OSA 4: Valmistaudun vanhemmuuteen

Valmistautuminen vanhemmuuteen

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la ras­kau­tu­neet ovat voi­neet toi­voa las­ta pit­kiä aiko­ja ja tuo toi­ve pitää itses­sään sisäl­lään monen­lai­sia toi­vei­ta - toi­veen olla van­hem­pi, saa­da lap­si, olla jol­le­kin todel­la tär­keä, saa­da näh­dä ja kokea lap­sen kas­va­van ja toi­ve olla osa jouk­koa, joi­ta van­hem­mik­si kut­su­taan.  

Taus­tal­la voi olla hyvin yksi­löl­li­nen ja moni­säi­kei­nen koke­mus­ten verk­ko, johon voi liit­tyä hedel­möi­tys­hoi­to­ja omil­la sukuso­luil­la, pet­ty­myk­siä nii­den hoi­to­jen suh­teeen. Pet­ty­myk­siä pari­suh­teis­sa, hoi­to­ja kump­pa­nin kans­sa ja hoi­toi­hin läh­te­mis­tä itsel­li­ses­ti eron jäl­keen tai kos­ka sopi­vaa kump­pa­nia ei ole löy­ty­nyt. Sateen­kaa­ri­per­heis­sä toi­vee­seen lap­ses­ta on liit­ty­nyt alus­ta asti poh­din­nat lah­ja­so­lu­hoi­to­jen käy­tös­tä ja poh­din­nat sii­tä, kum­pi puo­li­sois­ta on hoi­to­jen koh­tee­na, ja mitä se puo­li­soi­den välil­lä tar­koit­taa, että toi­nen on sosi­aa­li­nen- ja toi­nen odot­ta­va ja syn­nyt­tä­vä van­hem­pi.  

Nämä taus­tal­la vai­kut­ta­vat asiat, voi­vat usein vie­dä tilaa van­hem­muu­den mie­li­ku­vil­ta ja itsen­sä kuvit­te­le­mi­nen ras­kau­den myö­tä syn­ty­vän lap­sen van­hem­pa­na voi ymmär­ret­tä­väs­ti tun­tua vai­keal­ta, pelot­ta­val­ta ja jos­kus jopa mah­dot­to­mal­ta. Van­hem­mu­teen val­mis­tau­tu­mis­ta on sik­si tär­keä voi­da toteut­taa omal­la taval­la ja omaan tah­tiin. Itsel­le on tär­keä antaa lupa kes­kit­tyä vain ras­kau­teen, jos itsen­sä kuvit­te­le­mi­nen van­hem­pa­na tun­tuu voi­mia vie­väl­tä ja vai­keal­ta.  

 

Valmistautumisen kaksi tasoa 

Van­hem­muu­teen val­mis­tau­tu­mi­ses­sa on käy­tän­nön taso, jol­loin kon­kreet­ti­sil­la han­kin­noil­la ja tule­van lap­sen oman pai­kan val­mis­te­lul­la tule­va van­hem­pi val­mis­tau­tuu van­hem­muu­teen. Jos tämä käy­tän­nön taso tun­tuu sinus­ta sopi­val­ta ja huo­maat, että se on sinul­le mie­le­käs­tä, ase­tu sen äärel­le ja läh­de raken­ta­maan suh­det­ta tule­vaan per­heen­jä­se­neen sen kaut­ta. Tee pie­niä han­kin­to­ja omaan tah­tiin, ja jos han­kin­to­jen myö­tä mie­li­ku­vien muo­dos­ta­mi­nen mah­dol­lis­tuu, anna sii­hen itsel­le­si aikaa ja rau­ha.  

Psyyk­ki­ses­ti tule­va van­hem­pi val­mis­tau­tuu van­hem­muu­teen koko ras­kau­den ajan. Psyyk­ki­seen val­mis­tau­tu­mi­seen vai­kut­ta­vat monet teki­jät, kuten omat lap­suu­den ajan koke­muk­set ja mie­li­ku­vat omas­ta van­hem­mas­ta ja edes­sä siin­tä­vät kuvi­tel­mat itses­tä van­hem­pa­na. Kai­kil­le psyyk­ki­nen val­mis­tau­tu­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, eikä sii­hen tar­vit­se pakot­taa itse­ään.       

 

Vertaiset tukena vanhemmuuteen valmistautumisessa 

Tun­net­ko mui­ta lah­ja­so­lu­hoi­to­jen kaut­ta las­ta odot­ta­via tai pien­ten vau­vo­jen van­hem­pia, joi­den kans­sa voit jakaa omia aja­tuk­sia­si tai arkea­si?   

Ver­tais­ten kans­sa kes­kus­tel­les­sa voit sanoa ääneen kai­ken­lai­set tun­teet ja aja­tuk­set, joi­ta ras­kausai­kaan liit­tyy. Ver­tai­set ymmär­tä­vät koke­mus­ta­si ja ras­kau­teen liit­ty­vät ris­ti­rii­tai­set­kin tun­teet tule­vat hyväk­sy­tyik­si. Lah­ja­su­kuso­lu­jen käyt­tö hedel­möi­tys­hoi­dois­sa aiheut­taa ymmär­ret­tä­väs­ti tule­vas­sa van­hem­mas­sa monen­lai­sia poh­din­to­ja, kuten: 

 • Tun­tuu­ko lap­si omal­ta, vaik­ka en löy­täi­si­kään lap­ses­ta omia tai mah­dol­li­sen puo­li­son piir­tei­tä? 
 • Syn­tyy­kö minun ja lap­sen välil­le hyvä kiin­ty­mys­suh­de geneet­ti­ses­tä kat­kok­ses­ta huo­li­mat­ta?  
 • Olen­ko sinut lah­ja­so­lu­jen käy­tön suh­teen, kun lap­si syn­tyy? 
 • Tun­nen­ko ole­va­ni hui­ja­ri­van­hem­pi, kun ras­kaus ei ole alka­nut luon­nol­li­ses­ti ja huo­maa­vat­ko muut van­hem­mat sen minus­ta? 
 • Miten lap­sen syn­ty­mä vai­kut­taa parisuhteeseen/ läheis­suh­tei­siin?
 • Miten äitiy­si­den­ti­tee­tin raken­ta­mi­nen minul­la tapah­tuu?
 • Miten arki muut­tuu lap­sen syn­ty­män myö­tä?

HARJOITUS: Mielikuvaharjoitus tulevalle vanhemmalle 

Kes­to n. 15 min. 

 1. Ase­tu sinul­le muka­vaa paik­kaan ja sopi­vaan asen­toon, sul­je sil­mä­si. Voit aset­taa käte­si vat­sa­si pääl­le ja hen­gi­tä rau­hal­li­seen tah­tiin. 
 2. Kuvit­te­le mie­les­sä­si tilan­ne, jol­loin lap­si on syn­ty­nyt ja luo mie­li­ku­va lap­ses­ta lepää­mäs­sä. Jos lap­sen kas­vo­ja on vai­kea kuvi­tel­la, tut­ki las­ta kuin sivu­pro­fii­lis­ta.  
 3. Kuvit­te­le tilan­ne mie­les­sä­si mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti ja ase­ta lap­si lepää­mään sinul­le tut­tuun paik­kaan, jos­sa on sinul­le tut­tu­ja asioi­ta. 
 4. Huo­mioi mitä näet lap­ses­sa ja lap­sen ympä­ril­lä, mitä ääniä lap­si saat­taa pääs­tää ja mil­tä iho mah­taa tun­tua. Huo­mio mitä väre­jä näet ympä­ris­tös­sä ja mitä esi­nei­tä ympä­ris­töön liit­tyy.  
 5. Anna mie­le­si maa­la­ta tuo tilan­ne sil­mie­si eteen niin todel­li­se­na kuin mah­dol­lis­ta.  
 6. Tun­ne kehos­sa­si mil­tä sinus­ta tun­tuu kat­sel­la lepää­vää las­ta, mitä tun­tei­ta se sinus­sa herät­tää. Pääs­tä ilon ja onnen tun­teet pin­taan sen kokoi­se­na kuin se on mah­dol­lis­ta.  
 7. Kuvit­te­le mie­les­sä­si kuin­ka tulet hoi­vaa­maan las­ta ja mil­tä se sinus­ta tun­tuu.  
 8. Hen­gi­tä sisään onnen tun­net­ta tule­vas­ta lap­ses­ta ja anna hymyn tul­la huu­lil­le­si, kun ajat­te­let pien­tä las­ta.  
 9. Nau­ti täs­tä olo­ti­las­ta ja mie­li­ku­vas­ta, anna keho­si ja mie­le­si olla levol­li­ses­ti sen kans­sa.  
 10. Ker­ro mie­li­ku­va­har­joi­tuk­ses­ta puo­li­sol­le­si tai jos odo­tat las­ta itsel­li­ses­ti, niin ker­ro sii­tä luo­te­tul­le lähei­sel­le tai ver­tai­sel­le. Ker­ro mitä tun­tei­ta har­joi­tus sinus­sa herät­tää ja poh­di mikä sii­nä oli vai­ke­aa tai help­poa.  

 

Läh­de: Mukail­len kir­jas­ta: Jääs­ki­nen, A-M. Pel­liccio­ni, S. 2017. Mitä sä rageet s.72.  

HARJOITUS: Mielikuvaharjoitus itsestä lapsena (kesto 30 min.)

Itsen­sä ajat­te­le­mi­nen pie­nen hoi­vaa tar­vit­se­van lap­sen van­hem­pa­na voi läh­teä käyn­tiin oman lap­suu­den muis­te­lul­la ja tie­don kerää­mi­sel­lä omis­ta lap­suus­ajois­ta. Jos sinul­la on mah­dol­li­suus haas­ta­tel­la omia van­hem­pia­si tai läheis­tä hen­ki­löä lapsuudestasi​, voit kysyä heil­tä esi­mer­kik­si: 

 • Mil­lais­ta oli aika, kun sinua odo­tet­tiin? 
 • Miten syn­ty­mä­si käyn­nis­tyi ja ete­ni? 
 • Mil­lai­nen oli syn­ty­mä­si het­ki ja mitä van­hem­pa­si muis­ta­vat sii­tä? 
 • Mil­lai­sia oli­vat ensim­mäi­set päi­vät, vii­kot kuu­kau­det? 
 • Mil­lai­nen vau­va olit? 
 • Kuka sinua hoi­ti? 
 • Mis­tä pidit vau­va­na, mikä sai sinut nau­ra­maan? 
 • Mis­tä et pitä­nyt tai pel­kä­sit­kö jota­kin? 
 • Miten nukuit? 
 • Kei­tä kuu­lui per­hee­see­si, kun syn­nyit? 
 • Oli­ko sinul­la ”työ­ni­mi” 

  

Vanhemmuus rakentuu mielikuvien avulla 
 • Vau­van kon­kreet­ti­ses­sa ajat­te­lus­sa ras­kausai­ka­na 
 • Itsel­le sopi­vien har­joi­tus­ten avul­la 
 • Kes­kus­te­luis­sa ver­tais­ten kans­sa 
 • Äitiy­den poh­din­nan kaut­ta 
 • Tule­vaan aikaan liit­ty­vien myön­teis­ten aja­tus­ten avul­la 
 • Omaan hyvin­voin­tiin kes­kit­ty­mäl­lä 

Sinua voi kiinnostaa

MLL Vanhemmaksi kasvu ja Vanhemmuuden kaari 
Verkkosivut: www.familyboost.fi
Vanhemmuuteen valmistautuminen raskausaikana 

 

Kirjavinkkejä 

Three Makes BabyHow to Parent Your Donor-Conceived Child. Jana M. Rupnow, LCP. 2019. Rupnow and Associates Publishing. 

Three Makes Baby opas- ja työ­kir­jan kir­joit­ta­ja Jana M. Rup­now on lah­ja­so­lu- ja hedel­möi­tys­hoi­toi­hin eri­kois­tu­nut lisen­soi­tu neu­vo­nan­ta­ja. Kir­joit­ta­mien­sa kir­jo­jen lisäk­si hän toi­mit­taa saman­ni­mis­tä podcast-sar­jaa.   

Three Makes Baby on opas­kir­ja­nen lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saa­neil­le van­hem­mil­le. Pidin kir­jaa erit­täin hyö­dyl­li­se­nä ja suo­sit­te­len sitä myös muil­le van­hem­mil­le. Eri­tyi­ses­ti pidin kir­jan kap­pa­lees­ta, jos­sa käsi­tel­lään lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­ta puhu­mis­ta ja luki­jal­le tar­jo­taan jopa val­mii­ta lausei­ta, joi­den avul­la hän voi puhua lap­sen kans­sa hänen lah­ja­so­lu­taus­tas­ta.    

 

Three Makes Baby, how to prepare for donor conception - työkirja. Jana M. Rupnow, LCP. 2020. Rupnow and Associates Publishing. 

Työ­kir­jan avul­la eten­kin lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­va, mut­ta myös jo lap­sen saa­nut voi 20 eri­lai­sen teh­tä­vän avul­la poh­tia tar­kem­min, mitä lah­ja­so­lu­hoi­doil­la van­hem­mak­si tule­mi­nen tar­koit­taa ja miten olla avoin lap­sen lah­ja­so­lu­taus­tas­ta, eten­kin lap­sel­le itsel­leen. Työ­kir­jan teh­tä­vät joh­dat­te­le­vat van­hem­paa lah­ja­so­lu­tee­maan liit­ty­vien haas­ta­vien ja ris­ti­rii­tais­ten tun­tei­den äärel­le sekä aut­ta­vat puhu­maan niis­tä ääneen puo­li­son tai läheis­ten kans­sa.   

Three Makes Baby kir­jaa suo­sit­te­lee Andreas, jol­la on kak­si lah­ja­so­lu­taus­tais­ta las­ta ja työ­kir­jaa Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­ja Jen­ni Huh­ta­la. 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä