Lahjasoluviikko 22.-28.4.2024

Kan­sain­vä­lis­tä lah­ja­so­lu­viik­koa vie­te­tään Suo­mes­sa ensim­mäi­sen ker­ran  22.-28.4.2024.

Vii­kon aika­na lah­ja­so­lu­per­hei­tä tuke­va Hel­mi­nau­ha-han­ke tuot­taa tie­toa lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä tee­mois­ta, jot­ta tämä eri­tyi­nen tapa muo­dos­taa lap­si­per­he tuli­si yhä tunnetummaksi. 

Lah­ja­so­lu­vii­kon aika­na lisääm­me eri tavoin tie­toi­suut­ta lah­ja­so­lu­tee­mois­ta. Tuo­tam­me tie­toa lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­den koke­muk­sis­ta ja sii­tä, miten lap­sel­le voi puhua hänen taus­ta­ta­ri­nas­taan aivan pie­nes­tä saakka.

Tar­joam­me myös ver­tais­tu­kea val­ta­kun­nal­li­ses­ti eri koh­de­ryh­mil­le sekä muu­ta toi­min­taa. Täl­tä sivul­ta löy­dät vii­kon ohjelman.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan lah­ja­so­lu­vii­kon tapahtumiimme!

Maanantai 22.4.2024

Instagram live klo 19:30–20
 • Lah­ja­so­lu­taus­tai­nen Timo Ramu ja Hel­mi­nau­han han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la kes­kus­te­le­vat lah­ja­so­lu­taus­taan liit­ty­vis­tä kysymyksistä.

 • Timo Ramu teki 40 -vuo­ti­aa­na DNA-tes­tin ja sai sen kaut­ta tie­tää, että on saa­nut alkun­sa lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Tie­to tuli Timol­le täy­sin yllä­tyk­se­nä. Timo on ker­to­nut tari­naan­sa ja koke­muk­si­aan uusien sisa­ruk­sien löy­ty­mi­ses­tä Suo­men Kuva­leh­den artik­ke­leis­sa, Ylen Akuut­ti -ohjel­mas­sa ja Hel­mi­nau­ha Podcastissa.

Ins­ta­gram liveen voit liit­tyä @helminauhaperheet-Instagram-tilillä.

Vertaischat itsellisille klo 18.30

Itsel­lis­ten ver­taischat­tiin ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saaneet.

Kes­kus­te­lua ohjaa­vat kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set chat-ohjaa­jat. Chat-kes­kus­te­luis­sa kes­kus­tel­laan ano­nyy­mis­ti. Avoi­meen chat-ryh­mään mah­tuu 12 kes­kus­te­li­jaa ker­ral­laan, joten kan­nat­taa tul­la mukaan hyvis­sä ajoin!

Tee oma käyt­tä­jä­tun­nus osoit­tees­sa tukinet.net ja tule mukaan keskustelemaan!

Lii­ty mukaan kes­kus­te­luun: https://tukinet.net/ryhmachatit/itsellisten-vertaischat-15/

Tiistai 23.4.

Vertaistapaaminen lahjasoluilla alkunsa saaneille Zoomissa klo 17:30–19
 • Ver­tais­tu­kea lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le hen­ki­löil­le. Tapaa­mi­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet aikui­set. Pyy­däm­me kaik­kia osal­lis­tu­jia pitä­mään kame­rat pääl­lä koko tapaa­mi­sen ajan. Tapaa­mi­nen on luot­ta­muk­sel­li­nen ja jokai­nen saa ker­toa omas­ta tilan­tees­taan ja tari­nas­taan sen ver­ran kuin tun­tuu sopi­val­ta. Kes­kus­te­lua luot­saa lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nut ver­tais­toi­mi­ja.

  Zoom-tapaa­mi­seen pää­set täs­tä lin­kis­tä.

  Mee­ting ID: 857 9167 3037

  Passco­de: 870373

Vertaistapaaminen lahjasoluilla lasta toivoville ja lapsen saaneille Zoomissa 17:30–19
 • Tapaa­mi­sen tee­ma­na on lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen. Tapaa­mi­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saa­neet. Las­ten läs­nä­olo tapaa­mi­sen aika­na on ok. Pyy­däm­me kaik­kia osal­lis­tu­jia pitä­mään kame­rat pääl­lä koko tapaa­mi­sen ajan. Tapaa­mi­nen on luot­ta­muk­sel­li­nen ja jokai­nen saa ker­toa omas­ta tilan­tees­taan ja tari­nas­taan sen ver­ran kuin tun­tuu sopi­val­ta. Tapaa­mi­sen ohjaa Hel­mi­nau­han kou­lu­tet­tu vapaa­eh­toi­nen, joka on itse­kin saa­nut lap­sen lah­ja­so­luil­la.

  Zoom-tapaa­mi­seen pää­set täs­tä lin­kis­tä.
  Mee­ting ID: 896 6474 2369

  Passco­de: 975914

Keskiviikko 24.4.2024

Instagram live klo 18–19
 • Kak­si äitiä -some­ti­lin Susan­na Sil­van­der-Ros­ti esit­te­lee uut­ta Elsin ja Sulon vau­va­kut­sut -kir­jaan­sa ja kes­kus­te­lee Hel­mi­nau­han han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­lan kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­ses­ta las­ten­kir­jo­jen avulla.

 • Lah­ja­so­lu­taus­ta on tär­keä puhua lap­sel­le aivan pie­nes­tä saak­ka, näin lap­si kas­vaa tie­toon taus­tas­taan koko elä­män­sä ajan. Las­ten­kir­jat toi­mi­vat oiva­na apu­vä­li­nee­nä lap­sel­le puhu­mi­ses­sa ja kir­jo­jen avul­la lap­sel­le tulee hel­pos­ti puhut­tua per­hei­den monimuotoisuudesta.

Ins­ta­gram liveen voit liit­tyä @helminauhaperheet-Instagram-tilillä.

 

Torstai 25.4.2024

Verkkoluento: Lahjasolutaustasta lapselle puhuminen 
Zoomissa klo 17-18:30
 • Verk­ko­luen­nol­la tar­jo­taan tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen teemoista.

 • Lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saa­neet per­heet saa­vat työ­ka­lu­ja lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen eri ikävaiheissa.

 • Luen­non mate­ri­aa­li on tii­vis­tel­mä Hel­mi­nau­ha-hank­keen laa­jem­mis­ta per­he­val­men­nuk­sis­ta, joi­ta han­ke tar­jo­aa mak­sut­ta lah­ja­so­luil­la itsel­li­ses­ti, sateen­kaa­ri­per­hee­nä tai nais-mies­pa­ri­na lap­sia saa­neil­le per­heil­le. Luen­non pitä­vät Hel­mi­nau­ha-han­keen työn­te­ki­jät Jen­ni Huh­ta­la ja Lau­ra Hirvonen.

 • Voit esit­tää ennak­ko­ky­sy­myk­siä lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen tee­mas­ta eril­li­sel­lä lomak­keel­la. Kysy­myk­set käy­dään läpi luen­to-osuu­den jäl­keen ja nii­tä voi lähet­tää chat­tiin myös luen­non aikana.

  Verk­ko­luen­nol­le pää­set täs­tä linkistä.

  Mee­ting ID: 854 9615 9805

  Passco­de: 322199

Perjantai 26.4.2024

Vertaistapaaminen lahja-alkiohoidoilla lasta toivoville ja lapsen saaneille Zoomissa klo 18-19:30
 • Tapaa­mi­sen tee­ma­na on lap­sen saa­mi­nen lah­joi­te­tul­la alkiol­la. Tapaa­mi­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki alkio­hoi­doil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saa­neet. Osal­lis­tum­me tapaa­mi­seen vain aikuis­ten kes­ken. Pyy­däm­me kaik­kia osal­lis­tu­jia pitä­mään kame­rat pääl­lä koko tapaa­mi­sen ajan. Tapaa­mi­nen on luot­ta­muk­sel­li­nen ja jokai­nen saa ker­toa omas­ta tilan­tees­taan ja tari­nas­taan sen ver­ran kuin tun­tuu sopi­val­ta. Tapaa­mi­sen ohjaa Hel­mi­nau­ha-hank­keen vapaa­eh­toi­nen, joka on itse saa­nut lap­sen lahja-alkiohoidoilla.

Zoom-tapaa­mi­seen pää­set täs­tä lin­kis­tä.
Mee­ting ID: 868 6466 6357

Passco­de: 886455

Lauantai 27.4.2024

Yleiskuva Hoplop-puiston kiipeilytelineistä. Päällä teksti: Lahjasoluperheiden HopLop-päivä la 27.4.2024 Tampere&Helsinki. Alla Helminauhan logo.
Lahjasoluperheiden tapaamiset HopLopissa Helsingissä ja Tampereella
 • Hel­sin­gin tapah­tu­ma on täyn­nä. Hel­sin­gis­sä tapah­tu­ma jär­jes­te­tään klo 14–18 kaup­pa­kes­kus Triplan HopLo­pis­sa (Kaup­pa­kes­kus Tripla, DOWN UNDER, Fre­di­kan­te­ras­si 1, 00520 Helsinki)

 • Tam­pe­reen tapah­tu­ma on täyn­nä. Tam­pe­reel­la tapah­tu­ma jär­jes­te­tään klo 10:30–14:30 Lin­nain­maan HopLo­pis­sa (Kor­pi­ko­din­ka­tu 3, 33580 Tampere)

Tapah­tu­man osal­lis­tu­mis­mak­su 10e/lapsi. Lisä­tie­dot ja ennakkoilmoittautuminen.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä