Lahjasolutietoisuuspäivää vietetään 27.4.

Jul­kais­tu 24.4.2o23

Tällä viikolla vietetään kolmannen kerran lahjasolutietoisuuspäivää! 

Tors­tai­na 27.4. vie­tet­tä­vä kan­sain­vä­li­nen lah­ja­so­lu­tie­toi­suus­päi­vä, Inter­na­tio­nal Donor Concep­tion Awa­re­ness Day, on lan­see­rat­tu kol­me vuot­ta sit­ten teke­mään näky­väk­si lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­sen tee­mo­ja. Päi­vän tee­ma­na on vuon­na 2023 totuus ja läpi­nä­ky­vyys lap­sen lahjasolutaustasta. 

Lah­ja­so­lu­tie­toi­suus­päi­vän tar­koi­tuk­se­na on muis­tut­taa, että lap­si­per­heek­si voi tul­la hyvin monin tavoin ja että lap­sel­la on oikeus kas­vaa tie­toon taustastaan. 

Lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­nen on eri­tyi­nen tapa muo­dos­taa lap­si­per­he. Lah­ja­so­lu­hoi­dot mah­dol­lis­ta­vat lap­si­toi­veen toteu­tu­mi­sen itsel­li­ses­ti ja sateen­kaa­ri­per­hee­nä las­ta toi­vo­vil­le sekä niil­le nais-mies­pa­reil­le, joi­den lap­si­toi­ve ei toteu­du omil­la sukusoluilla. 

Suo­mes­sa lah­ja­so­lu­per­heil­le tie­toa ja tukea tar­jo­aa Hel­mi­nau­ha-han­ke. Hank­keen mukaan on tär­ke­ää lisä­tä tie­toi­suut­ta, jot­ta lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­nen voi­daan näh­dä yhden­ver­tai­se­na lap­si­per­heel­lis­ty­mi­sen tapana. 

Henkilöitä jotka pitävät kasvojen edessä paperia jossa on kysymysmerkki. Helminauha-hankkeen logo

Lapsella oikeus kasvaa tietoon taustastaan 

Vuon­na 2007 sää­det­tyyn hedel­möi­tys­hoi­to­la­kiin on kir­jat­tu lap­sen oikeus tie­tää taustansa. 

– Aina ei ole ollut näin. Moni ennen vuot­ta 2007 lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nut saa tie­tää taus­tas­taan yllät­täen vas­ta aikui­se­na. Tie­to saat­taa tul­la yllä­tyk­se­nä DNA-tes­til­lä tai van­hem­man tai muun lähei­sen ker­to­ma­na. Täl­löin tie­to häm­men­tää ja herät­tää ymmär­ret­tä­väs­ti hyvin ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta. Eten­kin aiheen salaa­mi­nen tun­tuu monis­ta pahal­ta, sanoo Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la.

Tee­ma­päi­vän aika­na muis­tu­te­taan, että lah­ja­so­lu­taus­ta on osa lah­ja­so­lu­taus­tai­sen elä­mää ja tari­naa, ja heil­lä on oikeus saa­da sel­vit­tää omaan geneet­ti­seen taus­taan­sa liit­ty­viä asioita. 

– Moni lah­ja­so­lu­taus­tai­nen on jos­sain vai­hees­sa elä­mään­sä ute­lias tie­tä­mään jotain lah­joit­ta­jan kaut­ta muo­dos­tu­vas­ta geneet­ti­ses­tä taus­tas­taan. Tämä tie­to voi aut­taa lisää­mään ymmär­rys­tä sii­tä kuka on ja mis­tä jot­kut piir­teet sekä omi­nai­suu­det tule­vat. Lah­joit­ta­jan lisäk­si ollaan kiin­nos­tu­nei­ta saman lah­joit­ta­jan sukuso­luil­la mui­hin per­hei­siin syn­ty­neis­tä lap­sis­ta, ker­too Huhtala.

 

Koskaan ei ole liian myöhäistä kertoa

Huh­ta­la on tavan­nut usei­ta lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­ta, jot­ka ovat saa­neet tie­tää taus­tas­taan vas­ta aikui­se­na. Kaik­ki oli­si­vat toi­vo­neet saa­neen­sa tie­don jo aiemmin. 

– Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen on van­hem­man vas­tuul­la. Aihees­ta puhu­taan lap­sel­le eri ikä­vai­heis­sa eri tavoin, ja lap­sel­le ker­ro­taan kuin­ka toi­vot­tu hän on ollut. Hel­mi­nau­ha-hank­keen verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy tie­toa ja tukea lap­sel­le asias­ta puhumiseen. 

Huh­ta­la roh­kai­see myös kaik­kia aikuis­ten lah­ja­so­lu­taus­tais­ten van­hem­pia ker­to­maan asias­ta lap­sel­leen, jos asias­ta ei ole vie­lä puhuttu. 

– Kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä ker­toa lap­sel­le­si hänen taus­tas­taan ja sii­tä eri­tyi­ses­tä tavas­ta, jol­la hän on saa­nut alkun­sa. Tie­to kuu­luu lah­ja­so­lu­taus­tai­sel­le, ja hänel­lä on oikeus kaik­kiin tun­tei­siin, joi­ta tie­to voi hänes­sä herättää. 

 

Lahjasolutaustaisille aikuisille vertaistukea 

Hel­mi­nau­ha-han­ke jär­jes­tää uute­na toi­min­ta­na val­ta­kun­nal­lis­ta ver­tais­tu­kea myös lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­le aikui­sil­le. Tapaa­mi­set jär­jes­te­tään etä­nä Zoo­mis­sa. Osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­ton­ta eikä edel­ly­tä ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Lisä­tie­toa ver­tais­tues­ta löy­tyy Hel­mi­nau­ha-hank­keen verkkosivuilta.

Huh­ta­la roh­kai­see kaik­kia lah­ja­so­lu­taus­tai­sia aikui­sia hakeu­tu­maan ver­tais­tuen pariin. 

– Tapaa­mi­set ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, ja ryh­mää ohjaa kou­lu­tet­tu ver­tais­toi­mi­ja, joka huo­leh­tii tapaa­mi­sen tur­val­li­suu­des­ta. Ryh­mäs­sä jokai­nen saa ker­toa omas­ta tari­nas­taan sen ver­ran kuin itses­tä tun­tuu sopi­val­ta. Ver­tais­ten kans­sa tie­dät, että et ole koke­muk­se­si kans­sa yksin! 

 

Vertaistuesta sanottua: 

“Ver­tais­tu­ki on äärim­mäi­sen mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja voi­maan­nut­ta­vaa! Hel­pom­pi sanoit­taa koke­muk­sia ja ajatuksia.”

“Ver­tais­kes­kus­te­lut aut­ta­vat ymmär­tä­mään omia reak­tioi­ta ja saa oikeu­tuk­sen kai­ken­lai­sil­le, haas­ta­vil­le­kin tunteille.” 

“Ver­tais­ten kans­sa kes­kus­te­lua olen enem­män sinut asian kans­sa ja sain itse­var­muut­ta omas­ta taustasta.” 

Lisätietoa lahjasolutaustaisille tarjolla olevasta vertaistuesta löytyy Helminauha-hankkeen sivuilta: Vertaistukea lahjasolutaustaisille aikuisille

Tulppaani valkoisessa vaasissa, Helminauha-hankkeen logo. Vertaistukea lahjasolutaustaisille aikuisille

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä