Vertaistukea tarjolla lahjasolualkuisille Facebook-ryhmässä!

Lahjasolualkuisten Facebook-ryhmä on nyt perustettu!

Ryh­mä on yksi­tyi­nen ja sin­ne liit­tyes­sä sinun tulee ker­toa lyhyes­ti itses­tä­si ja lah­ja­so­lu­taus­tas­ta­si. Ryh­mää yllä­pi­tä­vät Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­työn­te­ki­jät ja mode­raat­to­rei­na toi­mi­vat vapaa­eh­toi­set. Kes­kus­te­lut ovat luottamuksellisia. 

Ryh­män nimi on lah­ja­so­lual­kui­set ja löy­dät sin­ne Face­boo­kis­sa kir­joit­ta­mal­la nimen haku­kent­tään tai alla ole­van lin­kin kautta:

Lahjasolualkuiset, Facebook-ryhmä

Ryh­mäs­sä käy­tä­vät kes­kus­te­lut ovat luottamuksellisia.

Ter­ve­tu­loa kes­kus­te­le­maan mui­den lah­ja­so­lual­kuis­ten kanssa!

Neljä istuvaa henkilöä jotka pitävät kasvojensa edessä tähden ja puhekuplan muotoisia kartonkeja.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä