Vertaistukea videovertaistapaamisissa!

Nyt on mah­dol­li­suus jutel­la mui­den lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vien ja lap­sen saa­nei­den kans­sa video­ver­tais­ta­paa­mi­ses­sa Zoo­min väli­tyk­sel­lä tiis­tai­na 27.10. klo 17.00.
 
Tapaa­mi­sen luot­ta­muk­sel­li­suu­des­ta huo­leh­tii kou­lu­tet­tu ver­tai­soh­jaa­ja, kuten kas­vok­kai­sis­sa­kin ver­tais­ta­paa­mi­sis­sa ja kes­kus­te­lua käy­dään omil­la nimil­lä ja kas­voil­la. Varaa itsell­si rau­hal­li­nen tila tapaa­mi­sen ajak­si ja lii­ty ver­tais­ten seu­raan!
Pyy­dä tapaa­mi­seen tar­vit­ta­va link­ki Zoo­miin Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­jal­ta säh­kö­pos­til­la:
jenni@simpukka.info
 
Ter­ve­tu­loa tapaa­maan mui­ta samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­via val­ta­kun­nal­li­seen video­ver­tais­ta­paa­mi­seen! Ver­tais­ten kans­sa tie­dät, että et ole yksin! ❤
 
 
 
Tabletin ruutu, jossa neljä hymyssäsuin tervehtivää ihmistä. Helminauha-hankkeen logo. Teksti: Vertaistukea!