Terveisiä Helminauha-hankkeen perustuksilta – ensimmäisiä helmiä pujottamassa

Täs­sä sitä nyt ollaan, uudes­sa työ­pai­kas­sa, uuden Hel­mi­nau­ha-hank­keen start­ti­vii­val­la ja juu­ri täs­sä het­kes­sä Hel­mi­nau­ha-hank­keen ensim­mäi­sen blo­gi­teks­tin äärellä.

Jokai­nen, joka on jos­kus aloit­ta­nut uuden työn, ymmär­tää sen innos­ta­van kaa­ok­sen, joka täyt­tää koko pään ensim­mäis­ten työ­viik­ko­jen aika­na. Pää­ni on täl­lä het­kel­lä niin täyn­nä asi­aa, että täs­sä teks­tis­sä läh­den liik­keel­le kaik­kein hel­poim­mas­ta ja yksin­ker­tai­sim­mas­ta aihees­ta eli minus­ta itses­tä­ni ja kat­so­taan sit­ten, jos­ko sai­sin ker­rot­tua myös muu­ta­man sanan uudes­ta Helminauha-hankkeesta.

Olen Piia Savio ja aloit­ta­nut kol­mi­sen viik­koa sit­ten Sim­pu­kan Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va­na. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri, LTO ja lii­ke­ta­lou­den tra­de­no­mi ja vii­mei­set pari vuot­ta olen työs­ken­nel­lyt jär­jes­tö­ken­täl­lä mm. van­hem­muu­den ja pari­suh­teen tukeen liit­ty­vis­sä teh­tä­vis­sä sekä tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen paris­sa niin kou­lut­ta­ja­na kuin myös kehit­tä­mis­työs­sä. Kas­va­tus­tie­tei­li­jä­nä luo­tan vakaas­ti ihmi­sen eli­ni­käi­seen oppi­mis­ky­kyyn ja ihmi­sen omiin voi­ma­va­roi­hin. Tätä luot­ta­mus­ta ammen­nan nyt omaan itsee­ni täs­sä uudes­sa teh­tä­väs­sä. Onnek­si en ole pujot­te­le­mas­sa hel­miä yksin tähän hel­mi­nau­haan vaan työ­pa­ri­na­ni han­ke­suun­nit­te­li­ja­na toi­mii iha­na ja mah­ta­va Sim­pu­kan Jen­ni, joka on kär­si­väl­li­ses­ti jak­sa­nut opas­taa minua Sim­pu­kan maailmaan.

Helminauha -hanke tarjoaa tietoa, tukea ja toimintaa lahjasoluperheille

Hel­mi­nau­ha – tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­per­heil­le, on STEA:n rahoit­ta­ma kol­me­vuo­ti­nen han­ke (2019-2021), jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea lah­ja­so­lu­jen avul­la lap­sen saa­nei­ta per­hei­tä. Tavoit­tee­nam­me on, että van­hem­mat sai­si­vat tie­toa ja tukea lap­sen alku­pe­rään liit­ty­vien kysy­mys­ten käsit­te­lyyn sekä val­miuk­sia puhua las­ten kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta. Yhtä lail­la tär­ke­ää on, että lah­ja­so­lu­per­hei­tä koh­taa­vat ammat­ti­lai­set saa­vat val­miuk­sia tukea lah­ja­so­lu­taus­tai­sia perheitä.

Tär­keä osa Hel­mi­nau­ha-han­ket­ta on läh­teä kehit­tä­mään lah­ja­so­lu­per­hei­den van­hem­pien val­men­nus­ta. Ensim­mäi­nen val­men­nus jo lap­sen saa­neil­le van­hem­mil­le tul­laan jär­jes­tä­mään tule­va­na syk­sy­nä. Val­men­nus sisäl­tää mm. tut­kit­tua tie­toa lah­ja­so­lual­ku­pe­rää kos­ke­vis­ta kysy­myk­sis­tä ja sen mer­ki­tyk­ses­tä per­hees­sä. Val­men­nuk­sis­sa opit­tua tie­toa ja työ­ka­lu­ja koo­taan ja doku­men­toi­daan tie­don jaka­mi­sek­si muil­le­kin. Hank­keen aika­na tulem­me raken­ta­maan suo­men­kie­lis­tä tie­to­pank­kia lah­ja­so­lu­asiois­ta ja hank­keen lop­pu­puo­lel­la tulem­me jär­jes­tä­mään myös ammat­ti­lais­ten kou­lu­tus­ta asi­aan liittyen.

Tule mukaan kehittämään toimintaa kanssamme!

Vaik­ka hel­mi­nau­haan on täl­lä het­kel­lä pujo­tet­tu vas­ta ensim­mäi­set hel­met, niin sil­ti aja­tuk­set ovat jo tule­vai­suu­des­sa, pit­käs­sä ja kau­niis­sa hel­mien ket­jus­sa. Täh­täi­mes­säm­me on tule­vai­suus, jos­sa lah­ja­so­lu­ky­sy­myk­sis­tä saa hel­pos­ti tie­toa, per­heil­lä on mah­dol­li­suus vah­van ver­kos­ton ja ammat­ti­lais­ten tukeen ja jos­sa lap­sil­la halu­tes­saan on mah­dol­li­suus tutus­tua mui­hin lah­ja­so­lu­jen avul­la alkun­sa saa­nei­siin. Me emme tee tätä työ­tä yksin vaan tähän tule­vai­suu­teen pääs­täk­sem­me tar­vit­sem­me tei­tä, lah­ja­so­lu­per­hei­tä ja lah­ja­so­lu­per­hei­den kans­sa työs­ken­te­le­viä ammat­ti­lai­sia, mukaan kehit­tä­mään tätä toi­min­taa mei­dän kans­sam­me. Ota siis roh­keas­ti mei­hin yhteyt­tä, seu­raa some-kana­viam­me ja pian avau­tu­via net­ti­si­vu­jam­me. Pide­tään lin­jat kuumina.

Hel­men­hoh­tois­ta kevät­tä toivottaen

Piia Savio
Han­ke­vas­taa­va, Hel­mi­nau­ha-han­ke
piia@simpukka.info

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä