OSA 4: Lahjasoluneuvonta

Lahjasoluneuvonta lahjasoluhoitojen tukena 

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja edel­tä­vän lää­ke­tie­teel­li­sen ja psy­ko­lo­gi­sen neu­von­nan tar­koi­tuk­se­na on tukea eri vaih­toeh­to­jen har­kin­nas­sa ja pää­tök­sen­teos­sa sekä antaa val­miuk­sia joko aloit­taa tai luo­pua hoi­dois­ta lah­ja­so­luil­la.  

Lää­ke­tie­teel­li­ses­sä neu­von­nas­sa anne­taan tie­toa eri hoi­to­vaih­toeh­dois­ta, hoi­to­jen onnis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä ris­keis­tä sekä hedel­möi­tys­hoi­to­ja sää­te­le­väs­tä lain­sää­dän­nös­tä. 

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen yhtey­des­sä annet­ta­van psy­ko­lo­gi­sen neu­von­nan tar­koi­tuk­se­na on ensi­si­jai­ses­ti antaa tie­toa, mut­ta myös saa­da alkuun lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin liit­ty­vää tun­ne­pro­ses­soin­tia ja poh­din­to­ja, sekä tuo­da esil­le hedel­möi­tys­hoi­to­lain vel­voit­teet. Neu­von­nan tar­koi­tuk­se­na on myös sel­vit­tää, että hoi­toon hakeu­tu­vil­la on asian­mu­kai­nen käsi­tys hoi­dois­ta, ja että hoi­doil­le ei ole estä­viä teki­jöi­tä. 

Neu­von­nas­sa kul­mi­noi­tuu asian moni­muo­toi­suus ja neu­von­ta sopeu­te­taan aina yksi­löl­li­ses­ti tapauk­sen mukaan. Tär­ke­ää on, että neu­von­nas­sa kaik­kien osa­puo­lien – vastaanottajan/vastaanottajaparin, lah­joit­ta­jan ja hoi­don tulok­se­na syn­ty­vän lap­sen ääni ja tar­peet tule­vat kuul­luik­si. Vaik­ka avoi­muus on itses­tään sel­vää suu­rel­le osal­le neu­von­taan saa­pu­vis­ta, neu­von­nas­sa puhu­taan aina lap­sen oikeu­del­li­ses­ta ase­mas­ta ja lap­sen näkö­kul­maa pai­no­te­taan. 

Jat­ku­vuu­den kan­nal­ta on tär­ke­ää, että neu­von­ta­pro­ses­siin nivou­tuu alus­ta alkaen vertaistuki. 

Helminauha-hankkeen tarjoamasta vertaistuesta voit lukea lisää täältä   

 

Lahjasoluhoitoihin liittyvät erityiskysymykset neuvonnassa:  

 • Mah­dol­li­nen lap­set­to­muus­ko­ke­mus ja geneet­ti­ses­tä lap­si­toi­vees­ta luopuminen.
  • Mitä lah­ja­so­lu­hoi­toon läh­te­mi­nen itsel­le mer­kit­see: lap­set­to­muus-, hoi­to- ja mene­tys­ko­ke­mus­ten läpi­käy­mi­nen, uuteen vai­hee­seen siirtyminen.
 • Kiin­ty­mys­suh­de­ky­sy­myk­set 
  • Kiin­ty­mys­suh­teen syn­ty­mi­nen
 • Lap­sen kehi­tys ja iden­ti­teet­ti 
  • Mitä lap­set ajat­te­le­vat taus­tas­taan? Miten tukea las­ta kas­vus­sa ja kehi­tyk­ses­sä? 
 • Elä­mä lap­sen kans­sa, lap­sel­le ja ulko­puo­li­sil­le ker­to­mi­nen.
  • Miten puhua lap­sel­le hänen taus­tas­taan? Kenel­le muil­le asias­ta on hyvä puhua? Täs­sä koh­das­sa on hyvä kysyä itsel­tä, mikä tekee juu­ri tei­dän per­heen ole­mi­ses­ta mah­dol­li­sim­man hyvää? Kenen on hyvä tie­tää asias­ta ja mis­sä vai­hees­sa? 
 • Lah­joit­ta­jaan liit­ty­vät kysy­myk­set.
  • Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jat ovat ter­vei­tä ja tes­tat­tu­ja, taval­li­sia ihmi­siä. Lah­joit­ta­jas­ta saa­daan kerä­tä ja tal­len­taa tie­to­ja, jot­ka kuvaa­vat lah­joit­ta­jan ihon, sil­mien ja hius­ten väriä, pituut­ta ja etnis­tä alku­pe­rää. Lah­joit­ta­jal­la ei ole oikeuk­sia tai vel­vol­li­suuk­sia syn­ty­vää las­ta koh­taan. Mitä mui­ta kysy­myk­siä sinul­la herää lah­joit­ta­jaan liit­tyen? 
 • Van­hem­muu­den iden­ti­teet­ti 
  • Aja­tuk­set van­hem­muu­des­ta. Mitä ajat­te­let itses­tä­si van­hem­pa­na? Mil­lai­sia toi­vei­ta tai pel­ko­ja sii­hen liit­tyy? Lah­ja­su­kuso­lu­neu­von­nan tavoit­tee­na on tar­jo­ta tur­val­li­nen tila val­mis­tau­tua hen­ki­ses­ti uuteen mah­dol­li­suu­teen. 

Tie­sit­kö, että lap­set­to­muuskli­ni­kal­le voi myös sopia tapaa­mi­sen lap­sen syn­ty­män jälkeen. 

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa van­hem­mil­le tukea lap­sen syn­ty­män jäl­keen per­he­val­men­nuk­sien avul­la; avoi­me­na verk­ko­val­men­nuk­se­na, mut­ta myös kas­vok­kai­si­na per­he­val­men­nuk­si­na. Per­he­val­men­nuk­sis­ta voit lukea lisää tääl­tä. 

POHDINTATEHTÄVÄ:  

 • Mitä aja­tuk­sia ja tun­tei­ta lah­ja­so­lu­neu­von­ta sinussa/ teis­sä herät­tää? 
 • Lain­sää­dän­tö mää­rit­te­lee lah­ja­so­lu­neu­von­nal­le raa­mit, mut­ta jokai­nen neu­von­ta­kes­kus­te­lu on yksi­löl­li­nen riip­puen per­heen tilan­tees­ta sekä esil­le nouse­vis­ta kysymyksistä. 
 • Jos olet vie­lä menos­sa lah­ja­so­lu­neu­von­taan, niin poh­di ja lis­taa ylös etu­kä­teen, mitä kysy­myk­siä haluat siel­lä käsi­tel­lä?

 

 

Sinua voi kiinnostaa

Et ole yksin kysymystesi kanssa! Käy lukemassa yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä täältä  
Lahjasoluneuvonta- tukea uuteen valmistautuessa.  Blogikirjoitus: Terhi Vihko 

 

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä