Kuvassa on värikäs kuppikakku yhdellä kynttilällä ja teksti Paljon onnea! Helmianuha-hanke. Alla Helminauha-hankkeen logo.

 

 

Helminauha-hanke täyttää yhden vuoden, paljon onnea Helminauha! 

 

 

Hel­mi­nau­ha-han­ke käyn­nis­tyi huh­ti­kuus­sa 2019 ja tämän ensim­mäi­sen vuo­den aika­na on teh­ty hur­jas­ti asioi­ta lah­ja­so­luil­la lap­sia toi­vo­vien ja lap­sia saa­nei­den per­hei­den hyväk­si. Kerä­sim­me tähän artik­ke­liin TOP5 jutut hank­keen ensim­mäi­sel­tä vuodelta:

1. Hankkeen helminauha.info - kotisivut

Kirk­kaa­na ykkö­se­nä TOP5 - lis­tal­la on Hel­mi­nau­han omien koti­si­vu­jen raken­ta­mi­nen, sin­ne tie­don kerää­mi­nen ja teks­tin tuot­ta­mi­nen sekä näi­den upei­den  sivu­jen avaa­mi­nen loka­kuus­sa 2019. Helminauha.info on ensim­mäi­nen suo­men­kie­li­nen lah­ja­so­lu­tee­mai­nen verk­ko­si­vus­to, mis­tä löy­tyy hur­ja mää­rä tie­toa lah­ja­so­lu­asiois­ta. Sivut pal­ve­le­vat niin lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­via, lap­sen saa­nei­ta, hei­dän lähei­si­ään kuin per­hei­tä koh­taa­via ammat­ti­lai­sia! Sivu­ja päi­vi­te­tään jat­ku­vas­ti ja sin­ne kerä­tään uut­ta tut­ki­mus­tie­toa, mut­ta toi­vom­me saa­vam­me sin­ne myös tei­dän per­hei­den tari­noi­ta kaik­kien luet­ta­vak­si. Oman tari­na­si lap­sen kans­sa lah­ja­so­luis­ta puhu­mi­ses­ta voit käy­dä kir­joit­ta­mas­sa tääl­lä, tari­nat jul­kais­taan nimet­tö­mä­nä. Jos et ole vie­lä tutus­tu­nut näi­hin mei­dän mah­ta­viin sivui­hin tar­kem­min, niin nyt on hyvä het­ki lukea läpi sivu­jen eri osioita.

2. Lahjasoluilla lapsia saaneiden vanhempien valmennukset

Kehi­tim­me ja jär­jes­tim­me syk­syl­lä 2019 ensim­mäi­sen lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­nei­den van­hem­pien per­he­val­men­nuk­sen nais-mies­pa­reil­le. Per­he­val­men­nuk­ses­ta saim­me vain posi­tii­vis­ta palau­tet­ta ja se oli mah­ta­va oppi­mis­ko­ke­mus niin van­hem­mil­le, kuin meil­le han­ke­työn­te­ki­jöil­le. Tänä vuon­na tulem­me jär­jes­tä­mään omat val­men­nuk­set myös itsel­li­sil­le äideil­le ja sateen­kaa­ri­per­heil­le. Per­he­val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään mm. omaa pol­kua lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­mak­si, van­hem­muu­den herät­tä­miä tun­tei­ta, aja­tuk­sia lah­joit­ta­jas­ta ja tule­vai­suu­des­ta, tur­val­lis­ta avoi­muut­ta, miten puhua lap­sen kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta sekä mitä lah­ja­so­lu­taus­tais­ten las­ten omis­ta koke­muk­sis­ta tie­de­tään. Per­he­val­men­nuk­sis­ta löy­dät lisä­tie­toa tääl­tä.

3. Kohtaamiset perheiden kanssa

Vuo­den aika­na tapa­sim­me yhteen­sä yli 170 van­hem­paa ja las­ta per­he­päi­vis­sä, tue­tul­la lomal­la, val­men­nuk­ses­sa ja muis­sa ver­tais­tuel­li­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa. Per­hei­den tapaa­mi­sis­sa kerät­tiin toi­vei­ta hank­keen suh­teen, jaet­tiin koke­muk­sia ja saa­tiin ver­tais­tu­kea. Ver­tai­sia tavat­tu­aan moni van­hem­pi tote­si, että ihan taval­li­sia per­hei­tä täs­sä ollaan. Täl­lä het­kel­lä ver­tai­set voi­vat koh­da­ta toi­si­aan verk­ko­ver­tais­tuen avul­la, sii­tä löy­tyy lisä­tie­toa tääl­tä. Tule­va­na kesä­nä per­hei­den on (toi­vot­ta­vas­ti) mah­dol­lis­ta tava­ta toi­si­aan tue­tul­la lomal­la, haku sin­ne on vie­lä auki ja lisä­tie­to­ja löy­tyy tääl­tä.

4. Ammattilaisyhteistyö

Han­ke käyn­nis­tyi huh­ti­kuus­sa 2019 ja jo tou­ko­kuus­sa tapa­sim­me usei­ta lah­ja­so­lu­asioi­den paris­sa työs­ken­te­le­viä ammat­ti­lai­sia eri lap­set­to­muuskli­ni­koil­la. Saim­me ker­toa hank­kees­ta niin psy­ko­lo­geil­le kuin myös lap­set­to­muuskli­ni­koi­den hoi­ta­jil­le ja lää­kä­reil­le. Vas­taan­ot­to kai­kis­sa ammat­ti­lais­ten koh­taa­mi­sis­sa oli posi­tii­vis­ta ja hank­keel­le todet­tiin ole­van tar­vet­ta. Koko vuo­den aika­na tapa­sim­me yli 550 ammat­ti­lais­ta eri­lai­sis­sa kli­nik­ka­ta­paa­mi­sis­sa, yhteis­työ­ver­kos­tois­sa ja neuvolapäivillä.

5. Lahjasoluteeman näkyvyys mediassa

Kon­tak­toim­me vuo­den aika­na usei­ta toi­mit­ta­jia ja tar­jo­sim­me heil­le tie­toa lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta per­heel­lis­ty­mi­sen muo­to­na sekä lah­ja­so­lu­hoi­to­jen käyn­nis­ty­mi­ses­tä jul­ki­sel­la sek­to­ril­la, toki ker­roim­me toi­mit­ta­jil­le myös täs­tä upeas­ta ja unii­kis­ta Hel­mi­nau­ha-hank­kees­tam­me. Teim­me myös oikai­su­pyyn­tö­jä toi­mit­ta­jil­le, jos aihet­ta käsit­te­le­vis­sä artik­ke­leis­sa oli käy­tet­ty vir­heel­li­siä ja louk­kaa­via ter­me­jä.  Lah­ja­so­luai­het­ta käsi­tel­tiin vuo­den aika­na aina­kin Hel­sin­gin Sano­mis­sa, Aamu­leh­des­sä, YLE:n radios­sa ja YLE:n verk­ko­jul­kai­suis­sa. Kaik­ki lah­ja­so­lu­tee­mai­set artik­ke­lit ja radio­ju­tut löy­dät Hel­mi­nau­han sivuil­ta mate­ri­aa­leis­ta.

WAU mikä vuo­si meil­lä onkaan taka­na! Teem­me tätä työ­tä kii­tol­li­sin mie­lin joka päi­vä. Kii­tos siis isos­ti kai­kil­le teil­le, joi­ta olem­me saa­neet koh­da­ta ensim­mäi­sen vuo­den aika­na! Jokai­nen koh­taa­mi­nen on ollut mer­ki­tyk­sel­li­nen ja vie­nyt tätä han­ket­ta eteen­päin. ❤️

Ter­vei­sin, 
Piia Savio, han­ke­vas­taa­va ja Jen­ni Huh­ta­la, hankesuunnittelija

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä