Ilmoittaudu mukaan lahjasoluilla lapsia saaneiden sateenkaariperheiden perhevalmennukseen!

Kädet yhdessä, värikäs tausta. Helminauha-hankkeen logo.

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille sateenkaariperheille

Tämä Hel­mi­nau­ha-hank­keen jär­jes­tä­mä per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­per­heil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kouluikäisiä.

Val­men­nus on mak­su­ton ja se toteu­te­taan koko­naan etä­nä Zoo­mis­sa. Ilmoit­tau­tu­neet sitou­tu­vat kaik­kiin kol­meen tapaa­mi­seen. Varaa val­men­nus­päi­vään rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan. Val­men­nuk­sen ohjaa­ji­na toi­mi­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät Piia Savio ja Jen­ni Huhtala.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan täl­lä lomakkeella.

Valmennus toteutetaan kolmena tapaamisena etänä Zoomissa seuraavasti:

Tiis­tai 26.10. klo 17-18.30

Tutus­tum­me toi­siim­me, las­ten­hoi­to ei vält­tä­mä­tön, kes­to 1,5h.

Lau­an­tai 30.10. klo 9.45 - 17.15

Val­men­nus­päi­vän tee­ma­na lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen, olem­me vain aikuis­ten kes­ken, las­ten­hoi­to vält­tä­mä­tön, kes­to 7,25h.

Tors­tai 11.11. klo 17 - 18.30 

Vapaa­muo­tois­ta kes­kus­te­lua val­men­nuk­sen tee­mois­ta ryh­män toi­vei­den mukaan. Las­ten­hoi­to suo­si­tel­ta­va, jot­ta voit­te rau­has­sa kes­kit­tyä illan kes­kus­te­lui­hin, kes­to 1,5h.

Ennen valmennusta tehtävät ennakkotehtävät 

(lähe­te­tään ennen valmennusta)

1. Miten meis­tä tuli perhe 

2. Lap­sel­le lah­ja­so­luis­ta puhu­mi­nen 

Valmennuksen teemat:
  • Oma tie lah­ja­so­lu­lap­sen vanhemmaksi

  • Van­hem­muu­den tunteet

  • Aja­tuk­sia lah­joit­ta­jas­ta ja tulevaisuudesta

  • Tur­val­li­nen avoimuus

  • Miten puhua lap­sen kans­sa lahjasolutaustasta

  • Mitä las­ten koke­muk­sis­ta tiedetään

Jos jokin asia pohdituttaa valmennuksen suhteen, niin olethan yhteydessä ja kysyt lisätietoja

 

Terveisin,

Piia Savio, han­ke­vas­taa­va
piia@simpukka.info/ p.045 78735433

Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­suun­nit­te­li­ja
jenni@simpukka.info/p. 040 532301

Hanketyöntekijöiden Jennin ja Piian yhteiskuva.