Verkkokoulutustallenne: Tahattomasti lapsettomien psykososiaalinen tuki – koulutus ammattilaisille

Linkki verkkoluennon tallenteeseen: Verkkokoulutustallenne: Tahattomasti lapsettomien psykososiaalinen tuki – koulutus ammattilaisille

Tal­len­ne on kat­sot­ta­vis­sa Sim­puk­ka ry:n Yutu­be-kana­val­ta kah­den vii­kon ajan 17.-31.5.2024.

Kou­lu­tuk­set tiedot:

Psy­ko­so­si­aa­li­sen tuen tulee olla osa hoi­to­pol­kua siten, että tuen tar­ve tun­nis­te­taan ja tukea tar­jo­taan oikea-aikai­ses­ti ja riit­tä­väs­ti. Kou­lu­tuk­ses­sa tar­jo­taan tie­toa tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien psy­ko­so­si­aa­li­sen tuen tarpeista.

Kou­lu­tuk­sen ohjelma:

Tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien psy­ko­so­si­aa­li­nen tuki. Koon­tia Sim­pu­kan psy­ko­so­si­aa­li­sen tuen kyse­ly­ra­por­tin annis­ta. Piia Savio,
Sim­puk­ka ry:n toiminnanjohtaja

Ras­kaus tahat­to­man lap­set­to­muu­den jäl­keen – ras­kaa­na ole­vien tuen tar­peet. Sal­li Moi­la­nen on vetä­nyt pit­kään syn­ny­tys­val­men­nuk­sia Sim­pu­kan koh­de­ryh­män odot­ta­jil­le. Sal­li Moi­la­nen,
Sim­pu­kan hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja kätilö.

Psy­ko­so­si­aa­li­sen tuen tar­ve, lah­ja­so­lu­hoi­doil­la las­ta toi­vo­vat ja lah­ja­so­lu­per­hei­den van­hem­mat. Jen­ni Huh­ta­la, Hel­mi­nau­ha-hank­keen hankevastaava 

Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry:n tuot­ta­mas­sa psy­ko­so­si­aa­li­sen tuen kyse­ly­tut­ki­muk­ses­sa (2022) vas­taa­jat kuvai­le­vat lap­set­to­muus­hoi­to­jen ole­van fyy­si­ses­ti ja psyyk­ki­ses­ti ras­kai­ta. Nii­tä läpi­käy­neet arvioi­vat usein hen­ki­sen taa­kan ras­kaam­mak­si kestää.

Tämä verk­ko­kou­lu­tus on suun­nat­tu ammat­ti­lai­sil­le ja opis­ke­li­joil­le, jot­ka koh­taa­vat työs­sään tahat­to­mas­ti lap­set­to­mia. Kou­lu­tuk­sen aihee­na on psy­ko­so­si­aa­li­nen tuki taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koh­dan­nei­den koh­dal­la. Kou­lu­tuk­ses­sa käsi­tel­lään sitä, mil­lais­ta tukea taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta tar­vit­se­vat ammat­ti­lai­sil­ta ja miten tuen tar­ve näyt­täy­tyy yksilöllisesti.

Sim­pu­kan tuot­ta­maan psy­ko­so­si­aa­lis­ta tukea tar­kas­te­le­vaan tut­ki­mus­ra­port­tiin voi tutus­tua Sim­pu­kan verk­ko­si­vul­la: Että olis edes mai­nit­tu tun­teet ja jak­sa­mi­nen – Psy­ko­so­si­aa­li­sen tuen kipeä tar­ve lap­set­to­muu­den hoi­dos­sa (pdf).

Sim­pu­kan toteut­ta­man kes­ken­me­no­ky­se­lyn raport­tiin voit tutus­tua Sim­pu­kan sivuil­ta: Kes­ken­me­no­jen kyse­ly­ra­port­ti, Sim­puk­ka ry.

Anna palautetta luennosta!

Kerääm­me toi­min­nas­tam­me palau­tet­ta, jot­ta voim­me kehit­tää ja arvioi­da sitä. Anna palau­tet­ta alla ole­val­la lomakkeella:

Palau­te­lo­ma­ke, ammat­ti­lais­ten verk­ko­kou­lu­tus, psy­ko­so­si­aa­li­nen tuki.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä