Vanhemmat kouluttautuivat ohjaamaan Helminauha-hankkeen perhevalmennuksia

Vii­kon­lop­pu­na 27.-29.1.2023 jär­jes­tim­me Hel­mi­nau­ha-hank­keen ensim­mäi­sen per­he­val­men­nuk­sen ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tui kah­dek­san inno­kas­ta van­hem­paa eri per­he­muo­dois­ta. He kaik­ki ovat itse käy­neet Hel­mi­nau­ha-hank­keen perhevalmennuksen.

Kou­lu­tus­vii­kon­lop­pu sisäl­si tie­toa per­he­val­men­nus­ten sisäl­löis­tä, mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja osal­lis­tu­jien kes­ken sekä har­joi­tuk­sia per­he­val­men­nus­ten ver­tai­soh­jaa­ja­na toi­mi­seen. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­neet ver­tai­soh­jaa­jat koki­vat kou­lu­tuk­sen antoi­sa­na ja odot­ta­vat innol­la, että pää­se­vät vetä­mään per­he­val­men­nuk­sia muil­le vanhemmille!

Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa toi­vee­nam­me on, että jat­kos­sa per­he­val­men­nus­ten kou­lu­te­tut ver­tai­soh­jaa­jat ohjaa­vat per­he­val­men­nuk­sia sekä vetä­vät eri­lai­sia lap­sel­le puhu­mi­sen työ­pa­jo­ja esi­mer­kik­si ver­tais­ta­paa­mi­sis­sa ja per­hei­den kesä­ta­paa­mi­sis­sa. Näin val­men­nuk­sis­sa toteu­tuu hie­nos­ti ver­tai­suus ohjaa­jien­kin osal­ta. Kou­lu­te­tut ver­tai­soh­jaa­jat toi­mi­vat per­he­val­men­nuk­sis­sa ver­tai­si­na ja tar­joa­vat osal­lis­tu­jil­le Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa koo­tun tie­don lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen teemoista. 

Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät koor­di­noi­vat edel­leen val­men­nuk­sia ja nii­den ilmoit­tau­tu­mi­set sekä vas­taa­vat edel­leen val­men­nuk­sia kos­ke­viin kysymyksiin. 

Jos kiin­nos­tut itse per­he­val­men­nus­ten ver­tai­soh­jaa­ja­na toi­mi­ses­ta, niin ole yhtey­des­sä Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Hir­vo­seen: laura(at)simpukka.info. 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä