Lisää siemeniä, kiitos!

 

 

”Äiti, eikö kenel­lä­kään mei­dän tut­ta­val­la oli­si nii­tä vau­van­sie­me­niä, joi­ta voi­si lai­na­ta meil­le?”, kysyy pik­kusi­sa­rus­ta toi­vo­va vii­si­vuo­tias tois­tu­vas­ti. Vas­tauk­se­ni vaih­te­le­vat. Jos­kus ker­ron, että ei, kenel­lä­kään ei nii­tä ole. Toi­si­naan sanon, että vaik­ka nii­tä sai­si­kin lai­naan, ei vau­vaa sil­ti vält­tä­mät­tä syn­tyi­si. Aina välil­lä myön­te­len, että no, kat­so­taan, mie­ti­tään. Se mitä en kos­kaan sano, on että hoi­dot oli­vat niin ras­kai­ta, etten haluai­si käy­dä nii­tä läpi uudel­leen. Että kos­ka lah­joit­ta­jam­me on jo yli-ikäi­nen, hänel­tä ei muna­so­lu­ja enää saa­da – enkä halua lap­sia, jot­ka ovat peräi­sin useam­mal­ta eri lah­joit­ta­jal­ta. En myös­kään ker­ro, että vau­va-aika oli minus­ta niin uuvut­ta­vaa, etten voi miten­kään aja­tel­la otta­va­ni sitä uusik­si. Lisäk­si rak­kau­den syt­ty­mi­nen lap­seen pit­kän lap­set­to­muusa­jan, kaik­kien nii­den pel­ko­jen ja epä­us­kon jäl­keen ei ollut help­poa, eikä minus­ta ole kokei­le­maan miten täl­lä ker­taa kävi­si. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että erot­tua­ni vas­ti­kään lap­sen isän kans­sa, näkö­pii­ris­sä ei ole sel­lais­ta elä­män­vai­het­ta, että oli­si ajan­koh­tais­ta miet­tiä perheenlisäystä.

Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Kos­kaan ei tie­tys­ti tie­dä, mitä elä­mäs­sä tapah­tuu ja min­ne tie vie. Ehkä muu­tan vie­lä mie­le­ni, ja alan­kin kysel­lä lah­joit­ta­jien perään. Totean, että kyl­lä minä vie­lä sel­viäi­sin­kin vau­van kans­sa elä­mi­ses­tä, ja eikö­hän se rak­kaus­kin siel­tä tul­la tup­sah­tai­si. Mitä jos jon­kun uuden kump­pa­nin kans­sa tun­tuu eri­lai­sel­ta? Toden­nä­köi­sem­min pää­dyn kui­ten­kin kan­ta­maan kotiin kis­san­pen­nun, jol­le iso­sis­kok­si halua­va lap­so­nen voi­si tuh­la­ta rak­kaut­taan – ja ehkä minäkin.

Kolum­ni on jul­kais­tu ensim­mäi­sen ker­ran Sim­puk­ka-leh­des­sä 2/2016. Hel­mi Nau­ha­sen aiem­min jul­kais­tut kolum­nit löy­ty­vät tääl­tä.

 

Lah­jak­si saa­tu lap­si -kolum­ni­sar­jaa on jul­kais­tu Sim­puk­ka-leh­den nume­rois­sa 4/2011 – 4/2018. Kolum­ni­sar­jan kir­joit­ta­ja on Hel­mi Nau­ha­nen, joka on lah­ja­mu­na­so­lu­hoi­dol­la alkun­sa saa­neen, maa­lis­kuus­sa 2011 syn­ty­neen tytön äiti.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä