Sateenkaariparien perhevalmennus on peruttu koronaepidemian vuoksi!

 

 

Jouduimme valitettavasti perumaan tämän kesäkuulle suunnitellun sateenkaariparien perhevalmennuksen koronaepidemien vuoksi. Valmennus siirtyy syksyyn, uusi ajankohta ilmoitetaan täällä myöhemmin.

Sateen­kaa­ri­pa­rien per­he­val­men­nuk­seen voi­vat hakea ne van­hem­mat, joil­la on lah­ja­su­kuso­lu­taus­tai­nen alle kou­lui­käi­nen lapsi/ lap­sia.

Tämä Hel­mi­nau­ha-hank­keen jär­jes­tä­mä lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­pien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­per­heil­le ja van­hem­mat osal­lis­tu­vat val­men­nus­päi­vään yhdes­sä. Huo­mioit­han, että val­men­nuk­seen osal­lis­tu­taan ilman lap­sia. Val­men­nus on mak­su­ton, mut­ta lou­nas on omakustanteinen,valmennuspäivässä tar­jo­taan kah­vit ja pien­tä pur­ta­vaa.

Valmennuksen teemat:

Oma tie lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­mak­si, van­hem­muu­den tun­teet, aja­tuk­sia lah­joit­ta­jas­ta ja tule­vai­suu­des­ta, tur­val­li­nen avoi­muus, miten puhua lap­sen kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta sekä mitä las­ten koke­muk­sis­ta tie­de­tään.

Ennen valmennusta tehtävät ennakkotehtävät

(lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen)

1. Miten meis­tä tuli per­he

2. Lap­sel­le lah­ja­so­luis­ta puhu­mi­nen

Lisä­tie­to­ja:

Piia Savio, han­ke­vas­taa­va
piia@simpukka.info/ p.045 78735433

Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­suun­nit­te­li­ja
jenni@simpukka.info/p. 040 532301