Vertaistoimintaamme ovat tervetulleita lahjasoluilla lasta toivovat, raskaana olevat ja lapsen saaneet!

Kaikkien vertaistapaamisten ajankohdat ja liittymisohjeet löydät ajantasaisesti Simpukan tapahtumakalenterista.

taustalla kukkia kaaressa. kaaren sisällä teksti Helminauhan vertaistukea

Helminauhan vertaistoimintaa

Vertaisryhmät

Pai­kal­li­sia Hel­mi­nau­ha­ryh­miä kokoon­tuu koro­na­ti­lan­teen mukaan joko lähi­ta­paa­mi­sis­sa pai­kal­li­ses­ti tai etä­nä video­vä­lit­tei­ses­ti Zoo­mis­sa. Ver­tais­ryh­mät ja ryh­mien yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä.

Valtakunnalliset videotapaamiset Zoomissa

Lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le on tar­jol­la ver­tais­tu­kea video­vä­lit­tei­ses­ti Zoo­mis­sa kah­des­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti kokoon­tu­vas­sa ryh­mäs­sä. Tapaa­mi­sin osal­lis­tu­taan omal­la nimel­lä ja kame­ra pide­tään tapaa­mi­sen ajan pääl­lä, osal­lis­tut­han rau­hal­li­ses­sa tilas­sa, jos­sa ei ole mui­ta ihmi­siä. Kes­kus­te­lut ovat luottamuksellisia. 

Itsel­lis­ten val­ta­kun­nal­li­nen ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le ja lap­sen saaneille.

Hel­mi­nau­ha­ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le ja lap­sen saaneille. 

Anonyymit vertaischatit Tukinetissä

Ver­tais­tu­kea on tar­jol­la ano­nyy­mis­ti ver­taischa­teis­sa, jot­ka jär­jes­te­tään Tuki­ne­tis­sä. Luo itsel­le­si tun­nuk­set ja lii­ty mukaan kes­kus­te­luun. Kes­kus­te­lua luot­saa­vat iha­nat ver­tais­toi­mi­jam­me. Ver­taischat­te­ja on tar­jol­la kah­del­le ryhmälle:
 
Itsel­lis­ten nais­ten ver­taischa­tit on tar­koi­tet­tu kai­kil­le itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le ja lap­sen saaneille.

Hel­mi­nau­ha - ver­taischa­tit on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le ja lap­sen saaneille. 

Helminauha Facebook-ryhmä

Ryh­mä on yksi­tyi­nen ja sin­ne pää­set liit­ty­mään ker­to­mal­la liit­ty­mis­pyyn­nön yhtey­des­sä hie­man omas­ta elä­män­ti­lan­tees­ta­si. Ryh­mää mode­roi­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät ja luo­tet­tu vapaa­eh­toi­nen moderaattori.
 
Ryh­mään ovat ter­ve­tul­lei­ta lah­ja­so­lu­hoi­to­ja poh­ti­vat, lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa ja ras­kaa­na ole­vat sekä lap­sen saa­neet. Ryh­mäs­sä val­lit­see hyvä ja toi­sia tuke­va luot­ta­muk­sel­li­nen ilma­pii­ri. Kes­kus­te­lut ovat luottamuksellisia. 
Tervetuloa tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa olevia, vertaisten kanssa tiedät, että et ole yksin! 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä