Kuinka voit?

 

 

Jäl­leen ker­ran lää­kä­rin vas­taa­no­tol­ta läh­ties­sä­ni itkin loh­dut­to­mas­ti. ”Sanoi­ko lää­kä­ri jotain ikä­vää, pahoit­ti­ko hän mie­le­si?” hoi­ta­ja kysyi. Sii­tä ei ollut kyse. Itkin tois­tu­via pet­ty­myk­siä, tulok­set­to­mia hoi­to­ja, loput­to­mia toi­men­pi­tei­tä. Samaan poti­las­ta­pauk­seen kie­tou­tu­nee­na endo­met­rioo­si, vul­vo­dy­nia ja lap­set­to­muus – eikä kukaan kos­kaan kysy­nyt, miten minä tai puo­li­so­ni voim­me. Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la tilan­ne saat­taa olla toi­nen, mut­ta näin toi­mit­tiin yli­opis­to­sai­raa­las­sa, jos­sa asiak­kuu­te­ni kes­ti vuo­sia. Vas­ta onnis­tu­nei­den lah­ja­so­lu­hoi­to­jen jäl­keen syn­ny­tys­lai­tok­sel­la asi­aan pereh­ty­nyt käti­lö otti asian puheek­si ja kysyi, miten hen­ki­lö­kun­ta jat­kos­sa voi­si toi­mia toi­sel­la tapaa. Kii­tos hänel­le, toi­vot­ta­vas­ti asiat ovat edenneet! 

En ole yksin koke­muk­se­ni kans­sa, vaik­ka nime­no­maan yksi­näi­sel­tä tun­tui. Tut­ki­mus­ten mukaan yli puo­lel­le suo­ma­lai­sis­ta lap­set­to­muus­hoi­to­ja läpi­käy­neis­tä pareis­ta ei tar­jo­ta psyyk­kis­tä tukea hoi­to­jen aika­na lain­kaan. Kol­mas­osa oli koke­nut saa­dun tuen riit­tä­mät­tö­mä­nä. Vain kym­me­nes­osa kai­kis­ta pareis­ta koki saa­neen­sa tar­peek­si tukea. Mel­ko rajun kont­ras­tin tar­jo­aa Englan­ti, jos­sa psyyk­ki­sen tuen tar­joa­mi­nen on laki­sää­teis­tä. Tämän vuok­si 90 pro­sen­til­la kli­ni­kois­ta on osa-aikai­nen tai täy­si­päi­väi­nen työn­te­ki­jä asi­aa varten. 

Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Tuen tar­ve ei aina pää­ty hoi­to­jen päät­tyes­sä, on lop­pu­tu­los mikä tahan­sa. Jos hoi­dot päät­ty­vät tulok­set­to­mi­na, voi olla suu­ri tar­ve saa­da apua. Jos hoi­dot taas päät­ty­vät ras­kau­teen ja lap­sen syn­ty­mään, ei tilan­ne vält­tä­mät­tä ole sen hel­pom­pi – lap­set­to­muus­hoi­to­jen avul­la van­hem­mik­si tul­leil­la hen­ki­löil­lä on tut­ki­tus­ti suu­rem­pia vai­keuk­sia ras­kausai­ka­na muo­dos­taa mie­li­ku­via syn­ty­väs­tä lap­ses­ta ja vuo­ro­vai­ku­tus syn­ty­neen lap­sen kans­sa saat­taa olla haas­teel­li­sem­paa kuin muil­la van­hem­mil­la. Pää­ty­mi­nen van­hem­mak­si vuo­sien ras­kai­den hoi­to­jen myö­tä aset­taa pari­suh­teel­le kovat pai­neet. Kun aikaa, rahaa ja voi­mia on käy­tet­ty pal­jon, per­he-elä­män­kin on syy­tä olla iha­naa – ja sitä­hän se ei aina todel­li­suu­des­sa suin­kaan ole. 

Tuen saan­tia vie­lä odot­ta­vil­le lähe­tän voi­ma­sa­noik­si Indican kap­pa­leen Niin tule­ni teen, joka käsit­te­lee vai­kei­den koke­mus­ten kään­tä­mis­tä voi­mak­si: ”Mä ohdak­keet pois tiel­tä tai­tan pää­sen vapau­teen Ne rovioo­ni maa­han lai­tan Niin tule­ni teen Se yön valai­see Niin tule­ni teen.” 

 

Kolum­ni on jul­kais­tu ensim­mäi­sen ker­ran Sim­puk­ka-leh­des­sä 3/2015.

 

Lah­jak­si saa­tu lap­si -kolum­ni­sar­jaa on jul­kais­tu Sim­puk­ka-leh­den nume­rois­sa 4/2011 – 4/2018, ja nyt uudel­leen tam­mi­kuus­ta 2020 alkaen Hel­mi­nau­han verk­ko­si­vuil­la blo­gi­sar­ja­na. Kolum­ni­sar­jan kir­joit­ta­ja on Hel­mi Nau­ha­nen, joka on lah­ja­mu­na­so­lu­hoi­dol­la alkun­sa saa­neen, maa­lis­kuus­sa 2011 syn­ty­neen tytön äiti.

Hel­mi Nau­ha­sen aiem­min ilmes­ty­neet blo­gei­hin voit tutus­tua tääl­lä

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä