Ta stöd av anhöriga 

Innehållsförteckning 

Ta stöd av anhöriga 

Per­so­ner som hop­pas på att få barn – och den som redan har fått det – med hjälp av done­ra­de könscel­ler behö­ver hjälp av närståen­de. Anhö­ri­ga som förhål­ler sig natur­ligt till behand­ling med done­ra­de könscel­ler och till bar­nets ursprung bidrar till att ska­pa en atmosfär av accep­tans och till att stär­ka föräl­dern. Som anhö­rig kan man frå­ga om det man undrar över i sam­band med behand­lin­gar och föräl­dras­kap via könscells­do­na­tion, till exem­pel ter­mi­no­lo­gin. Den anhö­ri­ga gör klokt i att gå till bot­ten med sina egna tan­kar, vär­de­rin­gar och käns­lor, men mås­te trots allt kla­ra av att stöd­ja föräl­dern som öns­kar sig ett barn – eller redan har fått det – med hjälp av done­ra­de könscel­ler.  

Huvud­sa­ken är att bar­net till alla sina aspek­ter god­känns som med­lem i släk­ten och famil­jen. För föräl­dern är den oms­tän­dig­he­ten att hen blev föräl­der med hjälp av assis­te­rad befrukt­ning all­tid pri­vat. När föräl­dern berät­tar om det för sina närståen­de bju­der hen in den närståen­de till det­ta pri­va­ta områ­de. Saken är pri­vat men ingen hem­lig­het, vil­ket bety­der att det pri­va­ta ska res­pek­te­ras. Utan föräl­derns tillstånd ska det inte föras vida­re till andra.               

Som närstående ska du beakta följande när du talar om donerade könsceller med föräldrarna: 

  • Gene­tiskt sam­band är inte en förut­sätt­ning för föräl­dras­kap. Gene­tiskt sam­band är inte det sam­ma som föräl­dras­kap.  
  • Dona­torn av könscel­ler ska helst INTE omta­las som den rik­ti­ga mam­man eller pap­pan / den gene­tis­ka mam­man eller pap­pan.  
  • En bra grundre­gel är att vara lyhörd för vil­ka ord föräl­drar­na själ­va begag­nar sig av eller hur de talar om bar­nets ursprung, att frå­ga vil­ken ter­mi­no­lo­gi som ska använ­das när man pra­tar om saken och att tän­ka efter innan man säger något alls. 

 

Hur jag bäst kan vara till stöd 

  • Frå­ga föräl­drar­na vad de behö­ver av dig.
  • Var lyhörd för deras ord­val och för vil­ka käns­lor de talar om med dig.
  • Frå­ga vil­ken ter­mi­no­lo­gi och vil­ket språk­bruk du lämpli­gen ska använ­da i sam­tal med dem.
  • För­sök sät­ta dig in i deras situa­tion, fun­de­ra på ditt språk­bruk och på hur du kom­men­te­rar det de säger.
  • Visa att du gär­na vill lyss­na när de själ­va är fär­di­ga att berät­ta om saken, men att du förstår om de inte vill prata.
  • Barn, som kom­mit till med hjälp av done­ra­de könscel­ler, mår bra i öpp­na och kär­leks­ful­la famil­jer, det är vik­tigt att förhål­la sig öppet till barnen.
  • Sprid inte vets­kap om bar­nets ursprung utan att först frå­ga föräl­drar­na hur de vill han­te­ra saken.

 

Låt inte din vets­kap om hur bar­net kom­mit till hin­dra dig från att äls­ka bar­net som det är.                    

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä