Vertaistoimijoiden koulutuspäivä 12.3.2022

Jär­jes­täm­me vuo­tui­sen ver­tais­toi­mi­joi­den kou­lu­tus­päi­vän tur­val­li­ses­ti etä­kou­lu­tuk­se­na Zoo­mis­sa lau­an­tai­na 12.3.2022 klo 10-14.45. Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut mukaan koulutuspäivään!

Kou­lu­tus­päi­vä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen ver­tais­toi­mi­joil­le, kuten ver­tais­tu­ki­ryh­mien ver­tais­toi­mi­joil­le, verk­ko­ver­tai­sil­le, chat-ohjaa­jil­le ja pari­suh­de­toi­min­nas­sa muka­na ole­vil­le. Päi­vään voi myös ilmoit­tau­tua ver­tais­toi­mi­juu­des­ta kiinnostuneet.

Päi­vän aika­na ase­tum­me poh­ti­maan omia vah­vuuk­sia ja nii­den tun­nis­ta­mis­ta. Tar­joam­me ver­tais­toi­mi­joil­lem­me myös työ­noh­jaus­tuo­kion mie­len hyvin­voin­nin näkö­kul­mas­ta. Työ­noh­jauk­sen vetää työ­noh­jaa­ja Mii­ka Rautiainen.

Päi­vän ohjelma:

10.00-11.00 Sim­pu­kan ja ver­tais­ten kuulumisia

11.00–12.30 Omien vah­vuuk­sien tunnistaminen

12.30–13.00 Lou­nas­tau­ko

13.00–14.30 Työ­noh­jaus mie­len hyvin­voin­nin näkö­kul­mas­ta / Työ­noh­jaa­ja Mii­ka Rautiainen

14.30–14.45 Lop­pu­kes­kus­te­lu ja palaute

 

Henkilitä seisoo rivissä kädet toistensa hartioilla, katse poispäin kuvasta. Teksti: vertaistoimijoiden koulutuspäivä 12.3

Tar­vit­set kou­lu­tus­päi­vään mukaan A4-kokoi­sen pape­rin ja kynän, sekä avoi­men ja ute­li­aan mie­len, jon­ka avul­la läh­det tun­nis­ta­maan sinus­sa ole­via vahvuuksia.

Osal­lis­tut­han kou­lu­tus­päi­vään lait­teel­la jos­sa voit käyt­tää kame­raa, kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko kou­lu­tus­päi­vän ajan. Jos tilas­sa jos­ta osal­lis­tut, on mui­ta hen­ki­löi­tä, käy­tät­hän kuulokkeita.

Ilmoit­tau­du mukaan kou­lu­tuk­seen täl­lä lomak­keel­la: ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke.

Olet­han yhtey­des­sä jos sinul­la herää jotain kysyt­tä­vää kou­lu­tus­päi­vään liittyen.

 

Lisätietoja

Lisä­tie­toa kou­lu­tuk­ses­ta voit tie­dus­tel­la  Hel­mi­nau­ha-hank­keen hankesuunnittelijalta

Anniina Valkonen

annii­na (at)simpukka.info, p. 045 7873 54433

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä