Helminauha-hankkeen työntekijät lomailevat 23.12.2023 - 7.1.2024

Myös puhe­lin­neu­von­tam­me on lomal­la. Seu­raa­van ker­ran puhe­lin­neu­von­ta päi­vys­tää kes­ki­viik­ko­na 10.1.2024.

Kii­täm­me kaik­kia hank­keen toi­min­nas­sa muka­na ollei­ta kulu­nees­ta vuo­des­ta ja toi­vo­tam­me lem­pe­ää ja mau­kas­ta jou­lua sekä onnea tule­vaan vuoteen!

Vuon­na 2024 on taas tar­jol­la pal­jon ver­tais­tu­kea, lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen ilto­ja ver­kos­sa ja kas­vok­kain, per­he­val­men­nuk­sia eri ryh­mil­le, verk­ko­luen­to­ja, sekä toi­min­taa lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­le. Toi­vo­tam­me kaik­ki läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si mukaan!

Ter­vei­sin Hel­mi­nau­ha-hank­keen työntekijät

Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­vas­taa­va
Lau­ra Hir­vo­nen, hankesuunnittelija

Tummansinisellä taustalla punaisia, kultakoristeisia joulukuusen palloja.

Poimintoja Helminauha-hankkeen toiminnasta vuonna 2024

Kaik­ki tule­vat tapah­tu­mat löy­dät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Tie­toa Hel­mi­nau­han ver­tais­tues­ta Hel­mi­nau­han verk­ko­si­vuil­la: Ver­tais­tu­ki Hel­mi­nau­has­sa.

 

Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen illat

Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­sis­sa eli lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen illois­sa tar­jo­taan tie­toa ja työ­ka­lu­ja lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen eri ikä­vai­heis­sa. Zoo­mis­sa pidet­tä­viin tapaa­mi­siin ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki itsel­li­se­nä, sateen­kaa­ri­per­hee­nä tai nais-mies­pa­ri­na lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saaneet.

  • kes­ki­viik­ko­na 17.1.2024 klo 17-19

  • tiis­tai­na 19.3.2024 klo 17-19

  • tors­tai­na 23.5.2024 klo 17-19

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen Hel­mi­nau­ha-hank­keen net­ti­si­vuil­la: Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­set etä­nä 2024

 

Perhevalmennukset

Hel­mi­nau­ha-han­ke jär­jes­tää per­he­val­men­nuk­sia lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le itsel­li­sil­le van­hem­mil­le, nais-mies­pa­reil­le ja sateen­kaa­ri­per­heil­le. Per­he­val­men­nuk­sis­sa käy­dään kes­kus­te­lu­ja ver­tais­ryh­män kes­ken ja poh­di­taan yhdes­sä lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­viä kysymyksiä.

Seu­raa­vat val­men­nuk­set kevääl­lä 2024:

  • Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nus lau­an­tai­na 3.2.2024, Helsinki.

  • Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nus kes­ki­viik­koi­sin 10.4., 17.4., 24.4. ja 22.5., Zoom. 

Val­men­nus­ten lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen Hel­mi­nau­ha-hank­keen net­ti­si­vuil­la: Per­he­val­men­nuk­set.

 

Hae tuettua lomaa!

Lah­ja­so­lu­per­heil­le on tar­jol­la kak­si MTLH:n tuet­tua lomaa kesäl­lä 2024. Lisä­tie­dot Hel­mi­nau­han verk­ko­si­vuil­la: Tue­tut lomat.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä