OSA 5: Turvallinen avoimuus perheen arvona

Tuvallinen avoimuus

Mil­tä sinus­ta tun­tui­si, 

 jos sai­sit tie­tää, että joku on salan­nut sinul­ta 

 tär­ke­ää tie­toa vuo­sien ajan, 

 ja tämän tie­don ovat salan­neet  

kai­kis­ta rak­kaim­mat ihmi­set elä­mäs­sä­si.

Salainen vs. yksityinen 


Salaisuus: Jotkut ihmiset tietävät jotain sellaista, mitä toinen/toiset eivät tiedä.  

Per­he­sa­lai­suu­det on jaet­tu kol­meen ryh­mään  

  1. Salai­suus itses­tä­si, jota et jaa per­hee­si kans­sa.
  2. Salai­suu­det, joi­ta osa per­heen­jä­se­nis­tä salaa toi­sil­ta per­heen­jä­se­nil­tä.
  3. Salai­suu­det, jot­ka koko per­he salaa per­heen ulko­puo­li­sil­ta jäse­nil­tä.

 

→ Salat­tu lah­ja­so­lu­taus­ta voi kuu­lua kaik­kiin ryhmiin 

  1. Asia on salat­tu lap­sel­ta itseltään.
  2. Lap­si tie­tää, mut­ta asia on salat­tu muil­ta esim. iso­van­hem­mil­ta.
  3. Koko per­heyh­tei­sö tie­tää, mut­ta asia on salat­tu kai­kil­ta muil­ta. 

 

Tut­ki­joi­den mukaan per­he­sa­lai­suuk­sil­la voi olla ter­vey­del­li­siä vai­ku­tuk­sia, sil­lä salai­suuk­sien muka­naan kan­ta­mi­nen voi ilme­tä fyy­si­se­nä taak­ka­na, ja se voi vai­kut­taa koet­tuun onnel­li­suu­teen. Tiu­kas­ti yllä­pi­det­ty per­he­sa­lai­suus voi vää­ris­tää per­he-elä­mää, aiheut­taa lap­sil­le selit­tä­mä­tön­tä ahdis­tus­ta ja van­hem­mil­le syyl­li­syy­den tun­tei­ta.   

Esi­mer­kik­si aikui­sis­ta adop­toi­duis­ta tie­de­tään, että heil­le on ker­rot­tu adop­tios­ta, mut­ta samal­la sanot­tu, että asias­ta ei saa puhua muil­le, että asia on salai­suus. Tämä on vai­kut­ta­nut hei­hin koko elä­män ajan ja he ovat kysee­na­lais­ta­neet oman iden­ti­teet­tin­sä sen vuok­si 

 

Yksityinen: Tieto on perheen sisäistä ja jaettavissa niille, jotka ovat erityisiä tai joiden on hyvä tietää asiasta. Lapsella on vapaus ja mahdollisuus selvittää vanhemman kanssa, mikä on sopiva tapa puhua asiasta, kenelle ja miksi.   

Lap­sel­le on tär­keä pai­not­taa, että hänen oma tari­nan­sa on hänen yksi­tyi­nen ja hen­ki­lö­koh­tai­nen asia, ja lap­si saa itse päät­tää kenel­le hän asias­ta puhuu ja min­kä ver­ran. Tähän yksi­tyis­ten asioi­den ryh­mään kuu­lu­vat muun muas­sa lap­sen taus­ta tai miten hedel­möi­tys on tapah­tu­nut. Kenel­lä­kään ei läh­tö­koh­tai­ses­ti ole oikeut­ta udel­la näi­tä asioi­ta. Las­ta ei tule kui­ten­kaan ohjeis­taa pitä­mään asi­aa salas­sa, eikä sanoa kenel­le hän ei saa asias­ta puhua, mut­ta lap­sen kans­sa voi yhdes­sä miet­tiä, kenen kans­sa hän voi­si asi­aa käsi­tel­lä halu­tes­saan. 

Van­hem­mil­le (n. 50) syys­kuus­sa 2019 tee­te­tys­sä kyse­lys­sä näkyi avoi­muu­den jakau­tu­mi­nen eri tasoille. 

Val­tao­sa vas­taa­jis­ta oli puhu­nut hoi­dois­ta omil­le van­hem­mil­leen ja sisa­ruk­sil­leen sekä itse mää­ri­tel­lyl­le lähi­pii­ril­le, kuten ystä­vil­le ja työ­ka­ve­reil­le. Vas­taa­jis­sa oli kui­ten­kin nii­tä, jot­ka eivät olleet puhu­neet asias­ta kuin esi­mer­kik­si toi­sen puo­li­son per­heel­le tai yhdel­le ystä­väl­le. Jouk­koon mah­tui myös nii­tä, jot­ka oli­vat puhu­neet asias­ta kai­kil­le, jos se vaan oli tul­lut puheeksi. 

Kaik­ki kyse­lyyn vas­tan­neet van­hem­mat piti­vät tie­toa ensi­si­jai­ses­ti lap­sen tietona. 

Turvallinen avoimuus - Mikä tekee perheen olemisesta mahdollisimman hyvää  

Van­hem­man tär­kein teh­tä­vä on tur­va­ta lap­sen kas­vua ja kehi­tys­tä. Van­hem­pi sitou­tuu lap­sen kas­vua tukies­saan sii­hen, että lap­sen etu toteu­tuu. Tur­val­li­nen avoi­muus edel­lyt­tää van­hem­mal­ta sen arvioi­mis­ta, mil­lai­nen avoi­muus on sekä per­heen että lap­sen edun mukais­ta. Avoi­muus toi­mii per­heen vuo­ro­vai­ku­tus­ta tuke­va­na arvo­na. 

Voit lukea tur­val­li­ses­ta avoi­muu­des­ta lisää tääl­tä

POHDINTA / KESKUSTELUTEHTÄVÄ: 

  1. Mitä tur­val­li­nen avoi­muus tei­dän per­hees­sä tar­koit­taa? 
  2. Mil­lai­sia aja­tuk­sia yksi­tyi­sen asian ja salai­sen asian erot­ta­mi­nen toi­sis­taan herät­tää? 
  3. Mil­lai­nen avoi­muu­den taso tekee tei­dän per­heen ole­mi­ses­ta mah­dol­li­sim­man hyvää? 
  4. Miten ase­tat­te per­heen­ne rajat, jos joku uhkaa ylit­tää nii­tä tai kysyy jotain sel­lais­ta, min­kä koet­te yksi­tyi­sek­si asiak­si?

 

 

 

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä