Työpaja lahjasolutaustan käsittelyyn kouluikäisille lapsille Manse Pride -viikolla

Ajan­koh­ta: tors­tai 13.6.2024 klo 17.00–19.00.

Paik­ka: Tam­me­la­kes­kus, 1. ker­ros, Itse­näi­syy­den­ka­tu 21 B, 33500 Tampere.

Kenel­le suun­nat­tu: Sateen­kaa­ri­per­heil­le, joil­la on lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la alkun­sa saa­nei­ta, vähin­tään 6-vuo­tiai­ta kou­lui­käi­siä lapsia.

Tilai­suu­teen on vapaa pää­sy, mut­ta sii­hen tulee ilmoit­tau­tua etu­kä­teen. Ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke: Työ­pa­ja lah­ja­so­lu­taus­tan käsit­te­lyyn kou­lui­käi­sil­le lapsille

Työ­pa­jan jär­jes­tä­vät Tam­pe­reen seu­dun sateen­kaa­ri­per­heet ja Hel­mi­nau­ha-han­ke. Työ­pa­jas­sa kou­lui­käi­set, sateen­kaa­ri­per­hei­den lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet lap­set pää­se­vät tut­ki­maan ja poh­ti­maan omaan lah­ja­so­lu­taus­taan­sa liit­ty­viä kysy­myk­siä. Työ­pa­jan ohjaa­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­työn­te­ki­jät Jen­ni Huh­ta­la ja Lau­ra Hirvonen. 

Las­ten työ­pa­jan aika­na sateen­kaa­ri­per­hei­den van­hem­mat pää­se­vät koh­taa­maan toi­si­aan ja kes­kus­te­le­maan ver­tais­ten kesken.

Tilai­suu­den yhteys­hen­ki­lö on Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la. Ole yhtey­des­sä. jos herää jotain kysyttävää! 

jenni@simpukka.info/ 040 5323010

Voit tar­vit­taes­sa ottaa yhteyt­tä myös Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n Tam­pe­reen pai­kal­lis­tii­miin osoit­teel­la tampere@sateenkaariperheet.fi.

Lapsi pitää käsissään kiveä, johon on maalattu sateenkaari.

Työ­pa­jan ohjelma:

klo 17.00 –17.30 Tutus­tu­taan toi­siim­me, van­hem­mat ja lap­set yhdessä

klo 17.30 –18.30 Las­ten työ­pa­ja, jos­sa on kol­me toi­min­nal­lis­ta pistettä: 

1. Lah­ja­so­lu­taus­taan liit­ty­vät tunteet

2. Miten minus­ta tuli minä, oma tari­na piir­täen tai askarrellen

3. Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia lah­ja­so­lu­taus­taan liittyen. 

klo 18.30–19.00 Kokoon­nu­taan yhteen jut­te­le­maan työ­pa­jan fii­lik­sis­tä ja kokemuksista.

 

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä