Helminauhan vuosi 2023 oli täynnä hienoja kohtaamisia ja vertaistukea!

Hel­mi­nau­ha-hank­keen vii­des toi­min­ta­vuo­si piti sisäl­lään hie­no­ja uusia kas­vok­kai­sia koh­taa­mi­sia ja vapaa­eh­tois­ten sekä ammat­ti­lais­ten kou­lut­ta­mis­ta. Toi­min­taan otet­tiin yhä vah­vem­min mukaan lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet aikui­set, joil­le tar­jot­tiin omaa toimintaa.

Vuo­si 2023 käyn­nis­tyi Hel­mi­nau­ha-hank­keen pit­kä­ai­kai­sen haa­veen toteu­tu­mi­sel­la, kun kou­lu­tim­me kah­dek­san inno­kas­ta lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nut­ta van­hem­paa ohjaa­maan per­he­val­men­nuk­sia toi­sil­le vanhemmille. 

Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­set toteu­tui­vat täy­sin ver­tai­soh­jaa­jien vetä­mä­nä. Nais-mies­pa­rien ja itsel­lis­ten van­hem­pien per­he­val­men­nuk­sis­sa han­ke­työn­te­ki­jän pari­na oli vertaisohjaaja. 

Per­he­val­men­nuk­siin osal­lis­tu­neet van­hem­mat ovat koke­neet ver­tai­soh­jaa­jan läs­nä­olon hyvin mer­ki­tyk­sel­li­sek­si, ja käy­tän­nön esi­mer­kit lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen ovat olleet tär­keä apu vanhemmille. 

 Per­he­val­men­nuk­sen vai­ku­tus on mer­kit­tä­vä, val­men­nuk­ses­sa sain työ­ka­lu­ja käsi­tel­lä lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhu­mi­ses­ta sekä lap­sel­le että muil­le ihmisille.

Lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le van­hem­mil­le jär­jes­tet­tiin myös lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen ilto­ja. Näi­tä pidet­tiin kas­vok­kain Hel­sin­gis­sä, Tam­pe­reel­la, Turus­sa, Jyväs­ky­läs­sä ja Kuo­pios­sa. Näi­hin Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­siin osal­lis­tui 60 vanhempaa.

Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­nen antoi kon­kreet­tis­ta tukea lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le ja lähei­sil­le puhumiseen.

valkoinen lahjapaketti, missä siniset nauhat, Helminauha-hankkeen logo, Helminauha-hankekn vuosi 2023 pakettiin

Ammattilaisten kohtaamisia ja koulutusta

Hedel­möi­tys­hoi­to­jen paris­sa toi­mi­vien ammat­ti­lais­ten kans­sa on teh­ty tii­vis­tä yhteis­työ­tä hank­keen alus­ta läh­tien. Vuo­den aika­na hank­keen työn­te­ki­jät vie­rai­li­vat kai­kis­sa lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­joa­vis­sa vii­des­sä yli­opis­to­sai­raa­las­sa, joi­ta on Tam­pe­reel­la, Oulus­sa, Hel­sin­gis­sä, Turus­sa ja Kuo­pios­sa sekä useil­la yksi­tyi­sil­lä kli­ni­koil­la. Yhteen­sä kli­nik­ka­vie­rai­lu­ja oli vuo­den aika­na 15 ja niis­sä tavat­tiin 145 ammattilaista.

Kli­nik­ka­ta­paa­mi­sis­sa kes­kus­tel­tiin muun muas­sa psy­ko­so­si­aa­li­sen tuen tar­pees­ta hoi­to­jen aika­na ja kes­ken­me­no­ti­lan­teis­sa. Ammat­ti­lai­set sai­vat tie­toa Hel­mi­nau­ha-hank­keen tar­joa­mas­ta ver­tais­tues­ta sekä muus­ta toi­min­nas­ta. Ammat­ti­lai­sil­le jär­jes­tet­tiin myös kak­si ver­kos­to­ta­paa­mis­ta etä­nä ja nii­hin osal­lis­tui 40 ammattilaista.

Yhteen­sä lähes 600 ammat­ti­lais­ta koh­dat­tiin Var­hais­kas­va­tus­mes­suil­la, Työ­ter­veys­päi­vil­lä ja Per­he­kes­kus­kon­fe­rens­sis­sa. Näis­sä tapah­tu­mis­sa ammat­ti­lai­set sai­vat tie­toa lah­ja­so­lu­per­hei­den huo­mioi­mi­ses­ta var­hais­kas­va­tuk­sen arjes­sa sekä per­he­kes­kus­työs­sä. Työ­ter­veys­huol­toon tuo­tet­tiin tie­toa lap­set­to­muus­ko­ke­muk­sen vai­ku­tuk­ses­ta työs­sä jaksamiseen.

Han­ke­työn­te­ki­jät pää­si­vät koh­taa­maan myös tule­via ammat­ti­lai­sia kah­des­sa ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joil­le suun­na­tus­sa kou­lu­tuk­ses­sa. Opis­ke­li­jat koki­vat eri­tyi­sen tär­keäk­si saa­da lisää ymmär­rys­tä lap­set­to­muus­ko­ke­muk­sen vai­ku­tuk­ses­ta ras­kausa­jan huoliin. 

Vertaistuki

Ver­tais­tu­kea tar­jot­tiin edel­lis­ten vuo­sien tapaan niin kas­vok­kain kuin ver­kos­sa ano­nyy­meis­sä ver­taischa­teis­sa. Ver­tais­koh­taa­mi­sia oli vuo­den aika­na yli 230. Ver­tais­toi­min­ta vah­vis­tui, kun Oulus­sa, Jyväs­ky­läs­sä, Kuo­pios­sa ja Tam­pe­reel­la käyn­nis­tyi­vät ver­tais­ryh­mät. Täl­lä het­kel­lä ver­tais­ryh­miä on 11 ja aina olem­me val­mii­ta aut­ta­maan uuden ryh­män perustamisessa. 

Ver­tais­toi­min­ta ei oli­si mah­dol­lis­ta ilman iha­nia vapaa­eh­toi­sia ver­tai­soh­jaa­jia, jot­ka lem­peäs­ti ohjaa­vat ver­tais­ryh­miä ja mah­dol­lis­ta­vat niis­sä käy­tä­vät keskustelut.

Lah­ja­so­per­heet sai­vat hie­no­ja uusia koke­muk­sia ja koh­taa­mi­sia jo perin­teek­si muo­dos­tu­neil­la tue­tuil­la lomil­la, joi­ta oli tar­jol­la kah­den ja yhden van­hem­man per­heil­le. Uute­na toi­min­ta­na aloi­tet­tiin yhteis­työ Las­ten Kesä ry:n kans­sa, kun hei­dän Hau­hon lei­ri­kes­kuk­ses­saan jär­jes­tet­tiin vii­kon­lo­pun mit­tai­nen perheleiri. 

Eri­tyi­sen antoi­sak­si per­he­lei­reil­lä koet­tiin se, että lap­set saa­vat uusia koh­taa­mi­sia. Van­hem­mis­ta oli tär­ke­ää saa­da kes­kus­tel­la lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen tee­mois­ta mui­den van­hem­pien kans­sa. Hank­keen iha­nat vapaa­eh­toi­set van­hem­mat jär­jes­ti­vät lei­reil­lä lap­sel­le puhu­mi­sen työ­pa­jo­ja sekä ver­tais­kes­kus­te­lu­ja. Tue­tuil­le lomil­le ja per­he­lei­ril­le osal­lis­tui yhteen­sä 46 perhettä.

Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet aikui­set sai­vat ver­tais­tu­kea, kun heil­le jär­jes­tet­tiin amma­til­li­ses­ti ohjat­tu sul­jet­tu ver­tais­ryh­mä. Ryh­mää ohja­si­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la ja psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti San­na Pik­ku-Pyhäl­tö

Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet aikui­set koki­vat sul­je­tun ryh­män ja eri­tyi­ses­ti sii­nä saa­dun ver­tais­tuen hyvin merkitykselliseksi. 

Tietoa tarjottiin uusin tavoin

Uute­na tie­don tuot­ta­mi­sen tapa­na hank­kees­sa toteu­tet­tiin kuu­den jak­son mit­tai­nen Hel­mi­nau­ha-podcast. Podcas­tis­sa han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la kes­kus­te­lee vie­rai­den kans­sa eri­lai­sis­ta lahjasoluteemoista. 

Podcas­tin kaik­ki kuusi jak­soa ovat nyt kuun­nel­ta­vis­sa. Ensi vuo­del­le on suun­nit­teil­la Hel­mi­nau­ha-podcas­tin toi­nen tuo­tan­to­kausi, jos­sa tulem­me ker­to­maan lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­nei­den van­hem­pien tarinoita.

Podcas­tin jak­sot pää­set kuun­te­le­maan ilmai­sek­si tääl­tä: Hel­mi­nau­ha-podcas­tin jak­sot.

Helminauha-hankkeen viimeinen toimintavuosi käynnistyy

Vuo­si 2024 on Hel­mi­nau­ha-hank­keen vii­mei­nen toi­min­ta­vuo­si. Hel­mi­nau­han toi­min­nal­le hae­taan kevääl­lä 2024 pysy­vää rahoi­tus­ta ja pää­tös täs­tä saa­daan jou­lu­kuus­sa 2024.

Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa tul­laan vuo­den 2024 aika­na tar­joa­maan edel­leen kaik­kea perus­toi­min­taam­me, kuten per­he­val­men­nuk­sia, Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­sia, ver­tais­tu­kea kas­vok­kain ja ver­kos­sa sekä per­he­lei­re­jä.  Poi­min­to­ja vuo­den 2024 toi­min­nas­ta.

Pain­opis­tee­nä vuo­den 2024 toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa on ammat­ti­lais­ten kou­lut­ta­mi­nen ja tulem­me kou­lut­ta­maan mm. neu­vo­la­työn ja lap­si­per­he­työn ammat­ti­lai­sia sekä vie­rai­lem­me ammattilaismessuilla.

Tuo­tam­me myös tie­toa lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le aikui­sil­le oman taus­tan käsit­te­lyyn ja jat­kam­me heil­le tar­jot­ta­van ver­tais­tuen kehittämistä.

Upea vuo­si on siis taka­na mut­ta var­mas­ti yhtä upea edes­sä. Kii­tos kai­kil­le Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­nas­sa muka­na olleille!

Lem­pein terkuin,

Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät Jen­ni ja Laura

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä