OSA 2: Lahjasolulapsen vanhemmuus

Minä/me (lahjasolulapsen-) vanhempana 

Ensimmäisessä valmennusjaksossa käsittelimme riittävää vanhemmuutta ja vanhemmuuteen liittyviä myyttejä. Tässä toisessa jaksossa pysähdymme tarkemmin lahjasolujen avulla vanhemmaksi tulemiseen ja siihen, miten se mahdollisesti vaikuttaa vanhempana toimimiseen. 

 

Onko lahjasolulapsen vanhemmuus erilaista? 

Ei- geneet­tis­tä van­hem­muut­ta ja sen vai­ku­tus­ta lap­si-van­hem­pi­suh­teen laa­tuun on tut­kit­tu mel­ko pal­jon mm. pit­kit­täis­tut­ki­muk­sil­la (esim. Golom­bok ym. 2005, 2005, 2006, 2011, 2013;  Bos&Balen 2010.). Tut­ki­mus­ten läh­tö­ole­tuk­se­na on ollut, että geneet­ti­sen siteen puut­tu­mi­sel­la oli­si vai­ku­tus­ta van­hem­muu­teen sekä van­hem­pi-lap­si­suh­tee­seen, ja sitä kaut­ta lap­sen hyvin­voin­tiin ja iden­ti­tee­tin kehit­ty­mi­seen.  

Tut­ki­muk­set ovat osoit­ta­neet, että geneet­ti­sen siteen puut­tu­mi­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta van­hem­pi-lap­si­suh­tee­seen nega­tii­vi­ses­ti, pikem­min­kin päin­vas­toin. Lah­ja­so­lu­jen avul­la van­hem­mak­si tul­leet ovat hyvin sitou­tu­nei­ta ja val­mis­tau­tu­nei­ta van­hem­muu­teen, lap­si on ollut van­hem­mil­le hyvin toi­vot­tu ja odo­tet­tu. Omis­tau­tu­mi­nen ja sitou­tu­mi­nen van­hem­muu­teen on tär­keäm­pää van­hem­pi-lap­si­suh­teen kan­nal­ta kuin geneet­ti­nen yhteys.  

Kiintymyssuhde lapsi-vanhempisuhteen pohjana 

Lap­sen ja van­hem­man väli­nen kiin­ty­mi­nen on aivo­jen syn­nyn­näi­nen meka­nis­mi, joka on lap­sen hen­gis­sä säi­ly­mi­sen kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä. Mie­len tasol­la kiin­ty­mys mah­dol­lis­taa ihmis­suh­teen, joka aut­taa lap­sen kehit­ty­mät­tö­miä aivo­ja käyt­tä­mään van­hem­man kehit­ty­nei­tä aivo­ja oman kehi­tyk­sen edis­tä­mi­seen.  

  • Kiin­ty­mys­suh­de kuvaa kah­den ihmi­sen välis­tä etäi­syyt­tä ja sen muu­tok­sia.
  • Kiin­ty­mys­sys­tee­min akti­voi­tu­mi­nen näkyy lap­sen toi­min­nas­sa eri­lai­si­na tapoi­na saa­da aikui­nen tule­maan lähel­le ja hakeu­tua aikui­sen lähel­le.

 

1.Lapsi syn­tyy tähän maa­il­maan val­mii­na kiin­ty­mään hänes­tä huol­ta pitä­vään aikui­seen, lap­si ei väli­tä sii­tä, onko hei­dän välil­lään yhtei­set gee­nit vai ei. 

  • Lap­si kiin­tyy nii­hin ihmi­siin, joil­la on fyy­si­nen ja psyyk­ki­nen yhteys lap­seen, ja jot­ka omis­tau­tu­vat hänel­le ja hänen tar­peil­leen pyyteettömästi.

 

2. Kiin­ty­mys­suh­de raken­tuu ja raken­ne­taan lap­sen ja aikui­sen välil­le välit­tä­mi­sen, huo­len­pi­don sekä kai­ken hyväk­sy­vän ja rakas­ta­van kat­seen kautta. 

  • Kiin­ty­mys­suh­de syn­tyy tois­tu­vis­ta tur­val­li­sis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­ta lap­sen ja van­hem­man välillä. 

 

3. Kiin­ty­mys­suh­de kuvas­taa lap­sen tur­val­li­suu­den tasoa suh­tees­sa hänes­tä huo­leh­ti­vaan aikuiseen. 

  • Tur­val­li­nen kiin­ty­mys­suh­de syn­tyy, kun lap­si elää enna­koi­ta­vas­sa ympä­ris­tös­sä, jos­sa hän voi näyt­tää kaik­ki tun­teen­sa ilman pel­koa hyl­kää­mi­ses­tä.   
Kuvassa nainen pitelee lasta hiekkarannalla katsoen alaspäin vettä, joka osuu jalkoihin

 

 

Kiintymyssuhde  vs. geenit 

Kiin­ty­mys­suh­de ei syn­ny itses­tään yhteis­ten gee­nien tai veri­si­teen kaut­ta, vaan kiin­ty­mys­suh­teen syn­ty­mi­nen edel­lyt­tää hoi­vaa­jal­ta aktii­vis­ta huo­mion suun­taa­mis­ta lap­seen ja lap­sen mie­len jat­ku­vaa tavoit­te­lua. Var­hai­nen vuo­ro­vai­ku­tus van­hem­man ja lap­sen välil­lä tapah­tuu ilmei­den, elei­den, kat­seen ja äänien muo­dos­ta­man vas­ta­vuo­roi­suu­den avul­la. Kiin­ty­mys­suh­de muo­dos­tuu yhtei­sis­tä het­kis­tä ja elä­mäs­tä vau­van kans­sa, sekä vau­van tar­peet huo­mioi­vas­ta sen­si­tii­vi­ses­tä vau­van hoi­ta­mi­ses­ta ja huo­len­pi­dos­ta. Itku on lap­sen yksi kiin­ty­mis­käyt­täy­ty­mi­sen muo­to, jon­ka avul­la hän kut­suu hoi­vaa­jan lähes­ty­mään las­ta ja pyr­ki­mään sii­hen, että itkun aiheut­ta­ja saa­daan pois­tet­tua.  

Var­hai­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen vai­kut­ta­via teki­jöi­tä ovat van­hem­man oma kiin­ty­mys­suh­de ja kyky sen­si­tii­vi­syy­teen lap­sen tar­pei­den suh­teen, van­hem­man stres­si­ko­ke­muk­set, odo­tuk­set vau­vas­ta ja tai­dot hoi­taa las­ta sekä käsi­tyk­set omas­ta kyvys­tä sää­del­lä lap­sen toi­min­taa. Lap­sen tem­pe­ra­ment­ti ja sen yhteen­so­pi­vuus van­hem­man kans­sa vai­kut­ta­vat myös var­hai­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen.  

Omat aiem­mat kiin­ty­mys­ko­ke­muk­sem­me vai­kut­ta­vat tapaam­me kokea ja elää tär­kei­tä ihmis­suh­tei­tam­me täs­sä het­kes­sä. Oman kiin­ty­mys­suh­teen tun­te­mi­nen aut­taa van­hem­paa tule­maan tie­toi­sek­si lap­sen käy­tök­sen taus­tal­la ole­vis­ta asiois­ta ja mah­dol­lis­taa van­hem­man empaat­ti­sen suh­tau­tu­mi­sen lap­seen, vaik­ka lap­si ilmen­täi­si tar­vit­se­vuut­taan epä­loo­gi­sil­la ja lap­sen kan­nal­ta epäe­dul­li­sil­la kei­noil­la. On hyö­dyl­lis­tä tun­tea oma kiin­ty­mys­suh­de, sil­lä se aut­taa ymmär­tä­mään niin itseä kuin tois­ta parem­min. Omaa ja toi­sen käyt­täy­ty­mis­tä koh­taan on sil­loin myös hel­pom­pi tun­tea myö­tä­tun­toa.  

 

 

Kiintymyssuhteen kehittyminen 

Lap­sen kehi­tyk­sen kul­kua ohjaa­vat muis­tiin tal­len­tu­neet aiem­mat koke­muk­set vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­ta van­hem­man kans­sa ja niis­tä syn­tyy lap­sel­le sisäis­tet­ty­jä työs­ken­te­ly­mal­le­ja, joi­den avul­la lap­si toi­mii van­hem­man kans­sa.  

ESIVAIHE 0 - 12 vko -> lap­si toi­voo, että joku on lähel­lä ja tyy­dyt­tää perus­tar­peet. 

KEHITTYVÄ KIINTYMYSSUHDE 12 vko - 6 kk -> lap­si tun­nis­taa ensi­si­jai­sen hoi­vaa­jan ja reak­tiot hän­tä koh­taan ovat voi­mak­kaam­pia kuin mui­ta hoi­vaa­jia koh­taan. 

SPESIFI KIINTYMYSSUHDE 6 - 7 kk - 2 v -> lap­si alkaa vie­ras­taa ja tun­nis­taa sel­väs­ti ensi­si­jai­sen hoi­vaa­jan, hakee tur­vaa van­hem­mas­ta ja pyr­kii yllä­pi­tä­mään häneen kon­tak­tia. 

TAVOITTEELLINEN KUMPPANUUS 2 v -> tun­nis­taa hoi­vaa­jan mie­len­liik­keet ja omat tar­peet eivät ole enää ensi­si­jai­sia. Ottaa vähi­tel­len huo­mioon hoi­vaa­jan toi­vei­ta ja tar­pei­ta sekä mukaut­taa omaa toi­min­taa sen mukaan.  

 

Kiin­ty­mys­suh­tees­ta ja sen syn­ty­mi­ses­tä löy­dät lisää tie­toa esi­mer­kik­si Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton sivuil­ta Lap­sen ja van­hem­man kiin­ty­mys­suh­de tai THL:n sivuil­ta Kiin­ty­mys­suh­teen mer­ki­tys ja sen tuke­mi­nen 

Kaikki vanhemmuus on haurasta ja vajavaista, 
mutta joka päivä voi aloittaa uudelleen ja tehdä taas parhaansa. 

Mentalisaatio lahjasolulapsen vanhemman apuna  

Men­ta­li­saa­tiol­la tar­koi­te­taan mie­len pitä­mis­tä mie­les­sä (kee­ping mind in mind), ja käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa toi­sen tar­pei­den ja näkö­kul­man huo­mioi­mis­ta. Sil­lä tar­koi­te­taan kykyä ymmär­tää, että oma ja toi­sen ihmi­sen käyt­täy­ty­mi­nen ovat kyt­kök­sis­sä mie­len­si­säi­seen tilaan ja tun­tei­siin.  

Lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­seen liit­tyy van­hem­mal­la ymmär­ret­tä­väs­ti monen­lai­sia ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta. Surua tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­muk­ses­ta, huol­ta ympä­ris­tön suh­tau­tu­mi­ses­ta lah­ja­su­kuso­lu­jen käyt­töön sekä poh­din­to­ja lap­sen omas­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta tähän oman­lai­seen tapaan tul­la per­heek­si. Men­ta­li­saa­tio aut­taa van­hem­paa mm. poh­din­nois­sa lah­ja­so­luis­ta lap­sel­le puhu­mi­sen suh­teen.   

Men­ta­li­saa­tion avul­la van­hem­pi tavoit­te­lee lap­sen miel­tä aktii­vi­ses­ti ja tah­too havain­noi­da lap­sen tar­pei­ta ja tun­tei­ta sekä altis­taa itsen­sä niil­le mah­dol­li­sis­ta omis­ta pelois­ta huo­li­mat­ta. Van­hem­pi aset­taa lap­sen tar­peet ja oikeu­den tie­tää oman tari­nan­sa omien pel­ko­jen ja huo­lien edel­le. Lap­sen mie­len tavoit­te­lu tulee  van­hem­mal­le luon­nos­taan, sil­lä van­hem­pi on teh­nyt sitä jo lap­sen olles­sa vat­sas­sa. Lap­si kat­soo van­hem­paan­sa ja kat­seen avul­la kysyy mil­lai­nen olen sinun mie­les­sä­si? Van­hem­man tapa kat­soa las­ta ja puhua lap­sel­le välit­tää lap­sel­le mie­li­ku­van sii­tä, mil­lai­nen hän on.  

Men­ta­li­saa­tios­ta voit lukea lisää Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton sivuil­ta Men­ta­li­saa­tio van­hem­muu­des­sa.

 

 

Q & A - lahjasoluilla lapsen saaneiden vanhempien kysymyksiä 

Jaksaisiko tyytymättömyyden paremmin (toisin sanoen rakastaisiko lasta ehdottomammin), jos kyseessä olisi geneettisesti oma lapsi? 

VASTAUS: Rak­kaus ja kiin­ty­mys­suh­de lap­seen eivät syn­ny geneet­ti­sen yhtey­den kaut­ta, vaan lap­sen ja van­hem­man väli­sen kiin­ty­mys­suh­teen eteen tulee teh­dä töi­tä. Lap­si ei arvo­ta van­hem­paan­sa sen mukaan, jaka­vat­ko he samat gee­nit, vaan lap­si kai­paa van­hem­mal­ta tar­pei­den­sa tyy­dyt­tä­mis­tä ja vil­pi­tön­tä rak­kaut­ta. Las­ta rakas­ta­va kat­se osoit­taa lap­sel­le kuin­ka tär­keä hän on van­hem­man mie­les­tä. Rakas­ta­van kat­seen kaut­ta lap­si muo­dos­taa itses­tään kuvaa tär­keä­nä ja mer­ki­tyk­sel­li­se­nä ihmi­se­nä, jon­ka arvo ei mää­ri­ty per­hees­sä gee­nien perus­teel­la. Hel­mi­nau­ha-hank­keen lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­pien per­he­val­men­nuk­ses­sa tode­taan, että van­hem­muus on yhtä vai­ke­aa ja help­poa, vaik­ka lap­sen kans­sa jakai­si samat gee­nit.    

 
Olen löytänyt joskus itseni ihmettelemästä, mistä lapseni on mahtanut periä jonkun ominaisuuden, kun ei ainakaaan minulta. Tekisinkö samoin, jos jakaisin lapseni kanssa saman geeniperimän? 

VASTAUS: Van­hem­pi ei voi kos­kaan vai­kut­taa sii­hen, mit­kä gee­nit tai omi­nai­suu­det siir­ty­vät tai ovat siir­ty­mät­tä lap­seen. On tär­ke­ää muis­taa, että lap­si on oma yksi­lön­sä, toi­si­naan jot­kut tai­dot tule­vat suku­pol­vien takaa, on sat­tu­maa, mit­kä gee­nit akti­voi­tu­vat kus­sa­kin yksi­lös­sä. Gee­nei­hin tulee myös mutaa­tioi­ta ja epi­ge­ne­tiik­ka on osoit­ta­nut, miten myös ympä­ris­tö­te­ki­jöil­lä on vai­ku­tus­ta sii­hen, mit­kä gee­nit siir­ty­vät eteen­päin ja miten ne lopul­ta akti­voi­tu­vat. Tämä on ihmeel­lis­tä ja mah­ta­vaa ja tekee meis­tä jokai­ses­ta omia, uniik­ke­ja yksi­löi­täm­me. 

Van­hem­mat, jot­ka ovat saa­neet lap­sen tutun lah­joit­ta­jan avul­la, ovat ker­to­neet, että saat­ta­vat löy­tää yhte­ne­viä piir­tei­tä lap­sen ja lah­joit­ta­jan välil­lä tai huo­ma­ta myös, ettei jokin piir­re tule kenel­tä­kään, ei lah­joit­ta­jal­ta eikä saman geneet­ti­sen peri­män jaka­val­ta van­hem­mal­ta. 

 
Missä vaiheessa sitä lopettaa omien piirteiden etsimisen lapsesta, jos lapsen ja vanhemman välillä on geneettinen katkos? 

VASTAUS: Lah­ja­so­lu­lap­si on aina oma lap­si, vaik­ka van­hem­man ja lap­sen välil­lä oli­si­kin geneet­ti­nen kat­kos. Lah­ja­so­lu­taus­tai­sel­la lap­sel­la ja van­hem­mal­la näyt­täy­tyy yhtei­sen ele­tyn elä­män kaut­ta saman­kal­tai­sia piir­tei­tä esi­mer­kik­si käyt­täy­ty­mi­sen, toi­min­nan, ilmei­den ja elei­den kaut­ta, myös yhtei­nen arvo­maa­il­ma siir­tyy lap­sel­le van­hem­man toi­min­nan kaut­ta. Moni lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nut geneet­ti­sen kat­kok­sen lap­seen omaa­va van­hem­pi ker­too, että saat­taa sil­ti näh­dä lap­ses­sa omia piir­tei­tään myös ulkoi­ses­ti. Lap­sen näke­mi­nen oma­na arvok­kaa­na ja uniik­ki­na itse­nään on tär­ke­ää ja tämä voi aut­taa sii­nä, ettei lap­ses­ta etsi omia piir­tei­tään.  

“Mitä iki­nä odo­tat lap­sel­ta­si, unoh­da se. Anna lap­se­si olla oma per­soo­nan­sa. Älä iki­nä ver­taa hän­tä omaan fan­ta­si­aa­si lap­ses­ta. Tämä ohje kos­kee kaik­kia per­hei­tä.” (Kra­mer & Cahn 2014, 95.) 

POHDINTATEHTÄVÄ:

Mitä sinä ajat­te­let van­hem­muu­des­ta ja kas­va­tuk­ses­ta, ja miten lap­se­si lah­ja­so­lu­taus­ta mah­dol­li­ses­ti vai­kut­taa sinun vanhemmuuteesi? 

Sinua voi kiinnostaa

 

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä