Fakta för yrkesfolk 

Innehållsförteckning 

Fakta för yrkesfolk 

Att bil­da familj med hjälp av done­ra­de könscel­ler avvi­ker från det van­li­ga sät­tet att bil­da familj. Vid assis­te­rad befrukt­ning används en dona­tors könscel­ler. Yrke­sut­bil­dad per­so­nal mås­te kun­na stöd­ja föräl­drar­na till öppen­het i frå­ga om bar­nets ursprung. Lagen om assis­te­rad befrukt­ning som träd­de i kraft 2007 innebär näm­li­gen att alla som done­rar könscel­ler för assis­te­rad befrukt­ning i Fin­land är regi­stre­ra­de. Var­je barn har efter sin 18-års­dag rätt till infor­ma­tion om vem som done­ra­de könscel­len. 

Att särskilt beakta för barnmorskor och på rådgivningen 

  • De bakom­lig­gan­de orsa­ker­na till barn­lös­het kan också under gra­vi­di­te­ten inver­ka på mam­mans och fostrets välmåen­de. 
  • Under gra­vi­di­te­ten är det van­ligt att den som har upplevt ofri­vil­lig barn­lös­het plå­gas av ångest och är rädd för att för­lo­ra bar­net. 
  • Mån­ga föräl­drar som har upplevt barn­lös­het tyc­ker att de inte har rätt att kän­na sig tröt­ta eller otill­räckli­ga, efter­som de änt­li­gen fick sitt barn. Alltför mån­ga låter därför bli att be om den hjälp de skul­le behöva.
  • Barn som fötts med hjälp av done­ra­de könscel­ler och deras föräl­drar kan behö­va särs­kilt stöd för att han­te­ra bar­nets ursprung och pra­ta om det.
  • Bäs­ta sät­tet att bemö­ta en per­son som upplevt barn­lös­het är att ta barn­lös­he­ten till tals och att på ett res­pekt­fullt sätt frå­ga mer.
  •  

Material för rådgivningarna 

Broschy­rer att skri­va ut:

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä