OSA 1: Riittävä vanhemmuus

Mitä vanhemmilta nykyään vaaditaan ja mikä on riittävän hyvää vanhemmuutta? 

Yksin­ker­tai­sim­mil­laan van­hem­man teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia lap­sen hyvin­voin­nis­ta, kas­vus­ta ja kehi­tyk­ses­tä ja taa­ta näin lap­sel­le vakaa kehi­tys (Val­tio­neu­vos­ton ase­tus las­ten­suo­je­lu­lais­ta 417/ 2007§ 2). Van­hem­pien teh­tä­viä lap­sen kas­vun ja kehi­tyk­sen tuki­ja­na on tur­va­ta riit­tä­vät fyy­si­set, psyyk­ki­set ja kehi­tyk­sel­li­set val­miu­det sekä hyvän ja vakaan kas­vu­ym­pä­ris­tön luo­mi­nen ja yllä­pi­to.   

Kukaan van­hem­pi ei voi vai­kut­taa lap­sen peri­män muka­naan tuo­miin seik­koi­hin kuten ulko­nä­köön, luon­tee­seen tai tem­pe­ra­ment­tiin. Nämä piir­teet van­hem­man tulee vain hyväk­syä ja van­hem­pi saa tutus­tua lap­sen piir­tei­siin lap­sen kas­vun myö­tä. Saman per­heen sisa­ruk­set voi­vat ero­ta toi­sis­taan hyvin pal­jon, sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että heil­lä oli­si taus­tal­laan täy­sin sama gee­ni­pe­ri­mä. Lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neet van­hem­mat ymmär­ret­tä­väs­ti poh­ti­vat ja saa­vat­kin poh­tia sitä, mil­lai­nen vai­ku­tus lap­sen lah­ja­so­lu­taus­tal­la on lap­sen piir­tei­siin. Olen­nais­ta on muis­taa, että van­hem­muus ei mää­ri­ty lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen kaut­ta, vaan van­hem­mak­si kas­ve­taan lap­sen kans­sa yhdes­sä, lap­seen ute­li­aas­ti tutus­tuen. Lap­sen lah­ja­so­lu­taus­ta kul­kee van­hem­muu­des­sa arjen kii­reen rin­nal­la. Asi­aa ei tule unoh­taa, mut­ta sitä on lupa annos­tel­la arjes­sa itsel­le sopi­val­la taval­la.   

 • Van­hem­mak­si kas­vu tapah­tuu lap­sen kas­vun myötä. 
 • Van­hem­muus on tutus­tu­mis­ta lap­seen ja itseen­sä vanhempana. 
 • Par­hai­den toi­min­ta­ta­po­jen löy­tä­mi­nen tapah­tuu vähitellen. 
 • Olen­nais­ta ovat rak­kaus, hyväk­syn­tä, luot­ta­mus ja turvallisuus. 
 • Per­heet ovat moni­muo­toi­sia ja niin on myös vanhemmuus. 

 

Vanhemmuuden myytit - viisi harhakuvitelmaa

Van­hem­muu­teen lii­te­tään pal­jon myyt­te­jä, jot­ka sisäl­tä­vät vaa­ti­muk­sia ja ole­tuk­sia sii­tä, mil­lais­ta van­hem­muu­den kuu­lui­si olla ja miten sitä kuu­lui­si toteut­taa. Alla on lue­tel­tu vii­si ylei­sin­tä van­hem­muu­teen lii­tet­tä­vää myyt­tiä.  

MYYTTI 1: Lap­sen tyy­ty­väi­syys ja toi­min­ta on suo­raan ver­ran­nol­li­nen van­hem­muu­den laatuun.

MYYTTI 2: Van­hem­man tulee antaa ja teh­dä kaik­ken­sa, että lap­si saa sen, mitä hän tar­vit­see. 

MYYTTI 3: Riit­tä­vä rak­kaus kor­jaa kai­ken. 

MYYTTI 4: Lap­si toi­mii samoin kuin van­hem­pi esi­mer­kin myö­tä. 

MYYTTI 5: Las­ta voi suo­jel­la kai­kil­ta elä­män vas­toin­käy­mi­sil­tä.

 

Lue tämä artikkeli ja murra vanhemmuuteen liitettävät myytit:  Vanhemmuuden viisi harhakuvitelmaa

 

Van­hem­muu­den roo­li­kart­taan on kuvat­tu eri­lai­sia van­hem­muut­teen lii­tet­tä­viä teh­tä­viä. Nämä teh­tä­vät eivät näyt­täy­dy van­hem­muu­des­sa joka päi­vä ja monia teh­tä­viä van­hem­man rin­nal­la hoi­taa moni lap­sel­le lähei­nen aikui­nen. Kuten van­hem­muu­den roo­li­kar­tas­ta huo­maat, van­hem­mal­la on val­ta­va mää­rä teh­tä­viä. 

POHDINTATEHTÄVÄ

 • Mitä ajat­te­let van­hem­muu­teen liit­ty­vis­tä myyteistä? 
 • Mil­lai­sia myyt­te­jä ja vaa­ti­muk­sia itse lii­tät vanhemmuuteen? 
 • Miten voi­sit suh­tau­tua itsee­si van­hem­pa­na lem­peäs­ti, ilman vaatimuksia? 

 

 

Ethän vaadi itseltäsi liikoja, vaan luotat siihen, että sinun tapasi toimia ja olla vanhempana on riittävän hyvää vanhemmuutta

Lapsen ja vanhemman temperamentti voi erota toisistaan 

Good­ness of fit  tar­koit­taa van­hem­man ja lap­sen tem­pe­ra­ment­tien yhteen sopi­vuut­ta, se on uni­ver­saa­li ilmiö, joka liit­tyy kaik­kiin van­hem­pi-lap­si­suh­tei­siin. Tem­pe­ra­ment­te­ja voi­daan jao­tel­la eri tavoin esi­mer­kik­si: help­po, vai­kea ja hitaas­ti läm­piä­vä. Van­hem­mil­la on omat tem­pe­ra­ment­ti­piir­teen­sä eivät­kä ne vält­tä­mät­tä ase­tu yhteen lap­sen piir­tei­den kans­sa. Täl­löin on ymmär­ret­tä­vää, että van­hem­pi saat­taa pyr­kiä omal­la toi­min­nal­laan saa­maan lap­sen toi­mi­maan oman tem­pe­ra­ment­tin­sa ryt­min mukaan ja van­hem­pi saat­taa tus­kas­tua lap­sen eri­lai­sen tem­pe­ra­men­tin suh­teen. Gee­nien ja ympä­ris­tön vai­ku­tus­ta lap­sen luon­tee­seen ja ole­mi­sen tapaan ei osa­ta aukot­to­mas­ti selit­tää, eikä siis myös­kään lah­ja­so­lu­taus­tan vai­ku­tus­ta lap­sen tem­pe­ra­ment­tiin.   

Eri­lai­set tem­pe­ra­ment­ti­tyy­pit saat­ta­vat näyt­täy­tyä eri­lai­si­na eri ihmi­sil­le. Jol­le­kin van­hem­mal­le yli­vil­kas, rasit­ta­va ja mah­do­ton lap­si, on toi­sel­le van­hem­mal­le rei­pas, ener­gi­nen ja roh­kea. Eri tem­pe­ra­ment­ti­tyyp­pien yhteen­so­pi­vuut­ta on vai­kea arvioi­da. Rau­hal­li­nen van­hem­pi voi jak­saa paneu­tua pit­kä­jän­nit­tei­ses­ti vilk­kaan lap­sen kas­vat­ta­mi­seen ja pitää tätä vir­kis­tä­vä­nä vas­ta­koh­ta­na omal­le tasai­suu­del­leen. Toi­nen rau­hal­li­nen van­hem­pi voi olla ymmäl­lään vilk­kaan lap­sen­sa kans­sa ja ihme­tel­lä kuin­ka tämän kans­sa tuli­si toi­mia.  

 

Q & A - lahjasoluilla lapsen saaneiden vanhempien kysymyksiä 

 
Miten geenit vaikuttavat lapsen ja vanhemman keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kiintymyssuhteeseen? 

Lap­sen lah­ja­so­lu­taus­ta nousee mie­leen usein sil­loin, kun koh­taan vai­keuk­sia, esim. lap­si itkee eikä tun­nu tyyn­ty­vän mil­lään, enkä ymmär­rä, mikä hänel­lä on. Täl­löin mie­tin usein, että oli­si­ko vuo­ro­vai­ku­tus­suh­de lap­seen hel­pom­pi ja ymmär­täi­sim­me­kö toi­siam­me parem­min, jos kysees­sä ei oli­si lah­ja-alkio­al­kui­nen lap­si.  

VASTAUS: Tem­pe­ra­ment­ti on jos­sain mää­rin periy­ty­vä omi­nai­suus, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta jokai­nen lap­si on oma iha­na yksi­lön­sä, johon van­hem­pi saa tutus­tua aivan uute­na ihmi­se­nä, oli sit­ten samaa gee­ni­pe­ri­mää tai ei. Tutus­tu­mi­nen omaan lap­seen ja oman lap­sen tapaan elää ja toi­mia on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta van­hem­pi ja lap­si oppi­vat yhtei­sen tavan vuo­ro­vai­kut­taa. Jaet­tu gee­ni­pe­ri­mä ei vält­tä­mät­tä hel­po­ta tätä tutus­tu­mis­ta ja yli­pää­tään eri tem­pe­ra­ment­tien yhteen­so­pi­vuut­ta on vai­kea arvioi­da. Psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lu Tun­ne­ti­lan psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Mai­ju Toko­lan mukaan erääs­sä haas­tat­te­lu­tut­ki­muk­ses­sa, jos­sa oli haas­ta­tel­tu mie­hiä, joi­den esi­koi­nen oli saa­nut alkun­sa lah­ja­siit­tiöi­den avul­la ja toi­nen lap­si omien sit­töi­den avul­la. Mie­het kuva­si­vat, ettei­vät he osan­neet toi­mia toi­sen lap­sen kans­sa yhtään sen parem­min, kuin esi­koi­sen kans­sa. Las­ta ei siis osaa tul­ki­ta vält­tä­mät­tä yhtään sen parem­min tai hel­pom­min, vaik­ka jakai­si­kin lap­sen kans­sa saman gee­ni­pe­ri­män.  

 
Mitä pitäisi ottaa huomioon niin että lahjasoluasiasta ei tule ’liian’ iso asia, mutta samalla ei unohdukaan? 

VASTAUS: Lah­ja­so­lua­sia on var­mas­ti iso asia ja saa­kin olla, mut­ta usein lap­si­per­heis­sä se jää arjen alle, eikä ole koko ajan mie­les­sä. Jos huo­maa, että lap­sen lah­ja­so­lu­taus­ta on kui­ten­kin koko ajan mie­les­sä, on hyvä poh­tia, mikä sii­nä mie­ti­tyt­tää ja mitä itse voi teh­dä sen eteen, ettei asia vei­si lii­kaa huo­mio­ta.  

Asia tus­kin pää­see unoh­tu­maan, mut­ta sil­loin kun asia tulee mie­leen luon­te­vas­ti, se on myös hyvä het­ki ottaa asia puheek­si lap­sen kans­sa ja poh­tia sitä yhdes­sä. 

 
Miten pitkä lapsettomuuden kokemus vaikuttaa vanhemmuuteen? 

VASTAUS: Tahat­to­man lap­set­to­muu­den ja pit­kän lap­si­toi­veen tie­de­tään vai­kut­ta­vaan van­hem­muu­teen niin, että van­hem­muus on tie­toi­sem­paa. Lah­ja­so­lu­taus­tai­sen lap­sen van­hem­pi miet­tii tie­toi­sem­min omaa van­hem­muut­taan esi­mer­kik­si val­mis­tau­tues­saan omaan tapaan­sa puhua lap­sen kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta. Taha­ton lap­set­to­muus on monel­le hyvin rank­ka koke­mus ja van­hem­mat ovat tuo­neet esiin, että tämä koke­mus aut­taa jak­sa­maan aika-ajoin rank­kaa­kin lap­si­per­hear­kea, kun muis­taa kuin­ka pit­kä ja toi­vei­den täyt­tä­mä mat­ka van­hem­muu­teen on kul­jet­tu. Taha­ton lap­set­to­muus ei kui­ten­kaan sai­si estää van­hem­paa tun­te­mas­ta väsy­mys­tä tai olla pyy­tä­mät­tä apua arjes­saan sen vuok­si, että las­ta on toi­vot­tu kau­an. Monet lap­set­to­muu­den jäl­keen van­hem­mak­si tule­vat saat­ta­vat tun­tea syyl­li­syyt­tä ja ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta, kun lap­si­per­hear­ki tun­tuu ras­kaal­ta ja väsyt­tä­väl­täSiru Leh­to on tut­ki­nut äitiyt­tä tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­muk­sen jäl­keen ja tut­ki­muk­ses­sa tode­taan, että: Äitien yli­suo­rit­ta­mi­nen ja itsel­tään pal­jon vaa­ti­mi­nen voi­vat joh­taa uupu­mi­seen ja per­hei­den hyvin­voin­nin vähen­ty­mi­seen, min­kä vuok­si van­hem­mil­le on tär­ke­ää tar­jo­ta tukea ja apua lap­sen syn­ty­män jälkeen. 

Riittävän hyvän vanhemmuuden elementtejä 
 1. Pyy­dät apua läheisiltä.
 2. Olet kiin­nos­tu­nut lap­ses­ta ja lap­sen hyvin­voin­nis­ta, teet sen suh­teen par­haa­si omien voi­ma­va­ro­je­si mukaan.  
 3. Kysyt mitä lap­sel­le­si kuu­luu ja vie­tät aikaa lap­se­si kans­sa ilman vaa­ti­muk­sia. Tar­joat lap­sel­le huo­len­pi­toa, rajo­ja, ymmär­rys­tä ja hel­lyyt­tä. Jonain päi­vä­nä enem­män, toi­se­na vähem­män, joka päi­vä jon­kin ver­ran.    
 4. Tun­nis­tat omat vah­vuu­det ja heik­kou­det, tar­peen mukaan pyy­dät anteek­si. Van­hem­pi saa mokail­la ja olla hukas­sa!  
 5. Pidät huol­ta omas­ta jak­sa­mi­ses­ta­si ja hyvin­voin­nis­ta­si. Annat itsel­le­si luvan lepoon, omiin het­kiin ja aikuis­kon­tak­tei­hin.    
 6. Kii­tät itseä­si ja huo­maat hyvät het­ket van­hem­muu­des­sa.  
 7. Unoh­dat ulko­puo­lel­ta tule­vat vaa­ti­muk­set ja ver­tai­lun mui­hin per­hei­siin. Sinä olet oman per­hee­si asin­tun­ti­ja ja rii­tät omal­le per­heel­le­si. Lap­se­si sil­mis­sä olet tär­kein­tä maa­il­mas­sa.   

Läh­tee­nä käy­tet­ty mukail­len Hyvä kysy­mys, mitä on riit­tä­vän hyvä van­hem­muus?  & YLE:n verk­koar­tik­ke­lia: Kas­va­tuk­sen ammat­ti­lai­set Jari Sink­ko­nen ja Juha T. Haka­la: Riit­tä­vän hyvä isä rakas­taa, sie­tää, vetää pul­tit ja pyy­tää anteek­si 

 

 

POHDINTATEHTÄVÄ:   

Poh­di omia aja­tuk­sia­si riit­tä­vän hyväs­tä vanhemmuudesta. 

Mit­kä kol­me asi­aa pää­se­vät sinun TOP3- listallesi? 

Sinua voi kiinnostaa

Näin syntyy riittävän hyviä vanhempia Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
Yksi asia kertoo, että olet onnistunut vanhemmuudessa – “Kun vanhemmat yrittävät liikaa, se kaikista tärkein voi unohtua”  YLE:n verkkoartikkelissa lastenpsykiatri Jukka Mäkelä kuvaa lapsen ja vanhemman kommunikaatioyhteyttä lapsen eri ikävaiheiden kautta. 
Vanhempien läsnäolo arjessa vähentää koko perheen paineita.  YLE areenan podcast Havaintoja ihmisestä.

 

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä