Hae mukaan perhevalmennuksen ohjaajakoulutukseen!

Kou­lu­tuk­sen ajan­koh­ta: 27.-29.1.2023

Kou­lu­tuk­sen paik­ka: MLL, Lai­va­puis­to, Tii­li­ruu­kin­ka­tu 1, 33200 Tampere

Per­he­val­men­nuk­sen ohjaa­ja­kou­lu­tus on suun­nat­tu lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neil­le van­hem­mil­le. Kou­lu­tus pal­ve­lee par­hai­ten van­hem­pia, jot­ka ovat itse käy­neet Hel­mi­nau­ha-hank­keen per­he­val­men­nuk­sen, mut­ta se ei ole edel­ly­tys osal­lis­tu­mi­sel­le. Kou­lu­tuk­sen käy­neet per­he­val­men­nuk­sen ohjaa­jat saa­vat val­miu­det ohja­ta per­he­val­men­nuk­sia toi­sil­le lahjasoluperheille. 

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vat sitou­tu­vat ohjaa­maan per­he­val­men­nuk­sen yhden illan, yhden päi­vän tai kol­men tapaa­mi­sen koko­nai­suu­te­na. Vapaa­eh­toi­set per­he­val­men­nuk­sen ohjaa­jat saa­vat teh­tä­vään tukea kou­lu­tuk­sen jälkeen.

Kou­lu­tus on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton. Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa kevyen ilta­pa­lan per­jan­tai­na, lou­naat ja kah­vit sekä väli­pa­laa. Lau­an­tai-illan ilta­ruo­at ovat oma­kus­tan­tei­sia. Han­ke kor­vaa mat­ka­ku­lut sekä majoi­tuk­sen kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le ulko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le. Kou­lu­tus­vii­kon­lo­pun aika­na yli 1-vuo­tiail­le lap­sil­le jär­jes­te­tään las­ten­hoi­toa Lai­va­puis­ton tiloissa.

värikkäitä legopalikoita päällekkäin. teksti: perhevalmennuksen ohjaajakoulutus 27.-29.2023. alla helminauha-hankkeen logo
Hae koulutukseen hakulomakkeella: Hakulomake perhevalmennuksen ohjaajakoulutukseen.

Kou­lu­tuk­seen mah­tuu rajal­li­nen mää­rä osallistujia.

Ohjelma:

Per­jan­tai 27.1. lap­set voi­vat olla mukana

17.30–19.30 Orien­taa­tio ja tutus­tu­mis­ta ilta­pa­lan lomas­sa Laivapuistossa

Lau­an­tai 28.1. las­ten­hoi­to yli 1-vuotiaille

9.30 Las­ten­hoi­to alkaa

10.00–11.00 Päi­vän aloi­tus ja tutustuminen

11.00–13.00 Minä ohjaajana 

13.00-14.00 Yhtei­nen lounas

14.00–16.00 Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen ja kah­vit työs­ken­te­lyn lomassa

16.00–17.00 Las­ten koke­muk­set, lah­joit­ta­ja ja aja­tuk­set tulevasta

17.00 Las­ten­hoi­to päättyy

Sun­nun­tai 29.1. las­ten­hoi­to yli 1-vuotiaille

9.30 Las­ten­hoi­to alkaa

10.00–12.00 Käy­tän­nön harjoituksia

12.00-13.00 Yhtei­nen lou­nas ja kahvit

13.00–14.30 Ensim­mäi­nen per­he­val­men­nus: miten täs­tä eteenpäin?

14.30 Kou­lu­tus päät­tyy. Kii­tos ja hyvää kotimatkaa!

Tietoa lahjasolulasten vanhempien perhevalmennuksista

Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa on jär­jes­tet­ty per­he­val­men­nuk­sia vuo­des­ta 2019 lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neil­le vanhemmille.Perhevalmennuksia tar­jo­taan kol­mel­le koh­de­ryh­mäl­le:
  • taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­neil­le nais-miespariskunnille
  • sateen­kaa­ri­per­heil­le
  • lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le itsel­li­sil­le vanhemmille.
Per­he­val­men­nuk­sis­sa käy­dään kes­kus­te­lu­ja ver­tais­ryh­män kes­ken ja poh­di­taan yhdes­sä lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Val­men­nuk­sis­sa tar­jo­taan tut­ki­mus- ja koke­mus­tie­toa lah­ja­su­kuso­luil­la per­heel­lis­ty­mi­ses­tä, niin las­ten, van­hem­pien kuin lah­joit­ta­jien­kin näkö­kul­mas­ta. Van­hem­mat saa­vat tie­toa ja työ­ka­lu­ja lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhu­mi­seen.

Lisä­tie­toa Hel­mi­nau­han verk­ko­si­vuil­ta: Lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­pien perhevalmennukset

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä