OSA 3: Vanhempien ajatuksia lahjoittajasta

Ajatuksiani lahjoittajasta ja tulevaisuudesta 

Toisessa valmennusjaksossa pysähdyimme lahjasolujen avulla vanhemmaksi tulemiseen ja siihen, miten se mahdollisesti vaikuttaa vanhempana toimimiseen. Tässä kolmannessa jaksossa asetumme tarkastelemaan sukusolujen lahjoittajaa vanhemman näkökulmasta.  

Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­ja on osa per­heen ja lap­sen elä­mää koko lap­sen elä­män ajan. Lah­ja­so­lu­taus­tai­sen lap­sen todel­li­suut­ta on se, että vähin­tään puo­let hänen gee­ni­pe­ri­mäs­tään tulee sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­ta, joka voi olla tun­te­ma­ton tai tun­net­tu. Kai­kis­sa tilan­teis­sa tie­to lah­ja­so­lu­taus­tas­ta kuu­luu lap­sel­le ja hän omis­taa tämän tie­don.   

 
Sukusolujen lahjoittaja - uhka vai mahdollisuus?   

Lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le suun­na­tuis­sa per­he­val­men­nuk­sis­sa van­hem­pien suh­tau­tu­mis­ta sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jaan on käsi­tel­ty SWOT- ana­lyy­sin avul­la. Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jaa on van­hem­pien kans­sa tar­kas­tel­tu vah­vuuk­sien, heik­kouk­sien, mah­dol­li­suuk­sien ja uhkien kaut­ta. Van­hem­mat ovat kuvan­neet, että lah­joit­ta­ja on mie­les­sä toi­si­naan enem­män ja toi­si­naan vähem­män.  

VAHVUUDET

Hyvät gee­nit 

Suku­ra­sit­teet eli­mi­noi­tu mah­dol­li­suuk­sien mukaan 

Lap­sel­la on taus­tal­la eri­tyi­nen tari­na → posi­tii­vi­nen voi­ma­va­ra 

Kii­tol­li­suus lah­joit­ta­jaa koh­taan 

Lap­set ovat hyvin toi­vot­tu­ja 

Arvos­tus (lap­set­to­muus­taus­ta) 

Asiat eivät ole itses­tään­sel­viä 

Ymmär­rys per­hei­den moni­muo­toi­suu­des­ta--> posi­tii­vi­nen voi­ma­va­ra 

Lah­joit­ta­ja on aut­ta­mis­ha­lui­nen 

Ei perin­nöl­lis­tä odo­tusar­voa 

Ei ver­tai­lu­koh­det­ta -> lap­si on oma itsen­sä 

Tekee meis­tä “speci­aa­li­per­heen” 

Hyvä ihmi­nen antoi lah­jan (iha­na aja­tus lap­sel­le) 

Mah­dol­li­suus itsel­le saa­da lap­si  

HEIKKOUDET

Tie­tä­mät­tö­myys gee­ni­pe­ri­mäs­tä 

Lap­sen juu­ret­to­muu­den tun­ne 

Kokee­ko lap­si oman taus­tan luon­te­va­na → kokee­ko tar­vet­ta sala­ta asia 

Vaa­ti­muk­set omaa van­hem­muut­ta koh­taan isot 

Muut ihmi­set voi käyt­tää asee­na vanhempia/ las­ta koh­taan 

Mitä, jos mie­li­ku­va lah­joit­ta­jas­ta ei vas­taa­kaan todel­li­suut­ta-> pet­ty­mys? 

Ei tie­toa lahjoittajan/ hänen suvun perin­nöl­li­sis­tä sai­rauk­sis­ta 

Lap­si ei vält­tä­mät­tä pää­se tapaa­maan hän­tä 

Lap­si ei koe kuu­lu­van­sa min­ne­kään”  

Eri­lai­suus päi­vä­ko­dis­sa tai kou­lus­sa kun vie­te­tään esim.  isäin­päi­viä jne 

MAHDOLLISUUDET

Jän­nit­tä­vä seu­ra­ta lap­sen kehi­tys­tä 

Luo­vut­ta­ja on hyvä tyyp­pi 

Lap­si oppii avoi­mem­mak­si ja ymmär­tää per­hei­den moni­muo­toi­suut­ta 

Roh­kai­see las­ta ole­maan oma yksi­löl­li­nen itsen­sä 

Per­hees­sä on pak­ko puhua tun­teis­ta ja per­heen tari­nas­ta 

Van­hem­muut­ta on poh­dit­tu ja val­mis­tau­dut­tu 

Puo­li­si­sa­ruk­set & bona­rit 

Lah­ja­so­lu­jen käyt­tö ava­si mah­dol­li­suu­den tut­kail­la asioi­ta eri näkö­kul­mis­ta -> ei voi syyt­tää lah­ja­so­lu­ja 

Tut­tu lah­joit­ta­ja mah­dol­lis­taa lisä­tie­to­jen kysy­mi­sen 

Mah­dol­li­suus uuteen mer­kit­tä­vään ihmis­suh­tee­seen aikui­siäl­lä, jos lah­joit­ta­ja ja lap­si toi­vo­vat niin 

Lap­si saa olla oma ainut­laa­tui­nen per­soo­nal­li­suu­ten­sa ilman odo­tuk­sia van­hem­pien peri­mäs­tä  

UHAT

Lah­joit­ta­ja ei ole kiin­nos­tu­nut lap­ses­ta vaik­ka lap­si oli­si 

Lap­si ei voi puhua taus­tas­ta esi­mer­kik­si pel­kää kiusaa­mis­ta 

Ei tie­de­tä lah­joit­ta­jan sai­rauk­sis­ta, jot­ka periy­ty­vät 

Mitä, jos lah­joit­ta­jaa ei löy­dy 

Tie­to omas­ta lah­ja­so­lu­jen käy­tös­tä ei ole omis­sa käsis­sä 

Mitä, jos puo­li­si­sa­ruk­set alka­vat seu­rus­tel­la kes­ke­nään? 

Mitä, jos sel­vi­ää, että lah­joit­ta­ja on joku tut­tu esim. ikä­vä ihmi­nen? 

Iden­ti­teet­ti­krii­si lap­sel­la? 

Super cool ja lap­si har­mit­te­lee “omaa tyl­sää elä­mää” 

Lap­si kokee eri­lai­suut­ta mui­hin näh­den  

Lap­si kokee eriar­voi­suut­ta sisa­ruk­siin näh­den  

POHDINTATEHTÄVÄ   

  • Mitä näis­tä van­hem­pien kuvauk­sis­ta tun­nis­tat omas­sa suh­tau­tu­mi­ses­sa­si, kun mie­tit sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jaa?  
  • Mit­kä kuvauk­set tun­tu­vat sinus­ta vie­raal­ta ja mitä lisäi­sit tähän lis­taan? 
  • Mil­lai­sia tun­tei­ta lah­joit­ta­jan ajat­te­lu sinus­sa herät­tää?  
  • Kes­kus­te­le poh­din­nois­ta­si puo­li­so­si, lähei­se­si tai mui­den van­hem­pien kanssa. 

 

 

    Lahjoittajat 
  • Käy­vät lah­ja­so­lu­neu­von­nan 
  • 50 % lah­joit­ta­jis­ta ovat muu­ten­kin val­veu­tu­nei­ta kan­sa­lai­sia, osal­lis­tu­vat vapaa­eh­tois­työ­hön, luo­vut­ta­vat ver­ta tms.  
  • Osal­la on oma lap­set­to­muu­den koke­mus, joka on lisän­nyt ymmär­rys­tä lah­joi­tuk­sen tar­vet­ta koh­taan 
  • Osal­la taus­tal­la ovat käy­tän­nön syyt, kuten muna­so­lu­jen suu­ri mää­rä 
  • Suu­rim­mal­la osal­la taus­tal­la on halu aut­taa 
  • Poh­ti­vat asi­aa myös omien pien­ten las­ten näkö­kul­mas­ta 

Sinua voi kiinnostaa

Munasolulahjoittajan tarina. Video (kesto 3 min.) Lapsettomuusklinikka Ovumian videolla kerrotaan munasolujen lahjoittamisesta ja hedelmöityshoidoista lahjoittajan tarinan kautta. 
Minna Minkkinen on luovuttanut ainakin 40 munasolua, mutta hän ei halua tulla raskaaksi: “En ajattele, että minulla on lapsia maailmalla” YLE:n verkkoartikkelissa kaksi naista kertoo, miltä tuntuu saada ja antaa sukusoluja. 
Miltä tuntuu antaa tai saada sukusolu? Podcast (kesto 57 min.) YLE Areenasta löytyvässä podcastissa asiaa avaavat munasolujen lahjoittaja Minna ja lahjasoluilla lapsen saanut vanhempi Kristiina. 

 

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä