Lahjasolutaustaisten henkilöiden tuen tarve, kysely kevät 2021

Hel­mi­nau­ha-hank­keel­le on haet­tu jat­koa vuo­sil­le 2022 - 2024 ja tar­koi­tuk­se­na on laa­jen­taa tuen tar­joa­mis­ta lah­ja­so­lu­jen avul­la lap­sen saa­neis­ta van­hem­mis­ta myös lah­ja­so­lu­taus­tai­siin hen­ki­löi­hin. Toteu­tim­me kevääl­lä 2021 Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa kyse­lyn lah­ja­so­lu­tais­ten hen­ki­löi­den tuen tar­peis­ta. Kyse­lyn tulok­sia hyö­dyn­ne­tään lah­ja­so­lu­tais­tai­sil­le hen­ki­löil­le tar­jot­ta­van tuen ja toi­min­nan kehittämisessä. 

“Poh­tii­ko joku muu sitä saa­ko kos­kaan tie­tää mitään puo­les­ta suvustaan?” 

“Tär­keäl­tä tun­tuu se, että saan ymmär­rys­tä ja vah­vis­tuk­sen sii­tä, että on nor­maa­lia ja sal­lit­tua tun­tea kiin­nos­tus­ta ja kai­puu­ta näi­tä juu­ria koh­taan ja sii­tä, ettei tun­teis­sa­ni tai tar­peis­sa­ni ole mitään väärää.”

Yhteen­ve­to kyse­lys­tä on nyt val­mis ja pää­set luke­maan raport­tia täs­tä.

Kuvituskuva: Yhteenveto kyselystä lahjasolutaustaisten henkilöiden tuen tarve, kevät 2021

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä