Etsitään haastateltavaksi ulkomailla lahjasoluhoitoja saaneita ja sijaissynnytyksen kautta lapsen saaneita/saavia sekä ulkomaille lähtemistä suunnittelevia

Haastattelukutsu tutkimukseen

Olen Riik­ka Homa­nen ja toi­min Suo­men aka­te­mian aka­te­mia­tut­ki­ja­na Tam­pe­reen yli­opis­tol­la. Olen juu­ri aloit­ta­nut uuden vii­si­vuo­ti­sen hank­keen nimel­tään ”Lisään­ty­mi­sen ulkois­ta­mi­sen arjen etiik­ka”. Täs­sä tut­ki­muk­ses­sa on tar­koi­tuk­se­na pureu­tua haas­tat­te­lu­jen avul­la sii­hen, miten tar­koi­te­tut van­hem­mat pää­ty­vät läh­te­mään ulko­mail­le lah­ja­su­kuso­lu­hoi­toi­hin tai sijais­syn­ny­tys­tä var­ten. Olen myös kiin­nos­tu­nut mah­dol­li­sis­ta koke­muk­sis­ta hoi­dois­ta ulkomailla.

Etsin haas­ta­tel­ta­vak­si ulko­mail­la lah­ja­so­lu­hoi­to­ja saa­nei­ta ja sijais­syn­ny­tyk­sen kaut­ta lap­sen saaneita/saavia sekä ulko­mail­le läh­te­mis­tä suun­nit­te­le­via. Haas­tat­te­lun kes­to on noin 1-2 tun­tia. Haas­tat­te­li­ja­na toi­mii joko alle­kir­joit­ta­nut tai tutkimusavustajani.

Kuvaa­mal­la ulko­mail­le läh­te­mi­seen liit­ty­viä valin­to­ja, poh­din­to­ja sekä koke­muk­sia hoitotyön/sijaissynnytyksen käy­tän­nöis­tä tut­ki­mus lopul­ta tuot­taa tär­ke­ää tie­toa, jota voi­daan hyö­dyn­tää hoi­don toi­min­ta­mal­lien, sään­te­lyn ja asia­kas­vuo­ro­vai­ku­tuk­sen arvioin­nis­sa ja kehit­tä­mi­ses­sä yhden­ver­tai­sem­paan ja asia­kas­ys­tä­väl­li­sem­pään suuntaan.

Aineis­toa käy­te­tään tut­ki­muk­sel­li­siin tar­koi­tuk­siin ja sitä käsi­tel­lään siten, ettei haas­ta­tel­ta­vien hen­ki­löl­li­syys ole tun­nis­tet­ta­vis­sa tulos­ra­por­teis­ta. Haas­ta­tel­ta­vien tie­to­ja ei väli­te­tä ulko­puo­li­sil­le tahoil­le. Myös lää­kä­ria­se­ma, jol­la mah­dol­li­ses­ti käyt hoi­dois­sa, pysyy tun­nis­ta­mat­to­ma­na. Tut­ki­mus on saa­nut Tam­pe­reen alu­een ihmis­tie­tei­den eet­ti­sel­tä toi­mi­kun­nal­ta myön­tä­vän tut­ki­museet­ti­sen lausun­non (Lausun­to 40/2019).

Viherkasvon oksa. Teksti: Etsitään haatateltavia

Voim­me sopia halu­tes­san­ne ensin puhe­lin­ajan, jol­loin voim­me yksi­tyis­koh­tai­sem­min kes­kus­tel­la tut­ki­mus­hank­kees­ta ja näke­myk­sis­tän­ne sii­hen liit­tyen. Kaik­ki kom­men­tit tut­ki­muk­seen ja aineis­ton­ke­ruuseen ovat erit­täin tervetulleita.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin, Riik­ka Homanen

Puh: 0503182528

Säh­kö­pos­ti:

Riikka.Homanen@tuni.fi

Aca­de­my of Fin­land project

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä