OSA 1: Minulla on lapsitoive

Lahjasoluhoidot perheellistymisen mahdollisuutena 

Lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nei­ta van­hem­pia yhdis­tää se, että hedel­möi­tys­hoi­dois­sa on käy­tet­ty lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja. Lah­ja­so­lu­per­hei­den eri­tyi­syys on se, että lap­set ovat saa­neet alkun­sa lah­ja­so­lu­jen avul­la, jol­loin puo­let tai kaik­ki gee­neis­tä tule­vat oman per­heen ulko­puo­lel­ta, sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jil­ta. Lah­ja­so­lu voi olla muna­so­lu, siit­tiöi­tä, muna­so­lu­ja ja siit­tiöi­tä tai alkio esi­mer­kik­si toi­sel­ta lap­set­to­muus­hoi­to­ja läpi­käy­neel­tä paril­ta. 

Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­ja voi olla tut­tu tai tun­te­ma­ton, Suo­mes­sa vuo­den 2007 jäl­keen toteu­te­tut lah­ja­so­lu­hoi­dot teh­dään rekis­te­röi­ty­jen lah­joit­ta­jien avul­la ja lap­sel­la on 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään mah­dol­li­suus saa­da lah­joit­ta­jan tie­dot itsel­leen. Lap­sen van­hem­mal­la ei ole oikeut­ta saa­da lah­joit­ta­jan tie­toa. Lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin mat­kus­te­taan Suo­mes­ta myös ulko­mail­le. Täl­löin on kun­kin maan kan­sal­li­ses­ta lain­sää­dän­nös­tä ja lah­ja­so­lu­hoi­to­jen käy­tän­nöis­tä kiin­ni, miten lah­joi­tuk­sen vas­taa­not­ta­ja voi vai­kut­taa lah­joit­ta­jan valin­taan tai onko lah­joit­ta­jat rekis­te­röi­ty­jä vai ano­nyy­me­ja. 

Lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­muus ei eroa van­hem­muu­des­ta yli­pää­tään, ja van­hem­mat koke­vat van­hem­muu­ten­sa ihan nor­maa­li­na van­hem­muu­te­na, ja per­hear­ken­sa nor­maa­li­na lap­si­per­hear­ke­na. Kui­ten­kin lap­sen lah­ja­so­lu­taus­taan liit­tyy omat eri­tyis­piir­teen­sä, jot­ka kul­ke­vat aina lap­sen, ja näin myös van­hem­man muka­na.  

Hel­mi­nau­ha-hank­keen verk­ko­si­vuil­le on koot­tu tie­toa lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­ses­tä eri per­he­muo­dot huo­mioi­den. Alta löy­dät lin­kit sivuil­le. 

TEHTÄVÄ: Matkalla lahjasoluhoitoihin 

Jo ennen hoi­to­pää­tök­sen teke­mis­tä ja hoi­to­pää­tök­sen teke­mi­sen tuek­si tule­vien van­hem­pien on hyvä poh­tia asi­aa mones­ta näkö­kul­mas­ta esi­mer­kik­si seu­raa­vien kysy­mys­ten avul­la: 

 • Mitä lah­ja­so­lu­hoi­dot sinun tilan­tees­sa­si tar­koit­ta­vat? 
 • Mit­kä asiat ovat vai­kut­ta­neet sii­hen, että läh­det koh­ti lah­ja­so­lu­hoi­to­ja? 
 • Mil­lai­sia aja­tuk­sia ja tun­tei­ta lah­ja­so­lu­jen avul­la van­hem­mak­si tule­mi­nen sinus­sa herät­tää? 
 • Mitä ajat­te­let sii­tä, että et tie­dä kaik­kea lap­se­si peri­mäs­tä? Entä mitä tämä mer­kit­see lap­sel­le­si? 
 • Mitä tie­dät lah­ja­so­lu­las­ten tar­peis­ta ja eri­tyis­ky­sy­myk­sis­tä? Mitä lisä­tie­to­ja tar­vit­set pää­tök­sen teke­mi­sen tuek­si?
 • Jos teit pää­tök­sen käyt­tää lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja puo­li­so­si kans­sa, ajat­te­lee­ko puo­li­so­si lap­sen geneet­ti­ses­tä peri­mäs­tä ja tavas­ta tul­la van­hem­mak­si samal­la taval­la kuin sinä itse? 
 • Mitä ajat­te­let avoi­muu­des­ta oman tari­na­si ja lap­sen taus­ta­ta­ri­nan suh­teen? 
 • Mitä per­hee­si, ystä­vä­si ja muut ulko­puo­li­set jäse­net ajat­te­le­vat pää­tök­ses­tä­si käyt­tää lah­joi­tet­tu­ja solu­ja? Kenen sinun mie­les­tä­si tuli­si tai tar­vit­see tie­tää asias­ta? 
 • Onko tämä sinulle/teille oikea tapa muo­dos­taa per­he? 
 • Jos vas­ta­sit edel­li­seen kysy­myk­seen “Kyl­lä, tämä on oikea tie”, mitä pää­tök­siä ja valin­to­ja sinun tulee teh­dä, jot­ta voit olla avoin ja rehel­li­nen valin­ta­si suh­teen?
 

 

 

TEHTÄVÄ:  Lapsitoive elämäsi polulla 

Kir­joi­ta ja piir­rä miten ja mis­sä eri vai­heis­sa lap­si­toi­ve on näky­nyt elä­mä­si polul­la.  

Piir­rä aika­ja­na, joka voi olla valin­ta­si mukaan suo­ra vii­va, mut­kit­te­le­va pol­ku tai joki, vuo­ris­to­mai­se­ma tai muu sopi­va muo­to, mikä kul­kee pape­rin reu­nas­ta toi­seen. Toi­ses­sa pääs­sä on päivä/ajankohta, jol­loin ensim­mäi­sen ker­ran aloit toi­voa las­ta ja toi­seen pää­hän muo­dos­tuu aja­tuk­se­si tule­vai­suu­des­ta. Miten täs­tä eteen­päin? Min­ne haluan men­nä, mitä teh­dä ja miten pää­sen sin­ne? 

Mer­kit­se ja kir­joi­ta aika­ja­nal­le tapahtumat/asiat/kohtaamiset, jot­ka ovat olleet lap­si­toi­vee­si kan­nal­ta mer­kit­tä­viä: ihmis­ten tapaa­mi­set, kes­kus­te­lut, rohkaisut/latistaneet kom­men­tit, lää­kä­ris­sä käyn­nit, pari­suh­de, työ/opiskelupaikat tms. Poh­di tark­kaan, mil­lä tavoin elä­mä­si tapah­tu­mat ovat mah­dol­li­ses­ti vai­kut­ta­neet sinuun ja lap­si­toi­vee­see­si. 

Jos lap­si­toi­vee­see­si on liit­ty­nyt tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus, suo­sit­te­lem­me tämän teh­tä­vän teke­mis­tä 2. jak­son mate­ri­aa­liin tutus­tu­mi­sen jäl­keen.  

Apukysymyksiä tehtävään: 
 • Mil­loin aloit toi­voa las­ta? 
 • Onko lap­si­toi­vee­seen liit­ty­nyt lap­set­to­muu­den koke­mus? 
 • Mil­lai­sia eri vai­hei­ta lap­si­toi­ve on tuo­nut elä­mää­si? 
 • Onko lap­si­toi­ve vai­kut­ta­nut joi­hin­kin elä­mä­si rat­kai­sui­hin? 
 • Onko lap­si­toi­ve muut­tu­nut joten­kin elä­mä­si aika­na? 
 • Mitä aja­tuk­sia ja tun­tei­ta teh­tä­vä sinus­sa herät­tää?
 

 

 

Sinua voi kiinnostaa

 

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä