Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen ilta sateenkaariperheille Tampereella 6.2.2024

Tilaisuus on täynnä!

Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­sia jär­jes­te­tään myös etä­nä Zoo­mis­sa kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le perheille.

Tapaa­mis­ten ajankohdat:

  • kes­ki­viik­ko­na 17.1.2024 klo 17-19

  • tiis­tai­na 19.3.2024 klo 17-19

  • tors­tai­na 23.5.2024 klo 17-19

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keet kevään Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­siin löy­dät Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­ta: Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­set Zoo­miss­sa.

Hel­mi­nau­ha-han­ke jär­jes­tää lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen illan

Ajan­koh­ta: tiis­tai­na 6.2.2024 klo 17-19. 

Paik­ka: Näsi­lin­nan­ka­tu 48 D, 4 krs., 33200 Tam­pe­re. Raken­nuk­ses­sa on estee­tön sisään­käyn­ti ja his­si. Tila on Trans­fe­mi­nii­nit ry:n.

Ter­ve­tu­loa Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­seen, jos­sa tar­jo­taan tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen tee­mois­ta. Tapaa­mi­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki sateen­kaa­ri­per­hei­nä lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saaneet.

Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­ses­sa tar­jo­taan tie­toa ja työ­ka­lu­ja lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen eri ikä­vai­heis­sa ja osal­lis­tu­jat pää­se­vät kes­kus­te­le­maan ver­tais­ten kesken.

Tapaa­mi­sen ohjaa­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät Jen­ni Huh­ta­la ja Lau­ra Hir­vo­nen ja pai­kal­la on myös koke­mus­pu­heen­vuo­ron pitä­vä sateen­kaa­ri­per­heen vanhempi.

Tilai­suus on täyn­nä, eikä sii­hen voi enää ilmoittautua.

Valkoisella taustalla violetti teksti: Helminauha-tapaaminen. Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen ilta sateenkaariperheille. Tampere 6.2. klo 17-19.

Tilai­suus jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Tam­pe­reen seu­dun Sateen­kaa­ri­per­hei­den pai­kal­lis­tii­min kanssa.

Nou­da­tam­me tapaa­mi­sis­sa Hel­mi­nau­han ja Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n tur­val­li­sem­man tilan käy­tän­tei­tä ja tapaa­mi­set ovat luottamuksellisia.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä