OSA 7: Lapsen itsetunnon tukeminen

Lapsen itsetunnon tukeminen, miten vanhempi voi tukea lasta? 

Lapsen itsetunnon tukeminen 

VIDEO (18 min. ) 

Rai­sa Caccia­to­re ker­too mitä on hyvä itse­tun­to ja mitä hyvä itse­tun­to ennus­taa. Miten ympä­ris­tö vai­kut­taa itse­tun­toon. Lap­sen itse­tun­non tuke­mi­nen.  

Sanojen määrittelyä

Itsetunto on jokaisen oma arvio ja käsitys itsestä 
 • Raken­tuu lap­suu­des­ta saak­ka ja se kehit­tyy koko elä­män ajan. Se vaih­te­lee, saa kolauk­sia.
 • Raken­tuu ker­rok­sit­tain siten, että itsen­sä tun­te­mi­nen mah­dol­lis­taa itsen­sä arvos­ta­mi­sen, mikä taas kas­vat­taa luot­ta­mus­ta itseen. 
 • Hyvä itse­tun­to tar­koit­taa myös sitä, että on tie­toi­nen myös omis­ta puut­teis­ta, mut­ta nii­den havait­se­mi­nen ei vähen­nä luot­ta­mus­ta itseen tai mää­rit­te­le koko­naan käsi­tys­tä itses­tä. 

 

Itsetuntemus on itsensä ja oman elämänsä tuntemista 
 • Se on ymmär­tä­mis­tä omas­ta käy­tök­ses­tä ja rea­goin­nis­ta eri asioi­hin. 
 • Omien juu­rien ja oman tari­nan tun­te­mis­ta, miten minus­ta on tul­lut minä, miten mei­dän per­hees­tä on tul­lut mei­dän per­he.
 • Van­hem­pi tukee lap­sen itse­tun­te­mus­ta tun­tei­den ja koke­mus­ten sanoit­ta­mi­sel­la. 

 

Itseluottamus on omiin kykyihin luottamista, luottamusta selviytyä elämän haasteista
 • Liit­tyy osaa­mi­seen, omiin tai­toi­hin ja minä­pys­ty­vyy­teen. 

 

Itsearvostus on itsensä tärkeänä ja arvokkaana pitämistä
 • Arvos­tus­ta itseä koh­taan, miten minua saa koh­del­la, mit­kä ovat omat raja­ni.
 • Van­hem­man on tär­keä osa­ta arvos­taa itse­ään ja sanoit­taa sitä arjes­sa, lap­si oppii mal­lin­ta­mi­sen kaut­ta van­hem­mal­ta itsear­vos­tus­ta. 

 

Minäkuva (identiteetti) on yksilöllinen käsitys omasta itsestä: ”Millainen minä olen?” 
 • Miten arvos­tan ja suo­jaan itseä­ni, mil­lai­sia ris­ke­jä otan itse­ni kans­sa. 
 • Kehit­ty­mi­nen edel­lyt­tää, että ihmi­nen pää­see kokei­le­maan eri­lai­sia asioi­ta, näke­mään mah­dol­li­suuk­sia, poh­ti­maan monen­lai­sia aja­tus­maa­il­mo­ja ja valit­se­maan nii­den välil­tä.


Lapsen itsetunnon tukeminen tapahtuu normaalissa arjessa 

Itsetuntopilvi

KESKUSTELUTEHTÄVÄ: 

Keskustele puolison, ystävän, oman vanhemman tai muun läheisen kanssa 
 1. Lap­suu­des­san­ne ja nuo­ruu­des­san­ne itse­tun­toon vai­kut­ta­neis­ta asioista/tapahtumista/ihmisistä. Mil­lai­set asiat/ihmiset ovat vah­vis­ta­neet itse­tun­toa ja mil­lai­set ovat naker­ta­neet sitä? 
 2. Mitä itse­tun­nol­le­si kuu­luu nyt? Mil­lai­set asiat vah­vis­ta­vat itse­tun­toa­si ja mil­lai­set asiat vai­kut­ta­vat sii­hen hei­ken­tä­väs­ti? 
 3. Ovat­ko nämä itse­tun­toa vahvistaneet/heikentäneet asiat muut­tu­neet joten­kin iän kart­tues­sa? 
 4. Miten nyt van­hem­pa­na tuen lap­se­ni itse­tun­toa? Mikä on minul­le help­poa ja mikä on vai­ke­aa?

Sinua voi kiinnostaa

Lapsen itsetunnon tukeminen Mannerheimin lastensuojeluliitto 
Seksuaalikasvatus Väestöliitto
Miten tukea lapsen ja nuoren itsetuntoa? Mieli ry

 

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä