OSA 2: Miten raskaus on erilaista

Lahjasukusoluhoitojen huomioiminen raskausaikana neuvolassa 

Kun ras­kaus on alka­nut lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la, vara­taan var­hai­sult­ra hoi­ta­val­le tahol­le, yleen­sä var­hai­sult­ra teh­dään vii­kol­la 6- 7, jol­loin lap­sen syke on näh­tä­vis­sä.  Neu­vo­las­sa ras­kaut­ta seu­ra­taan ensim­mäi­ses­tä neu­vo­la­käyn­nis­tä, joka on pää­sään­töi­ses­ti 8. - 12. ras­kaus­vii­kol­la, aina syn­ny­tyk­seen saak­ka. Äitiys­neu­vo­la­seu­ran­nas­ta voit lukea lisää tääl­tä ja ras­kaus­viik­ko­ja voit seu­ra­ta tääl­tä. Ennen ensim­mäis­tä neu­vo­la­ta­paa­mis­ta mie­les­sä­si voi olla pal­jon kysy­myk­siä. Tapaa­mi­seen on hyvä val­mis­tau­tua kir­joit­ta­mal­la ylös kaik­ki mie­les­sä­si ole­vat kysy­myk­set, muis­taen, ettei tyh­miä kysy­myk­siä ole ole­mas­sa.  

Neuvolassa

Lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta on hyvä ker­toa neu­vo­las­sa, jot­ta neu­vo­lan oma työn­te­ki­jä on tie­toi­nen lah­ja­su­kuso­lu­jen käy­tös­tä ja voi huo­mioi­da tämän ras­kau­den seu­ran­nas­sa. Neu­vo­las­sa ja äitiys­po­likli­ni­kal­la ras­kaut­ta on syy­tä seu­ra­ta huo­lel­li­ses­ti ja ensim­mäi­sen ras­kaus­kol­man­nek­sen kro­mo­so­mi­seu­lon­nas­sa tulee käyt­tää luo­vut­ta­jan ikää äidin iän sijaan.  

Neu­vo­las­sa saa­te­taan kysyä asioi­ta jot­ka liit­ty­vät lah­joit­ta­jaan, kuten pituut­ta ja perin­nöl­li­siä sai­rauk­sia. Näi­tä kysy­tään, kun seu­ra­taan vau­van kas­vua koh­dus­sa. Vää­riä käsi­tyk­siä on tär­ke­ää kor­ja­ta ja tuo­da esiin, että van­hem­mal­la on hyvin vähäi­set tie­dot lah­joit­tajs­ta. Ajat­te­le­mat­to­mat kysy­myk­set voi­vat ymmär­ret­tä­väs­ti tun­tua louk­kaa­vil­ta ja har­mil­li­sil­ta, mut­ta pää­sään­töi­ses­ti kysees­sä on neu­vo­la­työn­te­ki­jän epä­tie­toi­suus ja ymmär­tä­mät­tö­myys lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­ses­tä. Jos neu­vo­las­sa sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jas­ta puhu­taan syn­ty­vän lap­sen isä­nä tai äiti­nä, on tär­ke­ää kor­ja­ta käy­te­tyt ter­mit sel­lai­sik­si, jot­ka tun­tu­vat sinus­ta itses­tä­si luon­te­val­ta.   

Ras­kaut­ta seu­ra­tes­sa neu­vo­las­sa on hyvä tie­tää, mitä ris­ke­jä lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta alka­nei­siin ras­kauk­siin liit­tyy. Kai­kis­sa IVF-hoi­dois­sa on ole­mas­sa kohon­nut ris­ki kak­sois­ras­kau­teen, mikä on aina ris­ki­ras­kaus. IVF-ras­kauk­siin liit­tyy myös lisään­ty­nyt ennen­ai­kai­suu­den sekä vau­van pie­ni­pai­noi­suu­den ris­ki. Lap­set­to­muu­den taus­ta­te­ki­jät voi­vat nos­taa vau­van kro­mo­so­mi­poik­kea­vuu­den ris­kiä, eivät niin­kään hedelmöityshoidot. 

Raskauteen liittyvät riskit jos raskaus on alkanut lahjoitetuilla munasoluilla: 

 • Veren­pai­neen kohoa­mi­nen.
 • Ennen­ai­kai­sen syn­ny­tyk­sen ja pie­nen syn­ty­mä­pai­non ris­ki on lie­väs­ti suu­ren­tu­nut oma­so­lu­hoi­toon ver­rat­tu­na.
 • Mah­dol­lis­ten kompli­kaa­tioi­den taus­tal­la voi olla hedel­mät­tö­myy­den syy kuten muna­sar­jo­jen vajaa­toi­min­taensi­syn­nyt­tä­jyys, ikä ja immu­no­lo­gi­ses­ti vie­raan alkion siir­to saa­jal­le.
 • Kohon­nut ris­ki ras­kaus­myr­ky­tyk­siin, ris­ki on 2-3 ker­tai­nen ver­rat­tu­na ilman hoi­to­ja alka­nei­siin ras­kauk­siin.
 • Moni­si­kiö­ras­kau­det lisää­vät kaik­kien kompli­kaa­tioi­den ris­kiä. 
 • Suu­rin osa lah­ja­mu­na­so­lu­ras­kauk­sis­ta sujuu hyvin.
 • Syn­ny­tys tapah­tuu useam­min kei­sa­rin­leik­kauk­sel­la, mikä voi joh­tua syn­nyt­tä­jän kor­keas­ta iäs­tä, ensi­syn­nyt­tä­jyy­des­tä tai lop­pu­ras­kau­den ongel­mis­ta.

Lisä­tie­to­ja lah­ja­so­lu­hoi­to­jen vai­ku­tuk­sis­ta ras­kau­teen voit lukea täs­tä Mari Säle­vaa­ran ja Viveca Söder­ström-Ant­ti­lan artik­ke­lis­ta: Ras­kaus lah­joi­te­tus­ta munasolusta. 

Tietoa lahjasoluilla perheellistymisestä 

Neu­vo­la­työn­te­ki­jät koh­taa­vat pal­jon eri­lai­sia per­he­ti­lan­tei­ta. Jos olet ensim­mäi­nen lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la ras­kau­tu­nut, jon­ka työn­te­ki­jä­si koh­taa, niin hänel­lä ei vält­tä­mät­tä ole tark­kaa tie­toa sii­tä, mitä lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­nen tar­koit­taa. Voit antaa neu­vo­las­sa tämän Hel­mi­nau­ha-hank­keen esit­teen, jos­ta työn­te­ki­jä­si voi itse pereh­tyä lah­ja­so­luil­la perheellistymiseen. 

Neu­vo­las­sa saa­te­taan aja­tel­la, että tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus ei enää vai­ku­ta, kos­ka ras­kaus on alka­nut, näin ei kui­ten­kaan usein­kaan ole. Tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­muk­sen huo­mioi­mi­ses­ta neu­vo­las­sa ker­ro­taan lisää täs­sä esitteessä.

 • Jos olet huo­lis­sa­si jos­tain, kysy huo­les­ta­si roh­keas­ti ja ota asia puheek­si neuvolassa. 
 • Kir­jaa ras­kau­den aikai­sia poh­din­to­ja ylös, jot­ta muis­tat ottaa mie­len pääl­lä ole­vat asiat puheek­si neuvolatapaamisessa. 

POHDINTATEHTÄVÄ

Lahjasoluhoitojen avulla raskaana olevat pohtivat raskautta monelta kantilta 

Vaik­ka ras­kaus on vii­mein alka­nut voi itsen­sä kokea edel­leen ulko­puo­li­sek­si suh­tees­sa nii­hin odot­ta­viin äitei­hin, joil­la ei ole taus­tal­laan lap­set­to­muu­den koke­mus­ta ja lah­ja­so­lu­hoi­to­ja. Jot­kut äidit ovat kuvan­neet ole­van­sa “hui­ja­riäi­te­jä”, kos­ka ras­kaus ei ole alka­nut luon­nol­li­ses­ti ja lah­ja­so­lu­hoi­to­jen oikeu­tus­ta voi poh­tia ras­kau­den aika­na.  

Tunnistatko pohtineesi raskauden aikana seuraavia asioita?  
 • Koh­tu­vau­vas­ta on vai­kea muo­dos­taa mie­li­ku­vaa, kenel­tä hän näyt­tää ja onko sil­lä minul­le mer­ki­tys­tä?
 • Tun­tuu­ko­han syn­ty­vä  lap­si omal­ta? 
 • Oli­vat­ko lah­ja­so­lu­hoi­dot oikein? Tein­kö oikean rat­kai­sun? 
 • Uuden iden­ti­tee­tin omak­su­mi­nen ottaa aikaa ja tun­tuu vie­raal­ta, kuka olen nyt ja lap­sen syn­nyt­tyä?

TEHTÄVÄ: Kuuntele podcast ja pohdi tunnistatko samankaltaisia ajatuksia Susanin kanssa? 

Pää­set kuun­te­le­maan podcas­tin tääl­tä: Hei Baby syn­ny­tys­ta­ri­nat, jak­so 9

PODCAST (1 h 2 min)  

Podcas­tin aihee­na on lah­joi­tet­tu muna­so­lu. Toi­si­naan ras­kaus on mah­dol­lis­ta saa­da alkuun vain lah­joi­te­tun muna­so­lun avul­la. Pro­ses­si voi olla pit­kä ja herät­tää suu­ria tun­tei­ta lai­das­ta lai­taan. Podcas­tis­sa Susan jakaa oman tari­nan­sa mat­kal­la äidik­si lah­joi­tet­tu­jen muna­so­lu­jen avulla. 

Hei baby - syn­ny­tys­ta­ri­nat podcas­tin teki­jät:  Vivian Val­pu­ri & Kir­sik­ka Sim­berg. Vivia­nil­la on Hei baby 2.0 - Syn­ny­tys­ker­to­muk­sia -podcas­tis­saan aina vaih­tu­va vie­ras, joka jakaa oman syn­ny­tys­ko­ke­muk­sen­sa. Luvas­sa on aina eri­lai­nen tari­na ja aina takuu­var­ma her­kis­ty­mi­nen syn­ty­män ihmeen äärel­lä. 

Sinua voi kiinnostaa

Raskausoppaita:
Raskausaika.  Mannerheimin lastensuojeluliitto.
Meille tulee vauva. THL:n opasvihkonen. 
Vauvan odotus - opas. Vau.fi.  
 
Raskaudesta ja synnytyksestä kertovia kirjoja:  
Kosonen, Laura. Matkaopas synnytykseen ja sieltä takaisin (2018) 
Suomalainen vauvakirja. Toimittaneet Katajamäki, Matilda ja Gyldén, Outi (2017) 
Odottavan äidin käsikirja. Toimittaneet Sariola, Anna-Paula ym. (2014) 
Joogaa raskausaikaan- Ihme sisälläsi. Hanna-Mari Nieminen, Meri Mort (2020).

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä