Vastaa kaikille tahatonta lapsettomuutta kokeneille suunnattuun lahjasoluteemaiseen kyselyyn!

Sim­puk­ka ry:n euroop­pa­lai­sen kat­to­jär­jes­tön Fer­ti­li­ty Euro­pen vuo­den 2024 tee­ma­na on lah­ja­su­kuso­lu­hoi­dot. Jär­jes­tö kerää nyt vas­tauk­sia lah­ja­so­lu­tee­mai­seen kyselyyn:

”Fer­ti­li­ty Euro­pe kut­suu kaik­ki, joi­ta taha­ton lap­set­to­muus on kos­ket­ta­nut tai kos­ket­taa, vas­taa­maan lah­ja­so­lu­tee­mai­seen lyhyeen kyse­lyyn. Vas­taa­mi­nen ei edel­ly­tä, että oli­sit käyt­tä­nyt tai edes har­kin­nut käyt­tä­vä­si lah­ja­so­lu­hoi­to­ja. Haluam­me kuul­la eri­lai­sia näkö­kul­mia.
Lap­set­to­mien näke­myk­siä sukuso­lu­jen luo­vu­tuk­ses­ta ja lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta kerä­tään Euroo­pan hedel­mäl­li­syys­viik­koa (Euro­pean Fer­ti­li­ty Week, EFW, 4.-10.11.) varten. 

Haluam­me paran­taa poti­lai­den mah­dol­li­suuk­sia saa­da tur­val­lis­ta ja teho­kas­ta hoi­toa kaik­kial­la Euroo­pas­sa, joten kyse­lyl­lä on mer­kit­tä­vä roo­li vai­kut­ta­mis­toi­min­nas­sa.
Kerät­ty­jä tie­to­ja käy­te­tään EFW-vii­kon lisäk­si mah­dol­li­ses­ti myös kan­sal­li­sis­sa edunvalvontatoimissa.

Kii­tos, jos ehdit­te vas­taa­maan. Arvos­tam­me suu­res­ti aikaan­ne ja vaivannäköänne.”

Kyse­lyyn voi vas­ta­ta suo­mek­si. Vas­taa­mi­nen tapah­tuu täl­lä lomakkeella.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä