“Siemenjälkiä”

Erot­tua­ni lap­sen isäs­tä olen alka­nut näh­dä ene­ne­väs­sä mää­rin yhte­ne­väi­syyk­siä lap­ses­sa ja isäs­sä. Taval­lis­ta ken­ties, mut­ta ehkä hie­man toi­sel­la taval­la sävyt­ty­nyt­tä lah­ja­so­lu­lap­sen koh­dal­la. Entä jos minä ja lap­se­ni olem­me ker­ta kaik­ki­aan niin eri puus­ta veis­tet­ty­jä, ettei mei­dän kah­den yhtei­se­lä­mäs­tä vain tule mitään? Jos isän­sä kans­sa asiat sol­ju­vat geneet­ti­sis­tä yhdis­tä­vis­tä sei­kois­ta joh­tuen sanat­to­man yhtei­sym­mär­ryk­sen val­las­sa ja me puo­les­taan olem­me tuo­mit­tu­ja konflikteihin?

Näi­tä poh­din­to­ja ei ole hel­pot­ta­nut lap­sen vii­me aikoi­na voi­mis­tu­nut kiin­nos­tu­nut omaan alku­pe­rään­sä ja peri­mään­sä. Vii­si­vuo­ti­aan innok­kuu­del­la hän poh­tii, mit­kä omi­nai­suu­det hänes­sä ovat mis­tä­kin peräi­sin, isäl­tä­kö vai lah­joit­ta­jal­ta. Onnek­si yhtä lail­la kiin­nos­tu­nees­ti hän suh­tau­tuu aja­tuk­seen sii­tä, että ympä­ris­töl­lä kat­so­taan ole­van mel­ko lail­la yhtä suu­ri vai­ku­tus sii­hen mil­lai­sek­si meis­tä kukin kas­vaa. Ympä­ris­tön pai­not­ta­mi­nen saa minun olo­ni het­kek­si rau­hoit­tu­maan ja tun­tu­maan sil­tä, että ehkä minul­la­kin ”kan­ta­va­na äiti­nä” on ollut jokin oma roo­li­ni tämän lap­sen kas­vus­sa ja kehityksessä.

Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Jos otti aikan­sa kiin­tyä ja rakas­tua lap­seen vau­va-aika­na, ero­ti­lan­ne näyt­tää aiheut­ta­van saman­kal­tai­sia vie­rau­den tun­tei­ta. Per­he­ti­lan­ne muut­tuu, per­heen­jä­sen­ten väli­set suh­teet hake­vat uusia muo­to­jaan. Kun lisä­nä on vie­lä lap­sen oman­lai­sen­sa syn­ty­his­to­ria, jou­tuu taval­lis­ta enem­män hie­ro­maan aivo­nys­ty­röi­tään jot­ta asiat lok­sah­te­li­si­vat vähi­tel­len pai­koil­leen. Kei­tä me nyt olem­me, kun olem­me vain me kak­si? Entä mil­lai­sen pari­val­ja­kon muo­dos­ta­vat isä ja lap­si? Miten uudet kump­pa­nit kuvioon aset­tu­vat? Entä kos­ka heil­le tuli­si ker­toa lap­sen his­to­rias­ta, eri­tyi­ses­ti ottaen huo­mioon, että lah­joit­ta­ja kuu­luu samaan ystä­vä­pii­riin? Jos suh­teet uusiin kump­pa­nei­hin kat­kea­vat­kin, lap­sel­le kuu­lu­va tie­to kul­kee hei­dän muka­naan eteenpäin. 

Vaan ehkä tähän kaik­keen on vain suh­tau­dut­ta­va samal­la ilol­la ja ute­liai­suu­del­la mil­lä lap­si itse­kin; tut­kia ja poh­tia kai­kes­sa rau­has­sa, mil­lai­sia – lap­sen sano­ja käyt­tääk­se­ni - ”sie­men­jäl­kiä” meis­tä kenes­tä­kin toi­siim­me jää, niin geneet­ti­siä kuin ympä­ris­tön­kin kaut­ta vaikuttavia. 

Kolum­ni on jul­kais­tu ensim­mäi­sen ker­ran Sim­puk­ka-leh­des­sä 1/2017. Kolum­ni­sar­jaan voit tutus­tua tääl­tä.

 

Lah­jak­si saa­tu lap­si -kolum­ni­sar­jaa on jul­kais­tu Sim­puk­ka-leh­den nume­rois­sa 4/2011 – 4/2018. Kolum­ni­sar­jan kir­joit­ta­ja on Hel­mi Nau­ha­nen, joka on lah­ja­mu­na­so­lu­hoi­dol­la alkun­sa saa­neen, maa­lis­kuus­sa 2011 syn­ty­neen tytön äiti.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä