OSA 2: Tahaton lapsettomuus

 

 

Tahaton lapsettomuus kokemuksena ja osana omaa tarinaa 

 

 

Kun vauvakuplaa ei kuulu - Johannan tarina

VIDEO (kes­to 4 min 40 sek.)

Taka­na oli lähes kuu­den vuo­den lap­set­to­muus ja kun kau­an toi­vot­tu ras­kaus vih­doin alkoi, Johan­na huo­ma­si, että tun­teet eivät olleet­kaan muka­na. Sii­tä kuu­lui­sas­ta vau­va­kuplas­ta ei ollut tie­toa­kaan. Sen sijaan arkea hal­lit­si pel­ko, ahdis­tus ja huo­li, jot­ka eivät mei­nan­neet hel­pot­taa vau­van syn­ty­män jäl­keen­kään. Psy­ko­lo­gi Mir­ka Paa­vi­lai­sen mukaan tilan­ne on tavan­omai­nen lap­set­to­muus­taus­tan omaa­vil­la hen­ki­löil­lä. Lap­set­to­muu­den surua käsi­tel­lään ras­kausai­ka­na ja vie­lä sen jäl­keen­kin. Paa­vi­lai­nen kan­nus­taa kär­si­väl­li­syy­teen ja kehot­taa tukeu­tu­maan lähei­siin ihmi­siin. Usein rak­kau­den tun­teet tule­vat kyl­lä ajal­laan ja yhtei­nen elä­mä alkaa kan­taa. 

 

 

#yksiviidestä

Taha­ton lap­set­to­muus kos­ket­taa yhtä vii­des­tä hedel­mäl­li­ses­sä iäs­sä ole­vaa suo­ma­lais­ta jos­sain vai­hees­sa elä­mään­sä. Koke­mus on aina yksi­löl­li­nen ja sil­le on vai­kea mää­rit­tää alkua ja lop­pua. Taha­ton lap­set­to­muus pitää sisäl­lään monen­lai­sia tun­tei­ta, kuten surua, kai­paus­ta, tur­hau­tu­mis­ta, toi­von ja epä­toi­von vaih­te­lua. Lap­set­to­muus koke­muk­se­na on monel­le aikui­siän yksi suu­rim­mis­ta krii­seis­tä. 

Taha­ton lap­set­to­muus ei pois­tu lap­sen syn­ty­män myö­tä, vaan monet tahat­to­mas­ti lap­set­to­mat koke­vat sekun­daa­ris­ta lap­set­to­muut­ta, kun toi­vot­tu lap­si­lu­ku ei toteu­du. 

Taha­ton lap­set­to­muus on las­ta toi­vo­vil­le kut­su­ma­ton vie­ras, jon­ka jokai­nen koki­ja ottaa vas­taan eri tavoin ja eri tah­tiin. Toi­ve lap­ses­ta ja suru lap­set­to­muu­des­ta on aina yksi­löl­li­nen koke­mus. Taha­ton lap­set­to­muus ei tun­nu vain kehos­sa. Sen vai­ku­tuk­set tun­tu­vat ja näky­vät ennen kaik­kea elä­män psyyk­ki­sel­lä ja sosi­aa­li­sel­la puo­lel­la.  

Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry on Suo­men ainoa tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien yhtei­sö, joka ajaa tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien asi­aa. Sim­pu­kan sivuil­ta löy­dät lisää tie­toa tahat­to­mas­ta lap­set­to­muu­des­ta. Lisää Sim­pu­kan tuot­ta­mia videoi­ta löy­dät tääl­tä 

 

Miten surra jotain mitä ei ole? 

Tahat­to­man lap­set­to­muu­den muka­naan tuo­ma suru koe­taan usein näky­mät­tö­mäk­si ja mää­rit­te­le­mät­tö­mäk­si,  ja sil­le on vai­kea aset­taa alkua ja lop­pua. Ulkoi­set tapah­tu­mat, toi­von ja epä­toi­von vaih­te­lut, heit­te­le­vät sure­vaa eteen- ja taak­se­päin lap­set­to­muus­krii­sin jat­kues­sa usein vuo­sien ajan. Lap­set­to­muu­den surun hen­ki­lö­koh­tai­suu­den ja ulkoi­sen hah­mot­to­muu­den vuok­si, sil­le on myös vai­kea saa­da ymmär­rys­tä ulko­puo­li­sil­ta. Kos­ka mene­tys­tä on vai­kea tun­nus­taa tai sur­ra jul­ki­ses­ti, sil­le on vai­kea myös saa­da tukea. Juu­ri tämä surun näky­mät­tö­myys lisää trau­ma­ti­soi­tu­mi­sen ris­kiä ja voi vai­keut­taa surus­ta toi­pu­mis­ta. Tär­ke­ää onkin, että voi itse tun­nis­taa ja tun­nus­taa surun koke­muk­sen, olla itsel­le myö­tä­tun­toi­nen ja koh­del­la itse hyvin. Hyvä on myös muis­taa, että on vai­kea saa­da lähi­pii­ril­tä osak­seen ymmär­rys­tä, jos he eivät tie­dä kuin­ka ras­kas ja kuor­mit­ta­va elä­män­ti­lan­ne sinul­la on meneillään. 

 

 

Sarjakuva Kamala luonto

 

 

HARJOITUS: Istu hetki tunteesi kanssa (kesto 17 min.) 

Arto Pie­ti­käi­nen, 2019

Tässä ohjatussa harjoitteessa pysähdytään tunteen äärelle. 

Surua ei voi pul­lot­taa tai suru­pro­ses­sin ete­ne­ne­mis­tä ei voi nopeut­taa miten­kään, ei mil­lään tek­nii­kal­la tai työ­ka­lul­la. Surun esty­mi­sen tai tun­ne­pro­ses­sin jumiu­tu­mi­sen voi pyr­kiä kui­ten­kin estä­mään tun­ne­työs­ken­te­lyn avul­la, ja näin suru työs­tyy eteen­päin. Ikä­vil­tä tun­tu­vien tun­tei­den käsit­te­lys­sä ja ilme­ne­mi­ses­sä on hyvä muis­taa, että tun­teet ja tun­ne­reak­tiot mene­vät ohi ja tun­tei­ta on tär­keä oppia sie­tä­mään, mut­ta myös pääs­tä­mään niis­tä irti. Sure­mi­nen edel­lyt­tää tun­tei­den koh­taa­mis­ta. Tun­tei­ta on hyvä nime­tä ja tun­nis­taa, eikä nii­tä ole tar­peen yrit­tää välttää. 

Tun­tei­den käsit­te­lys­sä mei­tä aut­ta­vat yksi­löl­li­set tavat ja tär­kein­tä on löy­tää se itsel­le toi­mi­va tapa, joka hel­pot­taa vai­kei­den tun­tei­den kans­sa elä­mis­tä. Useim­pia aut­taa nii­den ääneen sano­mi­nen ja koke­mus sii­tä, että tun­teil­le on tilaa ja että ne hyväk­sy­tään sel­lai­se­naan. Hyvin vai­kei­den tun­tei­den kuten kat­ke­ruu­den koh­dal­la voi poh­tia, miten kysei­nen tun­ne pal­ve­lee minua ja mikä aut­tai­si minua pääs­tä­mään irti tuos­ta voi­mia vie­väs­tä tun­tees­ta. Jos vai­keat tun­teet alka­vat hal­li­ta omaa elä­mää ja kuor­mit­taa miel­tä lii­kaa sekä vai­kut­ta­maan toi­min­ta­ky­kyyn, on sil­loin hyvä hakea ammat­tia­pua nii­den käsit­te­lyyn. 

 

 

HARJOITUS: Tunteen kanssa oleminen 

Mir­ka Paa­vi­lai­nen (2019) Verk­ko­luen­to. 

 1. Tun­nis­ta syvem­mät tunteet.
 2. Tun­nus­te­le, voi­sit­ko olla tun­teen kans­sa het­ken, sil­le tilaa teh­den, myö­tä­tun­toi­ses­ti, lisä­ten haluk­kuut­ta ottaa tun­net­ta vastaan.
 3. Havain­noi, kun tun­ne­ko­ke­mus saa­vut­taa huip­pun­sa ja läh­tee loivenemaan.
 4. Kun olo hel­pot­tuu, yri­tä suun­na­ta huo­mio­si johon­kin muuhun.
 5. Pyri luot­ta­maan sii­hen, että suru työs­tyy eteen­päin sitä vas­taa­not­ta­mal­la. 

 

 

TEHTÄVÄ: Menetyksen työstäminen 

Koke­mus mene­tyk­ses­tä on oikeu­tet­tua ja se on tär­keä voi­da tun­tea ja sanoa ääneen. Jos­kus tun­tei­den ja koke­mus­ten kon­kreet­ti­nen työs­tä­mi­nen aut­taa jäsen­tä­mään omia aja­tuk­sia ja työs­tää samal­la surun ja mene­tyk­sen tun­tei­ta eteen­päin. Poh­di itsel­le sopi­val­la taval­la (piir­tä­mäl­lä, maa­laa­mal­la, kir­joit­ta­mal­la, mind mapil­la tms.) tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­muk­sen aiheut­ta­maa mene­tyk­sen koke­mus­ta­si.  

 

Tahaton lapsettomuus 
 • Miten sinä koet/olet koke­nut tahat­to­man lap­set­to­muu­den? 
 • Miten lap­set­to­muu­den koke­mus on sinuun vai­kut­ta­nut? 
 • Ero­aa­ko tahat­to­man lap­set­to­muu­den suru joten­kin muus­ta koke­mas­ta­si surus­ta?  
 • Miten sur­ra jotain mitä ei ole? 
 • Olet­ko huo­man­nut aja­tuk­sie­si lap­set­to­muu­den suh­teen joten­kin muut­tu­neen ajan myö­tä?  

 

Lahjasoluhoidot 
 • Mitä tun­tei­ta lah­ja­su­kuso­lu­hoi­dot ovat nos­ta­neet pin­taan?
 • Mitä kaik­kea on menet­tä­nyt kun on käy­nyt läpi lap­set­to­muus­hoi­to­ja?
  • Mitä se on tar­koit­ta­nut omal­le yksi­tyi­syy­del­le, omal­le kehol­le, pari­suh­teel­le, lähei­sil­le suh­teil­le?
  • Mitä resurs­se­ja se on kulut­ta­nut, kuten aika ja psyyk­ki­nen hyvin­voin­ti sekä talou­del­li­set resurssit?
 • Mitä menet­tää lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen käy­tön myö­tä?
  • oman rak­kaan puo­li­son geneet­ti­sen peri­män jat­ku­vuu­den 
  • iso­van­hem­pien geneet­ti­sen peri­män jat­ku­vuu­den 
  • mah­dol­li­suu­den ydin­per­hee­seen (itsel­li­set äidit) 
  • mah­dol­li­suu­den “mini itseen­sä” 
  • mitä muu­ta?
   
Tukeneet ja auttaneet asiat 
 • Miten ja kenen tuel­la olet sel­vin­nyt tai arve­let sel­viy­ty­vä­si tahat­to­man lap­set­to­muu­den herät­tä­mis­tä tun­teis­ta ja aja­tuk­sis­ta? 
 • Mit­kä asiat tuot­ta­vat sinul­le iloa ja voi­maa? 
 • Mitä tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus on sinul­le opet­ta­nut tai mitä uusia asioi­ta se on tuo­nut elä­mää­si? 
  • On hyvin yleis­tä, että haas­teet ja han­ka­luu­det tuot­ta­vat hen­ki­lö­koh­tais­ta kas­vua ja oppi­mis­ta. On tär­ke­ää huo­ma­ta oma kas­vusi ja kehua itseäsi. 
 

 

 

Sinua voi kiinnostaa

Lapsettomuuden suru huuhtelee, mutta ei hukuta Blogikirjoitus: Mirka Paavilainen 
Kipeä lapsettomuus Video, kesto 28 min. Akuutti 26.3.2018.

 

Todella perheestä podcast: Lapsettomuuden ja perheen yhteensovittaminen (kesto 47 min.) 

Täs­sä jak­sos­sa puhum­me lap­set­to­muu­des­ta, sii­tä miten lap­set­to­muu­des­ta puhu­taan ja miten se esi­mer­kik­si työ­elä­mäs­sä näyt­täy­tyy. Vie­raa­na Johan­na Repo Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry:stä. 

 

Havaintoja ihmisestä: Tahaton lapsettomuus järisyttää elämän perustuksia. Lapsettomuuskriisi on yksi elämän isoimmista kriiseistä (kesto 34 min.) 

“Tahat­to­mas­sa lap­set­to­muu­des­sa ihmi­sel­tä uha­taan ottaa pois sel­lais­ta, joka on aina­kin joil­le­kin elä­män mer­ki­tyk­sel­li­sin asia. Koke­mus koet­te­lee rajus­ti”, ker­too psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Mai­ju Toko­la 

 

Radio suomi Turku 8.5.2020: Tahattomasti lapsettoman suru voi olla näkymätön, mutta kantajalleen raskas painolasti. (kesto 20 min.) 

Joka vii­des suo­ma­lai­nen on tahat­to­mas­ti lap­se­ton. Tur­ku­lai­nen Kati puo­li­son­sa kans­sa kävi vii­den vuo­den aika­na läpi monet yri­tyk­set ja hoi­dot, mut­ta syli jää lap­ses­ta tyh­jäk­si. “Sinun kans­sa­si olen men­nyt nai­mi­siin ja lap­set oli­si­vat vain bonuk­sia”, puo­li­so loh­dut­ti Katia, kun hän jo pel­kä­si kes­tää­kö liit­to jos mies ei saa bio­lo­gi­sia lap­sia. Kati on sur­rut lap­set­to­muut­ta pal­jon, mut­ta kaik­ki eivät ymmär­rä miten suu­res­ta surus­ta on kysy­mys. 

 

PlanB: Lapsettomuus (kesto 40 min.) 

Jak­sos­sa kuul­laan Katin tari­na ran­kois­ta lap­set­to­muus­hoi­dois­ta ja hen­ki­ses­tä vuo­ris­to­ra­das­ta, johon jou­tuu kun toi­vot­tua plus­saa ei näy­kään. Min­kä­lai­sia tabu­ja lap­set­to­muu­den ympä­ril­lä val­lit­see? Min­kä ikäi­se­nä las­ten han­kin­taa pitäi­si alkaa miet­ti­mään? Miten mei­dän pitäi­si rea­goi­da Suo­men lap­si­ka­toon? 

 

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä