa­ta­vil­la ja hank­keen aika­na kehi­tet­ty­jen per­he­val­men­nus­ten jat­ku­mi­nen taat­tai­siin kou­lut­ta­mal­la ohjaa­jia per­he­val­men­nuk­sen käy­neis­tä vanhemmista. 

Me Sim­pu­kas­sa olem­me epä­var­mas­ta tule­vai­suu­des­ta huo­li­mat­ta kui­ten­kin toi­veik­kai­ta hank­keen jat­ku­mi­sen suh­teen. Lah­ja­so­lu­per­hei­den toi­min­nan ja tuen tar­ve on suu­ri. Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja on vuo­den 2019 lopus­ta läh­tien saa­nut jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon varoin, ja hoi­to­ja saa­vat yhden­ver­tai­ses­ti niin nais-mies­pa­ris­kun­nat, nais­pa­rit kuin itsel­li­set nai­set. Tämä on tar­koit­ta­nut sitä, että yhä useam­mal­la las­ta toi­vo­val­la on mah­dol­li­suus per­heel­lis­tyä lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Hank­keen toi­min­nan ja tuen pii­riin hakeu­tuu jat­ku­vas­ti lisää lah­ja­so­lu­jen avul­la per­heel­lis­ty­nei­tä ja lah­ja­so­lu­jen avul­la las­ta toi­vo­via. Eri­tyi­ses­ti itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­vien ja lap­sen saa­nei­den van­hem­pien mää­rä hank­keen toi­min­nas­sa on kas­va­nut val­ta­vas­ti hank­keen kol­men vuo­den aika­na. Täs­tä voi­daan pää­tel­lä, että Hel­mi­nau­ha-hank­kees­ta tie­de­tään, tuel­le ja toi­min­nal­le on tar­vet­ta ja nii­den pii­riin osa­taan myös hakeutua. 

Olem­me Hel­mi­nau­ha-hank­keen kol­man­nen vuo­den aika­na tavoit­ta­neet entis­tä enem­män lah­ja­so­lu­jen avul­la syn­ty­nei­tä hen­ki­löi­tä, ja kevääl­lä 2021 hank­keen teke­mäs­tä kyse­lys­tä lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le hen­ki­löil­le sel­vi­si, että yhtä lail­la heil­lä on ver­kos­toi­tu­mi­sen sekä toi­min­nan ja tuen tar­vet­ta. Myös vuo­si 2025, jol­loin ensim­mäi­set vuo­den 2007 hedel­möi­tys­hoi­to­lain jäl­keen lah­ja­so­lu­jen avul­la syn­ty­neet lap­set täyt­tä­vät 18 vuot­ta ja heil­lä on mah­dol­li­suus sel­vit­tää lah­joit­ta­jan hen­ki­löl­li­syys, on entis­tä lähem­pä­nä. Tämä tar­koit­taa sitä, että myös Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa on varau­dut­ta­va tule­vaan ja kehi­tet­tä­vä hank­keen toi­min­taan vas­ta­tak­sem­me näi­hin tarpeisiin.

Eläm­me jän­nit­tä­viä aiko­ja ja vajaan kol­men kuu­kau­den kulut­tua tie­däm­me, miten Hel­mi­nau­ha-han­ke jat­kuu vuon­na 2022. Nyt nau­ti­taan vie­lä per­he­val­men­nuk­sis­ta, verk­ko­luen­nois­ta ja ver­tais­toi­min­nas­ta, ja jou­lu­kuus­sa sit­ten jär­jes­tel­lään Hel­mi­nau­han hel­met uudel­leen seu­raa­vil­le kol­mel­le vuodelle.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä